Lokalavis for Åsane og omegn!

Åpent brev fra Åsane fotball

I forrige uke fikk styret i Åsane Fotball sterk kritikk for å ikke inngå en ny kontrakt med dagens hovedtrener Kjetil Knutsen og måten informasjon ble håndtert. Deler av kritikken er berettiget, og deler av kritikken mener vi er basert på feil grunnlag.

Styret beklager den situasjonen klubben har havnet i og tar selvkritikk på at prosessen og kommunikasjonen kunne vært håndtert bedre. Med dette brevet håper vi å belyse de sidene ved saken som ikke har kommet godt nok frem.

Åsane Fotball

I 2015 ble Åsane Fotball og Åsane Fotball gutter slått sammen til én klubb. Formålet med sammenslåingen var å gi alle våre rundt 600 fotballspillere, på alle nivåer, et godt fotballtilbud. Det ble etablert et nytt styre, som skulle sørge for at alles interesser i klubben ble ivaretatt. Samtidig rykket A-laget til vår store glede opp i 1. divisjon.

Vi skal ikke legge skjul på at opprykket medførte en rekke organisatoriske og økonomiske utfordringer: Fra Bergen kommunes beslutning om å ikke finansiere opprustingen av Myrdal Stadion og tilbudet om å spille hjemmekampene våre i Fyllingsdalen eller Arna, til finansiering av proffkontrakter til 20 A-lagsspillere. Vi har opplevd voksesmerter i en tid der kravene til profesjonalisering er blitt stadig større. Støtteapparatet i Åsane Fotball, inkludert styret, består nesten utelukkende av engasjerte foreldre, som gjør dette som dugnad på fritiden. Administrasjonen i Åsane består av tre deltidsansatte.

Åsane Fotball har alltid vært og skal forbli en klubb med lokal forankring i bydelen. Dette har vært en underliggende tankegang siden Åsane idrettslag ble stiftet i 1971, og har vært en del av vår vedtatte strategi siden 2013. I år ble Åsane Fotballs nye visjon vedtatt, som det var stor enighet om i hele organisasjonen og blant spillerne:

«Åsane Fotball skal med offensiv og attraktiv fotball fra lokale spillere etablere seg i toppen av norsk fotball. Dette skal oppnås via et sterkt lokalt engasjement, kvalitetstilbud til alle aldersgrupper og et fremragende utviklingstilbud»

Visjonen vår forplikter, og må følges opp i praksis. En avgjørende del av tankegangen om lokal forankring har vært at vi skal utvikle spillere gjennom aldersbestemte klasser. Dette gjelder også i valg av spillere til A-laget.

Styrets beslutning

27. juli 2016 vedtok styret å starte arbeidet rundt hovedtrenerspørsmålet. Kjetil Knutsens kontrakt løp ut ved utgangen av 2016, og det måtte diskuteres hvorvidt han skulle tilbys en ny kontrakt. Styret nedsatte et utvalg som skulle evaluere Knutsens periode som hovedtrener, og lede til en endelig behandling av spørsmålet i styret.

Trenerteamet Kjetil Knutsen og Morten Kalvenes ble kontaktet i september 2016, men ønsket ikke å starte evalueringen. De ville bruke møtet til å diskutere dagens situasjon, lagsprestasjonen og hvordan de ville jobbe for å sikre OBOS-plassen. Knutsen fikk jevnlig informasjon gjennom oktober måned om at den økonomiske situasjonen var stram, og at vi forventet en nedgang i 2017-budsjettet. 23. oktober ble Knutsen intervjuet i media, og fremholdt en rekke krav til klubben som ikke var kommunisert til klubbledelsen, og som det var vanskelig å oppfylle som følge av vår økonomiske situasjon. Kommunikasjonen mellom Knutsen og ledelsen var utfordrende, og vi var usikre på om Knutsen ønsket å være med videre. Knutsen var dessuten bortreist i deler av november, noe som gjorde prosessen med ham vanskelig.

Gjennom dialogen med Knutsen viste det seg at målene og ambisjonene hans for A-laget ikke fullt ut var forenlige med Åsane Fotballs rammebetingelser. For klubben er det avgjørende at vi styres av de planene vi har besluttet, basert på de økonomiske rammene vi har til rådighet. Styret har behandlet trenerspørsmålet i to møter, og vedtok til slutt å ansette Mons Ivar Mjelde som trener.

Kjetil Knutsen har vært en viktig bidragsyter til A-lagets sportslige suksess og vi takker ham for det gode arbeidet han har lagt ned for klubben over en treårsperiode.

Kritikken

Vi har forståelse for at Kjetil Knutsen er skuffet, men å ta dette ut over enkeltpersoner og enkeltspillere tar klubben avstand fra. Kjetil Knutsen har hevdet at Roald Bruun-Hanssen ga sin sønn proffkontrakt uten at Knutsen ble informert.  Knutsen påstår at han fortsatt ville vært hovedtrener hvis han hadde latt Roald sin sønn spille på A-laget. Dette stemmer ikke.

Spillerens proffkontrakt ble signert av klubbens sportslige leder Trond Bjørndal i januar 2016 i forbindelse med et utlån til Fana IL. Kontrakten ble inngått for å sikre Åsane Fotballs interesse og verdi i spilleren før utlån til annen klubb.  Kjetil Knutsen ble først informert om kontraktsinngåelsen etter at spilleren kom tilbake fra utlån i Fana IL.

Roald Bruun-Hanssen hadde på tidspunktet proffkontrakten ble inngått ingen formelle verv i Åsane Fotball. Han ble først valgt inn i styret i mars 2016.

Kjetil Knutsen har videre hevdet at Roald Bruun-Hansen har stor makt over styret på grunn av sitt gode forhold til Trond Mohn. Dette er feil.  Beslutningen om ny hovedtrener har blitt behandlet over to styremøter. I tillegg har styret hatt et møte med Knutsen der han har fått uttale seg i sakens anledning. Roald Bruun-Hanssen har erklært seg som inhabil og ikke deltatt i beslutningsprosessen, og har heller ikke vært en del av beslutningen som er tatt. Roald Bruun-Hanssen har heller ikke deltatt i evalueringsmøtene med spillergruppen eller i møte med ny hovedtrener.  Roald har lagt ned mye godt dugnadsarbeid for klubben og vil fortsatt kunne bidra positivt i tiden som kommer.

Habilitetsspørsmål vil alltid være en problemstilling i et idrettslag der menneskelige ressurser er en knapphetsfaktor og store deler av arbeidet i klubben utføres på dugnad av foreldre og andre frivillige. Vi har ikke råd til å ekskludere viktig kompetanse i vår daglige aktivitet. Samtidig er det viktig for klubben å ha retningslinjer for når et medlem i styret eller administrasjonen bør erklære seg inhabil. Her må vi søke å finne de riktige grensedragningene, og dette er et arbeid vi vil sette høyt på dagsorden.

Vi har hatt et møte med spillerne 23. november der vi har tatt opp saken igjen og innholdet i dette brevet.

Åsane Fotball v/ styreleder Helge Føllesdal