Lokalavis for Åsane og omegn!
 • VIL PRIORITERE ÅSANE: – I mitt hode er idretten en viktig del av byutviklingsprosjektet i Åsane, sier Helge Stormoen (til venstre), som nå som nå ønsker å ta grep for å få fortgang i utbyggingen av Myrdal idrettspark. Til høyre: Rune Titlestad.

– Idretten er min baby

– Jeg har bedt idrettsdirektør Rune Titlestad om å legge planene frem for byrådet, sier idrettsbyråd Helge Stormoen, som nå ønsker å ta grep for å få fortgang i utbyggingen av Myrdal idrettspark.

Bergen er langt på etterskudd når det gjelder den tverrpolitisk vedtatte Idrettsplanen 2010-2019. I følge denne skulle en vært i gang med forprosjektering av Myrdal idrettspark i 2012, for så å starte bygging av hallene i 2013, og med ferdigstillelse i 2015 – alt sammen til en beregnet prislapp av 220 millioner.

Ikke satt av penger

– Det har aldri vært satt av en krone. Idrettsplanen er kun en ambisjon om å få til byggerier, understreker idrettsdirektør Rune Titlestad, som stiller til intervju sammen med idrettsbyråd Helge Stormoen.

Myrdal idrettspark ligger nå fremst i køen etter ADO Arena, noe den har gjort en stund. Det var opprinnelig meningen at kommunen skulle komme i gang med utbygging i 2012, med ferdigstillelse i 2015. Likeledes var både ishallen og stadion i Myrdal påtenkt utbygget i årene 2013-2014, med en beregnet prislapp på henholdsvis 80 og 30 millioner kroner.

Blir ikke Venneby

Fremdriften har siden stoppet opp, men det foregår privat planarbeid i den delen av området som eies av Tertnes Holding.
– Vennebyen er ute som konsept, men jeg tolker det slik at de fortsatt ser for seg en idrettspark, sier Helge Stormoen.
– Finner man finansiering, kan også den kommunale tomten inngå i deres planer. Byggingen trenger ikke skje i kommunal regi, legger Titlestad til.

Anleggene i planarbeidet er påtenkt som en utvidelse av Myrdal stadion slik den ligger i dag, samt på grusbanen. Tanken er da å utvikle Myrdal stadion som toppfotballarena, mens ishall og flerbrukshall kan bygges på dagens grusbane.

Utbyggingen utsatt

– Hvorfor stoppet planene opp?
– Ambisjonen tilbake i 2009 var å årlig avsette 100 millioner til utbygging av idrettsanlegg. Realiteten har vært halvparten, noe som innebærer at prosjektene i idrettsplanen er blitt skjøvet på. Slik sett kan man si at byrådet har nedprioritert idretten.

– Skyldes dette overskridelsene i byggingen av ADO Arena?
– ADO Arena ble dyrt, men dette var knyttet til grunnforholdene. Forskyvelsene i idrettsplanen skyldes ikke overskridelsene i ADO Arena.

Enormt vedlikeholds-etterslep

– Hva er årsaken til utsettelsene, da?
– Det vi har gjort, er å forskyve enkelte prosjekter for å komme i mål med ADO Arena. Men alle driftsmidler til ADO Arena er nye penger, og vi har ikke tatt en krone til det fra idrettsbudsjettet, forklarer Stormoen.

Etter Stormoens mening skyldes utsettelsene de velkjente økonomiske utfordringene som Bergen kommune står overfor.
– Kommunen har et enormt vedlikeholdsetterslep, sier han.
– Vi har begynt å ta innover oss at dette har vært en salderingspost, og er begynt å se på hvordan vi skal få utbedret en rekke kommunale bygg.

Gjeninnførte boligskatten

Som en konsekvens av dette, har Fremskrittspartiet blitt tvunget til å fire på et av deres viktigste krav, som er å fjerne boligskatten.
– Vi var nødt til det for å komme i mål med vedlikeholdet av kulturbygg, skoler, institusjoner og idrettsanlegg, sier Stormoen.

– Åstveithallen alene vil koste 40-50 millioner å sette i stand, sier Titlestad.
– Dette er årsaken til at vi har utsatt rulleringen av idrettsplanen. Før vi kan gjøre det, må vi ha på plass et bilde over hva som kan oppgraderes og hva som må bygges av nye anlegg.

Åsane står for tur

– Ishall i Åsane er vel da høyt prioritert?
– Ja, Åsane står for tur, sier Stormoen.
– Jeg er ikke så opptatt av om byggingen skjer i regi av kommunen eller private, så lenge vi får på plass anleggene. Er det noe som er min baby, så er det idretten. Når vi må bytte ut kunstgress fordi det er utslitt, så sier det alt om idrettsgleden.

Som byråd må han likevel skjele til rammene. Han er glad for alt Bergen har fått på plass takket være rause gaver, ikke minst fra Trond Mohn, og sier han setter pris på engasjementet i idrettsklubbene.

