Lokalavis for Åsane og omegn!
  • ØNSKER KOLLEKTIVFELT PÅ MOTORVEIEN: Tina Åsgård ber byrådet vurdere å bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten mellom Åsane og sentrum ved å omregulere et kjørefelt i hver retning til sambruks- og/eller kollektivfelt.

– Kollektvivfelt gir køfri transport

Tina Åsgård (SV) foreslår å gjøre et kjørefelt i hver retning mellom Åsane og sentrum om til sambruksfelt og så kollektivfelt. – Dette vil sikre kollektivreisende mot å bli forsinket i bilkø, sier hun.

Byrådet har utsatt bybanen til Åsane på ubestemt tid. I mellomtiden innføres tidsdifferensierte bompenger i Bergen, og beregninger Bergens Tidende har utført viser at dette vil ramme Åsanes befolkning mest.

Ber byrådet omregulere

– I dag hindres bussene fra Åsane av bilkøer i rushtiden, sier Åsgård.
– En køfri baneløsning ville løst dette problemet, men det vil være urimelig å vente til den er på plass, før det gjøres noe for å bedre forholdene for kollektivreisende i Åsane og Sandviken.

Bystyrepolitikeren har derfor sendt et skriftlig spørsmål til Komite for miljø og byutvikling (KMBY), der hun ber byrådet vurdere å bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten mellom Åsane og sentrum ved å omregulere et kjørefelt i hver retning til sambruks- og/eller kollektivfelt.

Erkjenner problemet

I svaret fra byråd for byutvikling, klima og miljø, Henning Warloe, erkjenner han at

sambruksfelt på innfartsårene har vært tema i flere år, blant annet har det vært initiativ til å få etablert et slik på nordre innfartsåre. «Dette initiativet har så langt ikke ført fram» skriver han.

Nå er det avgjort at det skal gjennomføres en ny prøveordning med sambruksfelt i Fjøsangerveien/Søndre innfartsåre på strekningen Fjøsanger – rundkjøring Kristianborg i 2015. Dette blir igangsatt etter at Ytrebygdsvegen er åpnet for trafikk i mai 2015. Innføringen av dette sambruksfeltet inngår i tiltaksplanen for avtalen med staten om belønningsmidler for perioden 2011-2014, og er således forsinket i forhold til planlagt realisering.

Utprøves i vest

Både kommunen, vegvesenet og fylkeskommunen er enige om å avvente en systematisk evaluering av dette sambruksfeltet før nye kollektivfelt eller sambruksfelt planlegges på øvrige innfartsårer. Evalueringen vil blant annet omhandle kjøretid for buss og øvrig trafikk, samt trafikksikkerhet.

Byråden mener at det vil være behov for større grad av kollektivprioritering for å nå mål om endring i reisemiddelfordeling, men er enig at nye kollektiv- eller sambruksfelt på nordre og vestre innfartsåre vurderes i lys av erfaringene fra utprøvingen på Fjøsangerveien.

Innser behovet

For Åsane bydel opplyser han at kollektivgruppen i Bergensprogrammet nå foretar en gjennomgang av behovet for tiltak for å bedre framkommeligheten for buss i stamlinjetraseene internt i bydelen.

«Man skal identifisere tiltak, og avklare planbehovet for disse. I all hovedsak vil det være behov for disse tiltakene uavhengig av bybane til bydelen. Eventuelle anbefalte tiltak vil bli innarbeidet i Plan- og byggeprogram for Bergensprogrammet» skriver Warloe i sitt svar til Tina Åsgård.

 

Av

Relaterte saker