Lokalavis for Åsane og omegn!
  • MISTER HJEMMENE: Ingen av de som bor i dette området hadde den fjerneste anelse om at PBE i det stille hadde lagt planer om å legge bybanen i en dagtrasé gjennom Øvre Ervik, skriver Bjørn Lilletvedt i Øvre Ervik i dette innlegget. (Foto: Privat)

Debatt:

Mange forstod det ikke før de fikk beskjed om at de kunne miste hjemmet sitt

Prosjektleder for bybaneutbyggingen, Solveig Mathiesen uttaler seg i ÅT 29/10 om det anbefalte forslaget til bybanetrasé gjennom Øvre Ervik. Hun mener kommunen har kommunisert godt nok med Ervik-beboerne. «Godt nok»??? – her må hun enten ha misforstått sin egen informasjonsplikt, eller så må hun være direkte feilinformert.

Ingen av de som bor i dette området hadde den fjerneste anelse om at Plan- og bygningsetaten (PBE) i det stille hadde lagt planer om å legge bybanen i en dagtrasé gjennom Øvre Ervik. De som hadde satt seg inn i planene, forholdt seg til Bystyrets vedtak fra april 2016, som gikk ut på at banen skulle gå i tunnel fra Selvikvegen til Griggastemma. Planendringen bunner formodentlig i et notat fra PBE til Byrådsavdeling for byutvikling fra 06.04.2018, hvor det står: «Etter at konsekvensutredningen (fra 2013) ble utarbeidet, har Plan- og bygningsetaten igangsatt byromsanalyser for området. Disse viser at en banetrasé langs vestsiden av Griggastemma kan gi noen fordeler for en fremtidig utvikling. Med bakgrunn i dette skal alternative traséer og plassering av holdeplass ved Tertneskrysset vurderes»

De første signaler om at noe var i gjære kom først til syne da noen beboere ble innkalt til et møte med PBE i juni 2020 og fortalt at de sto i fare for å miste huset sitt pga. bybaneutbyggingen! Da de ba om å få se kartskisser av den nye traséen, ble det henvist til Miljøløftet sine nettsider. Der var bybanetraséen fortsatt tegnet inn med tunnel fra Selvikvegen til Tertneskrysset, noe som skapte stor forvirring blant de involverte. 

27. august 2020 ble det så lagt frem en tilleggsutredning til konsekvensutredningen fra 2013. Her vurderes ulike trasévalg som munner ut i et anbefalt forslag der banen legges i dagen langs Ervikveien til en stasjon på vestsiden av Griggastemma. Dokumentet ble lagt ut til høring og høringsfristen ble satt til 28. september. 

I et brev datert 26.08.2020, informerer PBE om tilleggsutredningen og høringsfristen. Her står det at «Dette brevet er sendt til: Grunneiere som har eiendom i eller nært opp til bybanetraséen som nå er anbefalt langs Ervikveien og ved Griggastemma».Problemet er bare at det er nesten ingen av de som bor langs denne traséen som har fått dette brevet! Selv vi som er direkte berørt av disse planene, der det på kartskisser er tegnet inn en ny vei over vår eiendom, har heller ikke fått noe brev, eller blitt informert på noen annen måte om disse planene!

Og, joda, - Solveig Mathiesen kan gjerne gjenta seg selv så mange ganger hun vil om at kommunen har holdt seg innenfor lovverkets bestemmelser, men er det ønsket om å dekke sin egen rygg som er det viktige i denne saken? Selv sier hun at de har «gått bredt ut» og at planen hele tiden har vært å arrangere et informasjonsmøte, men at dette ikke er blitt realisert grunnet korona. 

Det hadde ikke vært noe problem for kommunen å informere befolkningen hvis de hadde ønsket det. Saken ble riktig nok lagt ut på kommunen sine kunngjøringer, men hvor mange mennesker er det som følger med på disse til enhver tid? Et oppslag i pressen hadde vært tilstrekkelig. Et folkemøte hadde fint kunnet la seg gjennomføre i sommer, da det ikke var særlig strenge koronarestriksjoner. I stedet kaller planetaten inn små grupper av berørte personer hver for seg, slik at de ikke vet om hverandre og ikke får se hvordan planene utgjør en sammenhengende rasering av nærmiljøet. Er dette en bevisst «splitt-og-hersk» strategi?

Det måtte en lokal aksjonsgruppe til for å informere befolkningen i området. Dette resulterte i en proteststorm mot planforslaget, og flere hundre merknader ble oversendt til kommunen. Det ble opprettet en lokal Facebook-gruppe mot forslaget, som etter kort tid hadde nesten tusen medlemmer. Det ble initiert en underskriftskampanje, der nærmere 1200 personer har skrevet under på at de er imot planforslaget. Omtrent samtlige beboere og næringsdrivende i Øvre Ervik og omkringliggende områder har uttrykt at de opplever at dagalternativet vil ha en sterk negativ effekt på natur-, samfunns- og bomiljø. 

Man skulle jo tro, rent logisk, at dette ville føre til at PBE ville revurdere sine planer og omarbeide forslaget? Men, nei! – planarbeidet fortsetter i samme spor som før, som om ingenting har skjedd. Plan- og bygningsetaten oppfatter ikke seg selv som en instans som skal tjene innbyggernes interesser! I brevet fra 26/8 skriver etaten at «…det er ikke avdekket forhold som medfører vesentlige negative virkninger for miljø eller samfunn».

Hvordan er det mulig for Plan- og bygningsetaten å forsvare en slik konklusjon? Bryr ikke planleggerne seg om folkets mening i det hele tatt? Er bybanen til for byens befolkning, eller er den bare et prestisjeprosjekt for et egenrådig byråkrati? Man kan jo begynne å lure…

Av Bjørn Lilletvedt, Øvre Ervik.

Relaterte saker