Tak på Slåtthaugbanen

– Det er ingen motsetning mellom idretten og idrettsbyråden, sier han.
– Min utfordring er å finne penger til å realisere planene, og da står Åsane nå fremst i rekken.

– Skal dere ikke legge tak over Slåtthaugbanen først?
– Reguleringsplanen for Slåtthaug er ferdig, og sier at det er mulig å legge tak over banen, men det betyr ikke at den går foran Åsane. Slik jeg ser det, er det Åsane jeg nå vil fighte for å løfte opp.

– Men ikke med kommunale kroner?
– Jeg er ikke så opptatt av hvordan vi gjør det; det viktigste er at vi får det realisert.

Samarbeid med fylket

– Hordaland fylkeskommune bygger ny videregående skole innen det samme området. Kunne det være mulig å inngå et samarbeid med de?
– Det kan være en mulighet. Litt av utfordringen er at det er mange aktører som er involvert. Vi har private eiere, fylkeskommunen, Bergen tomteselskap og Bergen kommune. Derfor er det viktig at vi samordner oss, at vi rigger oss slik at alle drar i samme retning.

Byrådsavdelingene for finans, helse og byutvikling er også involvert i planene, i tillegg til Stormoens egen avdeling.  Han vil derfor ta et initiativ internt i byrådet for å se på de ulike behovene.
– Jeg vil da opplyse byrådet som kollegium om hva som er utfordringene i Åsane, sier han.

Skole, idrettshaller og kulturhus

Kommunen har allerede et prosjekt sammen med fylkeskommunen gjennom samlokaliseringen av Amalie Skram videregående skole og ADO Arena.
– Dette er en løsning som jeg også kan se for meg i Åsane, sier Stormoen, som ikke kan dy seg for også å trekke et kommende kulturhus inn i denne tenkningen.
– Spørsmålet er om dette er noe vi skal gjøre selv eller sammen med andre. Når vi har funnet ut hva vi vil ha, er vi forpliktet til å lyse dette ut. Da kan det bli aktuelt å ta inn Åsane Arena og deres planer.

Eiendomssjef Helge Håvardtun i Hordaland fylkeskommune bekrefter at de kan se for seg et samarbeid om å bygge idrettsanlegg på Myrdal.
– Vi er ikke tungt inne i dag, men er interessert i et samarbeid, sier han.
– Men først må Bergen kommune bestemme seg for å bygge. Vi har konstatert at fremdriften har stoppet opp.

Interessert i samarbeid

Åsanehallen er en del av dette regnestykket. Kommunen har i dag en «evigvarende» leieavtale med fylkeskommunen om bruken av denne. Når idrettsanleggene i Myrdal kommer, vil Åsanehallen bli avviklet og muligens solgt. Åsane videregående skole vil da uansett få et tilbud om å bruke de nye anleggene, i og med at det ligger en forpliktelse om dette innbakt i leieavtalen.

– Kan det være aktuelt å flytte idrettsfag til Tertnes videregående skole, dersom dette tar tid?
– Vi har en intern diskusjon på det, men vi har ikke tatt noen avgjørelse. Foreløpig ser vi for oss å bruke Åsanehallen inntil ny flerbrukshall står klar.

 

Av

Myrdal idrettspark

 • I følge Idrettsplanen (vedtatt av bystyret i 2009) skulle forprosjektering av Myrdal idrettspark påbegynnes i 2012, for så å starte bygging av hallene i 2013, og med ferdigstillelse i 2015 – alt sammen til en prislapp av 220 millioner.
 • Dette skulle være det neste store løftet for idretten i Bergen etter ADO Arena.
 • Myrdal idrettspark er Idrettsplanens største samlede anleggsprosjekt.
 • Området skal inneholde tre haller: Håndballhall, turnhall og ishall. Disse er forutsatt plassert slik at de i særlige tilfeller kan fungere som en hall.
 • Det planlegges også ny gressbane med tribune.
 • Ifølge Idrettsplanen planlegges Myrdal idrettspark «lokalisert på Bergen kommunes eiendom nord og øst for Vestlandshallen i samarbeid med grunneier på østsiden i området».
 • Idrettsrådets årsmelding for 2013 setter Myrdal idrettspark øverst på listen over prioriterte anlegg i deres forslag til rullering av idrettsplanen i 2013 (nå utsatt til 2015).
 • Denne prioriteringen ble godkjent i forbindelse med Idrettsrådets årsmøte i april 2014.
 • Samtidig er Åsane Arena Holdings arbeid med utvikling av en større idretts- og aktivitetspark i Åsane utredet, og reguleringsplan er under arbeid. 
 • Åsane Arena Holding eies av Tertnes Holding, R. Svendsen Holding og Tore Andersen Holding, som hver eier en tredjedel av aksjene.