Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KRAFTIG KRITIKK: Svein-Ivar Lillehaug kritiserer prosessen rundt Myrdal idrettspark. (Foto: Erik Madsen)

Mohn og Myrdal idrettspark - en demokratisk utfordring

Dette er historien om ishallen som gjennom gjeldende idrettsplan for Myrdal Idrettspark skulle bli et av de sentrale idrettsanleggene, men som grunnet en «hemmelig» avtale, kan bli et absolutt minimum for å gi plass til nye anlegg som ikke var med i idrettsplanen.

Idrettsparken ble i 2009 jobbet inn i idrettsplanen for 2010-2019 etter godt samarbeid mellom ishockey, håndball, turn og Åsane Allianseidrettslag. Vi fikk da ros fordi vi gjennom godt samarbeid hadde kjempet frem en god sak for bergensidretten og Åsane bydel. Idrettsparken skulle komme med ishall, flerbrukshall og spesialanlegg for turn og klatring, og skulle stå klar i 2016. I tillegg skulle Myrdal stadion oppgraderes.

En stor kostnadssprekk for AdO Arena førte til en utsettelse for Myrdal Idrettspark m/flere. I mars 2015 kommer så Trond Mohn på banen, først for å ta kostnadene for flerbrukshallen. De øvrige hallene angis fortsatt som kommunale når byrådet 10.03.15 fatter vedtak for utvikling av idrettsparken. Nytt er en curlinghall som det feilaktig henvises til idrettsplan for opprinnelse.

I samme vedtak omtales ishallen som en «ishall for nivået under elitespill» (nivå-2). Den får kapasitet for 500-1000 tilskuere og skal være supplerende til Bergenshallen og Iskanten. Ishockeyforbundet har etterpå fortalt Arena Nord AS at minimumskravet for tilskuerkapasitet på nivå-2 er 800, men at tallet settes til 1000 for «by» av Åsanes størrelse. For Myrdal Stadion viderefører byrådsvedtaket intensjonen fra idrettsplanen med oppgradering, alternativt ved å bruke og utvide fasiliteter i Vestlandshallen for å senke kostnadene.

Kun to uker etter vedtaket kan idrettsbyråd Stormoen melde at Mohn tar regningen for hele parken. Idretten kunne juble. I august meldes det at «idretten skal stå som ansvarlig for utbyggingen av Myrdal Idrettspark». Idretten defineres som Arena Nord AS med styre bestående av Roald Bruun-Hanssen (daglig leder), Terje Valen (styreleder idrettsrådet) og med Mohn som styreleder. Det sies at idrettsrådet skal godkjenne innhold og utforming av idrettsparken.

Myrdal Stadion var før sesongstart 2017 nærmest ferdig oppgradert iht. idrettsplan og byrådsvedtak, men noen mente det var behov for større stadion enn mulig for tomten. Følgelig ble det høsten 2015 skissert nytt stadion inne i idrettsparken hvor hallene skulle anlegges.

Et nytt stadion med tribuner for 3.500 tilskuere og mulighet for utvidelse tar mer plass enn en hadde til rådighet på tomten ved Vestlandshallen hvor en curlinghall nå også var presset inn. Av ukjente grunner har Arena Nord valgt å ramme ishallen – for mens flerbrukshallen kommer som planlagt med tre håndballflater, turnhallen som en av Norges største, klatrehallen som en av landets største – så er ishallen gjennom flere salderinger blitt redusert til under minstekrav for treningshall (nivå-3). En har nå store problemer med å finne plass for godkjent isflate og 300 tilskuere som skal kunne se hva som skjer på isen, samtidig som hallen skal fungere funksjonelt.

Idrettsrådet fattet forøvrig vedtak i desember 2016 om å øke kapasitet for hallen tilbake til 1000 med innspill som skal være sendt til Arena Nord – uten at det har gitt noen form for resultat.

