Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FARLIG SKOLEVEI: – Denne strekningen er svært utsatt for ulykker, sier Christian Rolland og Britt Unni Andersen.
     

  • KRYSSET VED SPAR-BUTIKKEN: Barna må passere flere slike åpne inn- og utkjørsler på vei til skolen.

  • LAVE ASFALTKANTER: Flere steder er skillet mellom barna og tungtrafikken kun en lav asfaltkant.

  • MANGLENDE VEDLIKEHOLD: Svært mange av stolpene som holder autovernet på plass er knekket eller skadet.

  • LUKE I AUTOVERNET: Her er det lett for de små å passere rett ut i veibanen.

Vestlandets sterkest trafikkerte skolevei

– Jeg leverer og henter. Jeg tror at de fleste som bor på Hylkje gjør det, sier Christian Rolland, som sammen Britt Unni Andersen tok Åsane Tidende med på befaring langs E39 mellom Hylkje og Haukås skole. Begge reagerer sterkt på at de nok en gang fikk avslag fra kommunen på søknad om gratis skyss til skolebarna.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Haukås skole, der de to er medlem, sendte nylig inn en søknad om skoleskyss for barna som bor langs den sterkt trafikkerte europaveien. Kommunen har nå kommet med et avslag på denne søknaden, med begrunnelse at de ikke finner skoleveien fra Hylkje til Haukås skole som særlig trafikkfarlig.

Enorm trafikkøkning

– Selv om det er gjort mange trafikksikringstiltak de siste årene, så er det ikke til å komme fra at denne strekningen er svært utsatt for ulykker, sier Christian Rolland.
Til tross for at det er 60-sone, er fartsovertredelsene mange, og fotoboksen som ligger her er nr. 11 på listen over landets mest innbringende. Kampen for skoleskyss har pågått i mange år, og avslaget på skoleskyss er ikke det første i rekken.
– Vi har en opplevelse av at kommunens fagavdeling ikke forstår den reelle situasjonen, sier han.
– Trafikken har økt voldsomt etter at broen ble gratis, legger Britt Unni Andersen til.

23.000 passeringer

– Har dere prøvd å ta dette politisk vei?

– Nei, men vi håper jo at denne reportasjen vil få noen til å komme ut og se og oppleve veien, sier Rolland.

– Har fagavdelingen vært på befaring?
– Ikke etter det vi kjenner til. Ut fra avslaget på søknaden vår ser det ut som de kun har brukt karthjelpemidler og statistikk.

Trafikken på traseen Vågsbotn-Nordhordlandsbroen er nå på nesten 23.000 passeringer i døgnet, hvorav rundt 3.000 er tungtrafikk. De to FAU-representantene er ganske sikker på at ingen skoler i Hordaland har skoleveier med så høy trafikkbelastning. Det gjør heller ikke saken bedre at småbarna må krysse E39. Det er også en del sideveier inn til E39 som de må passere underveis til skolen.

Håper på Nyborgtunnelen

– Vi får ikke noen ordentlig løsning på dette før Nyborgtunnelen kommer. Da vil nok trafikkmengden bli kraftig redusert, mener Rolland.
Andersen er enig.
– Det vil heller ikke bli samme type trafikk, tror hun.
– Den gjennomgående trafikken kommer nok til å velge tunnelen, og folk som bor i området har bedre kjennskap til utfordringene langs veien.

Uforstående til avslaget

– Forstår dere argumentasjonen i avslaget kommunens avslag på søknaden om skoleskyss?
– Nei. De har bare vurdert saken ut fra det de vet om at fotgjengerfelter, underganger og gang og sykkelveier er på plass, antar Rolland.
– De henviser til at vi bemerker at det stedvis er manglende fysisk skille, uten at de ser at dette kan betegnes som særlig farlig. Ut fra veiledningen fra Trygg trafikk er dette noe som må ses i sammenheng med årsdøgntrafikken.

– Bruker dine egne barn denne skoleveien?
– Nei, jeg leverer og henter. Jeg tror at de fleste som bor på Hylkje gjør det.
 

 

 

Av

Kommunens avslag

Lovgrunnlaget for gratis skoleskyss er Opplæringsloven § 7-1, der det heter at «elever i 2.-10. a?rstrinn som bor mer enn fire kilometer fra? skolen har rett til gratis skyss». For elever på 1. a?rstrinn er skyssgrensen satt til to kilometer.

 

Elever som har «særlig farlig eller vanskelig skolevei» har likevel rett til gratis skyss «uten hensyn til veilengden».

 

Kommunen har målt denne skoleveien til 3,762 kilometer. Samtidig har de registrert at fotgjengerfelt, underganger og gang- og sykkelvei «er pa? plass langs de mest trafikkerte omra?dene pa? strekningen».

 

I avslaget uttrykker fagavdelingen forståelse for at «foreldre har en viss bekymring na?r barna ma? bevege seg langs veistrekninger med mye trafikk».

 

Fagavdelingens konklusjon blir likevel at «selv om det kan og bør utbedres enkelte trafikksikkerhetspunkter langs skoleveien, vil den ikke ga? under betegnelsen særlig farlig da de ulike trafikantene ikke ma? dele veibane bortsett fra kryssing i gangfelt».
 

Relaterte saker