Lokalavis for Åsane og omegn!
  • NY SKOLETOMT: – Det ble umulig å bygge skole på den opprinnelige tomten etter at friidrettshallen kom på plass, sier Palmer Minde (til høyre). Til venstre: Tor Woldseth. (Foto: Nina Johnsen)

  • HER KOMMER SKOLEN: Den vedtatte tomten (alternativ 1) ligger nord for Breisteinsvegen ved avkjørsel til Leikvangvegen, og er på rundt 50 mål.

Leikvang kommer, men på ny tomt

Byrådet starter nå opp regulering av tomten nord for Breisteinvegen for bygging av Leikvang ungdomsskole og flerbrukshall.

Et annet område er allerede regulert for dette forma?let. Årsaken til at det nå planlegges bygging på ny tomt, er blant annet at det nå er vedtatt at Leikvang skole skal bygges med volleyballhall, og at den opprinnelige tomten ble vurdert til å være for liten for en ungdomsskole for 500 elever.

To alternative tomter

På bakgrunn av dette ble det igangsatt et arbeid for a? se pa? alternative plasseringer av skolen i nærheten. Mulighetsstudien la frem to alternative kommunale tomter, en nord for og en sør for Breisteinvegen (ved avkjørsel til Leikvangvegen).

Begge de to tomtene er godt egnet for forma?let. Mulighetsstudien anbefaler i utgangspunktet tomten i sør, blant annet grunnet nærhet til eksisterende skole og idrettsanlegg. Denne tomten har imidlertid størst usikkerhet knyttet til seg i forhold til arealbruk og trafikkløsninger i den kommende kommunedelplanen.

Plass til flerbrukshall

For tomten i nord er det ikke knyttet slike usikkerheter. For a? fa? fortgang i skoleprosjektet har byrådet derfor vedtatt at Leikvang ungdomsskole for 500 elever skal bygges der. Reguleringen tar høyde for at skolen ogsa? kan bygges med flerbrukshall.

– Det siste er viktig, siden det ikke var plass til flerbrukshall på den tidligere tomten, poengterer varaordfører Tor Woldseth, som gjennom en årrekke har hatt Leikvang skole som et av sine hjertebarn.

Oppstart av reguleringsplan

Han stiller til intervju sammen med den lokale ildsjelen Palmer Minde, styremedlem av stiftelsen Bergen idrettspark Leikvang. Han var den som opprinnelig foreslo å ta i bruk den nå vedtatte tomten.

– Det vi må se i øynene, er at en flerbrukshall må kunne utvides senere etter hvert som behovet øker, sier Minde, som mener at det er bedre muligheter for dette på den nye tomten.

Byrådet har nå vedtatt oppstart av reguleringsplanen, men det nye tomtevalget kan fortsatt stoppes av bystyret.
– Jeg vet ikke om noen som vil si nei der, sier Woldseth, og understreker at det er snakk om å få på plass en flerbrukshall som blir en adskilt del av skolen, og tilgjengelig også utenfor skoletiden.

Åsanes svar på Ekebergsletta

– Hvordan blir fremdriften?
– Etter min mening er det bare å få skolen på plass så snart området er regulert. Den ligger inne i skolebruksplanen, og skal ikke skyves på mer enn nødvendig. Vi må også se dette i sammenheng med Kyrkjekrinsen og den kommende barneskolen i Ulset Vest. Den nye ungdomsskolen her på Leikvang kommer til å bli et godt oppvekstmiljø, med nærhet til den kommende naturparken og Haukås gård.

– Hva skjer med våtmarkreservatet?
– Det fikk jeg stoppet, men det blir en del av parkområdet - selv om vi ikke setter det under vann. Dessuten håper jeg at Hovding får utnytte mer av den dyrkede marken til å lage Åsanes svar på Ekebergsletta.

– Det skal tilrettelegges et stort område for aktivitet her, legger Minde til.

1000 nye boliger

At det er stort behov både for ny ungdomsskole og idretts- og parkområder understrekes av den massive utbyggingen som er planlagt i Åsane nord, med inntil 1000 nye boliger.

– Ingen steder i Bergen skal få større utbygging de nærmeste årene. Da må vi være tidlig og ha skoler på plass, sier Minde.
– Ja, og denne gangen skal vi gjøre det motsatt av slik det ble gjort da Flaktveit ble bygget ut. Derfor har vi funnet frem til de beste beliggenhetene både for skole og idrettsanlegg før utbyggingen kommer, sier Woldseth.

Vil ikke frede Kyrkjekrinsen

– Hva med Kyrkjekrinsen skole? Er det muligheter for at den overlever oppe i alt dette?
– Det vet vi ikke ennå. Vi må ta det i skolebruksplanen, sier Woldseth.

– Med all utbyggingen så er det vel behov for ungdomsskole både på Kyrkjekrinsen og Leikvang?
– Hva prøver du deg på? I utgangspunktet er det allerede en plan for Kyrkjekrinsen, og den ligger i den vedtatt skolebruksplanen. Så får vi se på behovet når Leikvang kommer, og det bygges ny barneskole i Myrdal. Jeg vil ikke være bombastisk, men jeg kan si så mye at vi kommer til å ta en ny vurdering. Barna i Åsane nord

Slutt på bussing

– Det jeg har jobbet for, er at barna fra Hordvik og Haukås skal slippe å å busses til Kyrkjekrinsen, sier Minde.
–  Jeg mener at det er viktig at de får være i sitt nærmiljø. Hele fotballgruppen lider av at vi flytter barn rundt på skoler.

Tor Woldseth er helt enig.
– Barna fra Åsane nord skal få sin skole og sin oppvekstarena. De har vært busset i alt for mange år, sier han.
 

 

 

 

Av

Leikvang skole

  • I gjeldende økonomiplan (2015-18) er det vedtatt at Leikvang skole skal bygges med volleyballhall i umiddelbar nærhet til eksisterende idrettsanlegg.
  • Dette ville imidlertid medføre flytting av den utendørs kunstgressbanen, samt utløse rekkefølgekrav utløst av reguleringsplanen til en kostnad på om lag 80-100 millioner.
  • Tomten som er satt av i reguleringsplanen til formålet vurderes også å være for liten for en ungdomsskole med 500 elever.
  • Det er derfor blitt utført mulighetsstudie for to alternative tomter henholdsvis nord og sør for Breisteinsvegen ved avkjørsel til Leikvangvegen. Begge tomtene er Bergen kommune sin eiendom.
  • Mulighetsstudien anbefaler i utgangspunktet tomten i sør både på grunn av kvaliteter, kostnader og nærhet til eksisterende skole og idrettsanlegg.
  • Endelig kommunedelplan for Haukaåsomraådet er imidlertid ikke ferdig, og det er uklart na?r dette arbeidet vil bli ferdigstilt. Tomten i sør har i denne sammenheng størst usikkerhet knyttet til seg i forhold til arealbruken og trafikkløsninger i den kommende kommunedelplanen.
  • For tomten i nord er det ikke knyttet slike usikkerheter. For å få fortgang i skoleprosjektet igangsetter byrådet nå regulering av denne, selv om kommunedelplanen ikke er ferdig.

Relaterte saker