Lokalavis for Åsane og omegn!
  • HER KOMMER FIRE BOLIGBLOKKER: – Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger på hvorfor våre innvendinger ikke ble tatt til følge, sier Jan Arild Larsen (til venstre) og Frank Skadal, her foran skråningen der det skal reises fire ti meter høye boligblokker.

Boligblokker kommer tett på småhusbebyggelse:

– Vi blir overkjørt

Dalseide & Fløysand Eiendom har fått tillatelse til å sette opp fire ti meter høye boligblokker tett på småhusbebyggelsen i Blådalen. – Vi lurer på om bystyret vet hva de har stemt for, sier Jan Arild Larsen og Frank Skadal.

De to pensjonerte BT-journalistene bor ganske nøyaktig et steinkast fra den smale skråningen til høyre for veien opp til A2G i Blådalen. Det er her de fire boligblokkene skal presses inn, tett inntil småhusbebyggelsen like nedenfor. Sammen med fire andre berørte naboer har Larsen og Skadal nå klaget bystyrets vedtak inn til Fylkesmannen, siden de mener at det er gjort på uriktig grunnlag.

Etterlyser befaring

– Det er flere ting som skurrer her, mener Skadal.
– Den gjeldende arealplanen fra 2010 viser at området er avsatt for småhusbebyggelse, og ikke prioritert til fortetting.

Naboene reagerer også sterkt på manglende informasjon fra utbyggerne.

– Dette kommer dalende som en fiks ferdig plan, der vi som er nærmeste naboer ikke en gang er tatt med på befaring, sier Larsen.
– Det eneste vi har mottatt så langt, var en kort melding høsten 2013.

Visuell voldtekt

Totalt vil det fire blokken rage 10,5 meter opp fra bakkenivå, inkludert en halvannen meter høy heissjakt på toppen.

– Dette er en visuell voldtekt av hele området, mener Larsen.
– Blokkene vil både ta sollys og endre hele bomiljøet vårt, legger Skadal til, og forteller at de seks berørte boligene ble bygget fra 1969 og noen år inn på 70-tallet.

Fagetaten i kommunen støtter langt på vei beboernes syn. I et notat til planforslaget skriver de med at «det er for mye som ønskes bygget i forhold til tomtens egenskaper» - og konkluderer med at bygg 4 må tas ut av planen, og at bygg 3 ma? reduseres. Dette begrunnes blant annet med at «nabobebyggelsen har sine solfylte og støyskjermede utearealer i sørvest.

Fikk ikke medhold

Etter fagetatens oppfatning vil avstand og høydeforskjell som vist i planforslaget kunne resultere i at ny bebyggelse fa?r sjenerende innsyn til nabobebyggelsens inngangsparti og uteareal». Byutviklingsbyråd Henning Warloe laget et separat notat der han støttet fagetaten, men fikk ikke medhold i bystyret. De eneste som stemte for byrådets forslag, var Rødt og SV.

– Ikke nødvendig med visning

– Det er ganske oppsiktsvekkende at både Frp og Høyre her overkjørte sin egen byråd, sier Skadal.
– Vi lurer på om bystyret vet hva de har stemt for. De har ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor de stemte mot fagetatens og byrådens råd.

– Dette markerer starten på en kommende fortetting av området ved Tertneskrysset, sier Bjarne Aardal, daglig leder ved Dalseide & Fløysand Eiendom.

Aardal innrømmer at de ikke har holdt noen befaring på tomten, slik naboene etterlyser, men mener at denne planen er for liten til et slikt tiltak.
– Ved større planer er det vanlig å avholde en kontordag. Det var ikke nødvendig her, men alle naboer er varslet etter plan og bygningsloven, sier han.

Forstår ikke frustrasjonen

– Forstår du noe av frustrasjonen?

– Nei, ikke i så veldig stor grad. Uteplassene deres er lite berørt, og det høyeste punktet i området blir fortsatt åsen oppe ved A2G og barnehagen. Tomten vår ligger litt østvendt.

– Men blokkene kommer tett på småhusbebyggelsen?
– Nå er det overveiende sannsynlig at Tertneskrysset blir et bybanestopp. Da skal det fortettes til mer bymessig struktur i områdene like ved. Du kan si at dette er starten på det.

– Dere ligger litt foran?
– Ja. Men det er allerede en kollektivakse her, med busstopp på nedsiden. Potensialet er stort for å bygge videre opp mot Tertneskrysset, men det avventer vi med foreløpig.

PLANOMRÅDET: De seks eneboligene kan ses like ved tomtegrensen. TETT PÅ: Byggene kommer i denne skråningen, like overfor småhusbebyggelsen.

Av

Boligprosjekt i Blådalen

  • Dalseide & Fløysand Eiendom planlegger fire boligblokker med til sammen 22 boenheter på en 6,6 mål stor tomt like ved A2G i Blådalen.
  • I kommuneplanens arealdel (KPA2010) er omra?det vist som bebyggelse og anlegg. Omra?det er per i dag regulert til boligforma?l gjennom den eldre reguleringsplanen Rasmus Meyers Legat med plan-ID:6960000.
  • Planforslaget legger opp til bygging av fire boligblokker som til sammen skal inneholde 24 universelt utformede boenheter i størrelsesorden 57-66 kvadratmeter. Blokkene er foresla?tt til tre boligetasjer over parkering i underetasje.
  • Gjeldende reguleringsplan legger opp til sma?husbebyggelse i e?n etasje med mulighet for underetasje.
  • Fagetatens mener at planforslaget innebærer en annen bygningstype og takvinkel, større byggehøyder og høyere utnyttelsesgrad enn hva eksisterende reguleringsplan legger opp til, og at kommuneplanens krav ikke er oppfylt.
  • Etter fagetatens oppfatning vil avstand og høydeforskjell kunne resultere i at ny bebyggelse fa?r sjenerende innsyn til nabobebyggelsens inngangsparti og uteareal.
  • Pa? bakgrunn av dette anbefalte fagetaten at bygg 4 ble tatt ut av planen, og at bygg 3 reduseres ved a? ta ut nordre halvdel.
  • Byrådet fulgte fagetatens råd i innstillingen som ble lagt frem for bystyret.
  • Bystyrets flertall vedtok likevel planen i det store og hele slik utbygger ønsket.