Lokalavis for Åsane og omegn!
  • HER: Det er denne traseén innsenderen ønsker som ny vei i sammenheng med ringvei Øst. Bildet er tatt fra Sæterstølveien. 

Ringvei Øst:

Ringvei Øst: Vil ha Vikaleitetunnel

«Vågsbotn – Blindheimsdalen – Botnen strider sterkt mot areal-, miljø- og naturhensyn som ellers har stor politisk vekt i Bergen, skriver Eddie Rieber-Mohn om planene for ringvei Øst i dette debattinnlegget»

Debatt: 

Vegvesenet virker forutinntatt ved å varsle innsigelse dersom bystyret velger N3b Vikaleitetunnel og ikke etatens anbefalte Vågsbotntunnel N1-S1a for Ringveg øst/Kyststamvegen i Bergen. N1-S1a blir et stort inngrep i Vågsbotn (Eikås-Birkeland) og med åpen motorvei i Blindheimsdalen, og har 5 kilometer tunnel Indre Arna – Botn ved Haugland. Saklig sett synes N3b med en fremtidig S11 å være et godt valg. Vegvesenet advarer mot en dyr tunnel S11 (eller S6, S9) og for kort avstand fra Vikaleitetunnel til kryss i Ovnen – det vil si; nord for Eikåstunnelen. Men for Vågsbotn-tunnel og motorvei i Blindheimsdalen henviser etaten uspesifisert store kostnader til reguleringsplan-runden.

Og den korte avstanden har vegvesenet planlagt og er neppe nødvendig. Tidligere er det dessuten vist til at man bør unngå Haukåsvassdraget, grunnet hensynet til elvemuslingene der. Dette gjelder særlig anleggsfasen og kan løses.

Jeg tok i høringen opp om det er mulig å korte inn Vikaleitetunnelen ca. 500 m ved innslag i utmarken nedenfor starten av Sæterstølsvegen, på høydekote ca. 75 moh. Dette innspillet er ubesvart. For meg som lokalkjent virker innkorting, og dermed lang nok avstand til kryss i Ovnen, fullt mulig. På et punkt i Eikåslien må det bygges mur litt ut i Haukåsvatnet. To-tre hus må rives.

Dyr tunnel S11 svarer til dyr tunnel Indre Arna – Botnen ved S1a. Den siste er hypotetisk, blir kanskje aldri prioritert, dvs. saken kan bli avgjort ut fra sviktende premisser. S11 er langt mer fleksibel, og mulighet for å realisere delstrekninger skal ha betydning. Først tunnel N3b og rundkjøring i Ovnen, senere en fremtidig linje Ovnen – Gaupåsvatnet med tunnel i midten, og på lang sikt resten av S11. Først må Fjøsanger – Indre Arna prioriteres. Det kan tenkes å holde med ny tunnel sørover og bruk av Sætretunnelen mv. nordover. Dagstrekket Bjørkåstunnel – Indre Arna er tjenlig i lang fremtid. Støyproblemer her er overvurdert sammenlignet med for N1-S1a.

Vi venter at bystyret setter seg inn i alle de konkrete og viktige innspillene mot linjen Vågsbotn – Blindheimsdalen, og tar befaringer. Tunnel N3b sparer oss for en lang rekke vesentlige ulemper som er spilt inn i detalj. Vegvesenet viser til tiltak og innløsning i reguleringsrunden. Det er ikke gjort prisoverslag, kanskje ½ mrd? Bare flomsikring av Dalaelven Nyborg – Kverneviken kan bli svært dyrt. NVE har krevd utredning, vegetaten henviser til reguleringsplan. Fra midten av 1950-årene er det fylt ut mange tusen lass med stein i Langavatnet, sist ved anlegg av motorvegen inn mot Vågsbotn.

Det er ikke vurdert hva støytiltak for over 100 boliger i amfi til Vågsbotn kan koste ved nyanlegget. Visuell ulempe blir også stor, og erstattes ikke. Foruresning fra tunnelen til inversjonsområdet må unngås ved egen luftesjakt til Haukås-siden, også en betydelig kostnad.

Hvis bystyret velger Vikaleitetunnel bør det følge merknader:

– I anleggsfasen må giftutslipp i vassdraget unngås (nitritt, ammonium ved tunnelsprengning)

– Utredning av cirka 500 m kortere tunnel med innslag nedenfor starten av Sæterstølsvegen

N1-S1a Vågsbotn-Blindheimsdalen-Botnen strider sterkt mot areal-, miljø- og naturhensyn som ellers har stor politisk vekt i Bergen. Det finnes et godt alternativ ved Vikaleitetunnel. Spar disse Åsane-bygdene for et inngripende veianlegg, velg lokalisering i Eikås-utmarken i stedet.

Av: Edvard Rieber-Mohn

Andre saker