Henning Warloe (H), stilte følgende skriftlige spørsmål til idrettsbyråd Pål H. Thorsen (Ap) i komitemøtet 07.11.17: «Media har i sommer omtalt en konflikt mellom Myrdal idrettspark og Norges ishockeyforbund om størrelse på den planlagte ishallen, og hvilken publikumskapasitet den skal ha. I tråd med forrige idrettsplan og sak i byrådet i 2015 var publikumskapasiteten forventet å være ca. 800 plasser. Men dette er endret til kapasitet på kun 300 plasser, noe som gjør hallen dårlig egnet for kamper på visse nivå. Kan byråden redegjøre for kommunens standpunkt i denne saken?»

I følge Warloe svarte byråden muntlig at han var enig i at det var uheldig at kommunen gjennom organiseringen av Myrdal Idrettspark i praksis hadde «outsourcet» ansvar og myndighet for å følge opp vedtatte intensjoner for utbyggingen til styret for Arena Nord AS. Dette var etter byrådens mening en konsekvens av den avtalen det forrige byrådet inngikk.

Skriftlig svar på spørsmålet kom først en uke senere, slik:

«Det er under planlegging og prosjektering en ny ishall, inkludert arealer for ishockey, kunstløp og curling, som en del av utviklingen av Myrdal idrettspark. Prosjektet er i regi av idretten gjennom Arena Nord AS. Ishallen som planlegges anses som et trenings- og konkurranseanlegg for barn, ungdom og voksne og publikumskapasiteten vil være naturlig å vurdere i lys av dette. Det kan opplyses at det i forslag til reguleringsplan ligger inne en mulig publikumskapasitet på inntil 1000 tilskuere, men det er prosjekteier i samarbeid med idretten, som må definere den endelige kapasitet, og foreta prioriteringer av arealer innenfor de økonomiske forutsetninger som foreligger.»
 

Idrettsbyrådens to ulike svar viser hva som har gått galt på Myrdal. Offisielt og skriftlig tolkes det fra byråden at gjeldende idrettsplan og vedtak ikke gjelder for Myrdal Idrettspark, og at det nå er opp til Arena Nord AS som prosjekteier og utbygger å prioritere innhold i idrettsparken i samarbeid med idretten (underforstått idrettsrådet). Undertegnede satt i IRs styre frem til april 2017, og her var styreleder flink til å holde slike prioriteringssaker borte fra IRs styremøter.

Idrettsbyrådens muntlige svar forklarer hvordan spørsmål om innhold i Myrdal Idrettspark egentlig er blitt avgjort. Det er Mohn og Bruun-Hanssen som har bestemt, og så har IRs styreleder vært med som idrettens alibi som tredje styrerepresentant i Arena Nord AS.

Det hele hadde gjerne gått bra også for ishallen om det ikke hadde vært for at noen ønsket seg et nytt fotballstadion med behov for ekstra areal som ikke var der.

Bergen fikk i fjor vår ny idrettsplan (2017-2027) som er kritisert for å mangle klare prioriteringer slik vi hadde det i den forrige (2010-2019). I innspill til behandlingen av den nye idrettsplanen uttalte Idrettsrådet:

«Fra Idrettsrådets side er det viktig å påpeke at det som kalles dynamisk prioritering kan bety at det finnes en rekke prosjekter som stilles likt i utgangspunktet da kommunal prioritering ikke er gitt. Dette betyr at kommunen gir fra seg et verktøy for å sette ut i livet det viktigste først, og det åpnes videre for at særinteresser utenfor idrettens og kommunens felles behov kan få for stor innflytelse over de endelige prioriteringer gjenspeilt i faktiske anlegg bygget. Idrettsrådet ser på dette som et mulig demokratisk problem.»

For Myrdal er det den gamle idrettsplanen og dens prioriteringer som gjelder. Vi ser dog at selv med klare prioriteringer har det vært mulig for «særinteressene utenfor idrettens og kommunens felles behov» både å planlegge og prioritere ut fra andre ønsker på Myrdal. «Innflytelsen» virker å være sikret gjennom midler, og idrettsplanen er delvis satt til side. Idrettsrådet advarer som vi ser mot en slik problemstilling hvor fellesskapets behov settes til side av annen innflytelse utenfra – og lar seg så misbruke til selv å bli en del av hva de mener er et «demokratisk problem».

Mohn har som giver vært enestående for idretten i Bergen, men det blir feil å si ukritisk at «giver må selv få bestemme hva som skal bygges når han betaler, for det er jo hans midler». Fakta er at en givers midler utløser spillemidler og andre offentlige tilskudd som hentes fra felleskapets konto. Nye anlegg vil ofte kreve tomter eid av det offentlige, og når anleggene er ferdige skal de enten driftes av det offentlige eller de utløser offentlige driftstilskudd. Ja, inngangsbilletten kan være betalt av en privat giver, men det går med en stor andel av fellesskapets midler både før og etter anlegget tas i bruk. Når det så er knapt med areal slik det er på Myrdal, blir det spesielt viktig å følge demokratiets spilleregler. Hvis ikke er det enkelte idretter, og i dette tilfellet også bydelens behov, som vil lide.

Hva gjør en så videre? En må håpe at det finnes ansvarlige politikere og idrettsledere som forstår demokratiske verdier, og som også forstår den åpenhet som en skal forvente under behandling av viktige saker i 2018. Ishallen var der i en godt begrunnet idrettsplan, mens nytt stadion og curling er kommet inn etterpå. Det er mellom disse to siste anleggene det må prioriteres når det ikke er plass til begge. Da bør det spille inn at Bergen har et fylkesidrettsanlegg for curling på Iskanten med dårlig belegg, hvor driften går med underskudd som dekkes gjennom tilskudd fra Bergen kommune, og hvor den organiserte idretten ikke slipper til på idrettens premisser.

Det finnes også en ledig kommunal tomt på Myrdal. Denne var tema i et møte som idrettsbyråden hadde med idrettspresident og ishockeypresident 11. januar 2017. Her anmodet idrettsbyråden de to idrettspresidentene om å be idrettsrådet å jobbe for å få realisert en kommunal isflate på ledig tomt. Behovet for en kommunal isflate-2 er gitt i den forrige idrettsplanen hvor isflater er omtalt i flertall, gjennom flere innspill fra ishockeykrets til idrettsplaner og fra en omforent uttalelse gitt i møte mellom idrettsråd og idretten i Åsane vinteren 2011.

Idrettsrådet har fulgt opp byrådens anmodning om å jobbe for kommunal ishall-2 på den ledige tomten gjennom flere vedtak og innspill for den nye idrettsplanen, men her har den samme byråden latt seg fange ved å skrive i ny idrettsplan at det er opp til Arena Nord AS og idretten å bli enig om bruk av den ledige kommunale tomten som Arena Nord ønsker anvendt for en sandvolleyballhall. Idretten har sagt sitt, og idrettsbyråden som offisielt er tilhenger av likestilling mellom begge kjønn, og også mellom mennesker uavhengig av handicap innen idretten (viktige argument for å gi jentehockey og para/kjelkehockey plass gjennom en isflate-2), bør også forstå at råderett for kommunale tomter ikke kan overlates til et AS med to private stemmer mot kanskje en idrettslig styrestemme. 

Både byråd og idrettsråd bør jobbe for en snarlig realisering av sandvolleyballhall i Kjøkkelvik som volleyballkretsen i lang tid har hatt som første prioritet. I et demokrati anno 2018 er det viktig å ivareta alle idretters behov gjennom en transparent saksbehandling. Idretten i Bergen må kunne stole på idrettsråd, idrettsbyråd og det byråd som også delvis styrer bystyret. Slik har det ikke vært rundt saken Myrdal Idrettspark de siste 2-3 årene.

Åsane Tidende har gitt Idrettsrådet, byråd Pål Hafstad Thorsen og Arena Nord As muligheten til tilsvar på dette innlegget. Roald Bruun-Hanssen har svart på vege av sistnevnte. Byråden har takket nei til kommentar, mens idrettsrådet ikke har tatt stilling til dette.

kommentarfelt drives av Disqus

Fakta

Av: Svein-Ivar Lillehaug, nestleder Hordaland Ishockeykrets og styremedlem Åsane Ishockeyklubb

Relaterte saker