Lokalavis for Åsane og omegn!
  • LØSNINGEN ER TUNNEL: – Vi ønsker ikke bybane over Bryggen, og vil heller styrke Bryggen, Torget og Vågsbunnen som et sammenhengende historisk byområde uten gjennomgangstrafikk, sier Martin Smith-Sivertsen.

Valg-enquete: Hva vil du med Åsane?

– Bryggen skal være bilfri

Åsane Tidende har stilt en rekke sentrale politikere ti spørsmål om hva de mener blir de viktigste sakene for Åsane i neste fireårsperiode. I dag snakker vi med byrådsleder Martin Smith-Sivertsen fra Høyre.

Kort tid etter at Martin Smith-Sivertsen overtok byrådslederposten i fjor høst, annonserte han helomvending i bybanesaken. – Tidsfaktoren taler for Fyllingsdalen, siden vi ikke vil klare å ha en kontinuerlig utbygging mot Åsane, var forklaringen den gangen. Så hva vil han med Åsane?

– Hva blir de viktigste Åsane-sakene i neste fireårsperiode?

– Å avklare bybaneløsningen for Åsane og starte opp reguleringsarbeidet, bygge kulturhus, innføre hverdagsrehabilitering for eldre, jobbe for oppstart av Nyborgtunnelen og ringvei øst, og at idrettsparken i Myrdal blir vellykket.

– Når får Åsane bybane?

– Målet er at byggingen av bybanen mot Åsane skal begynne før bybanen mot Fyllingsdalen er ferdig, slik at Åsane skal få bybane så raskt som mulig. Nøyaktig årstall er vanskelig å estimere før reguleringsarbeidet startes opp og finansieringen er på plass.

– Ser du det som fortsatt mulig med omkamp om dagløsning over Bryggen? Dersom ikke, hva er det viktigste argumentet for ikke å velge den traseen?

– Vi ønsker ikke bybane over Bryggen, og vil heller styrke Bryggen, Torget og Vågsbunnen som et sammenhengende historisk byområde uten gjennomgangstrafikk. Vi ønsker at Bryggen skal være bilfri og forbeholdes syklende og gående. Samtidig ønsker vi en raskere bybane mellom Åsane og sentrum, med betydelig høyere gjennomsnittshastighet enn den mot Flesland.

–  Åsane har ventet lenge på Kulturhuset. Hvordan vil dere sikre fremdriften av det?

– Dette er en viktig sak for Bergen Høyre, og vil bli høyt prioritert i kommende periode både ved midler i økonomiplanperioden og reguleringsarbeid. Vi er overbevist om at vi i samarbeid med fylket kan vi få til en meget god løsning.

– Sentrumsutviklingen i Åsane har stoppet opp. Hvordan kan dere skape nytt liv i disse planene?

– Først og fremst ved tidlig i kommende bystyreperiode å avklare baneløsningen og igangsette regulering av bybanen til Åsane, som er en sentral del av byutviklingen i Åsane. Vi ønsker et mer attraktivt og aktivt Åsane, med kulturhus, åpne byrom og et større sentrumspreg. Byutviklingen i Åsane og Åsane sentrum er bedre enn mange tror, og har potensiale til å bli veldig bra i fremtiden.

– Det mye omtalte C-feltet ligger uberørt tett på bydelens sentrum. Hvordan kan dette inkluderes i sentrumsplanene?

– C-feltet vil bli en viktig del av utviklingen av Åsane, og kan binde sammen bydelen på en helt annen måte enn i dag. Det er dermed naturlig at C-feltet inkluderes i sentrumsplanene.

– Få veiprosjekter er like etterlengtet som Nyborgtunnelen. Hva gjør dere for å få denne prioritert inn i kommende NTP?

– Gjennom påvirkning av nasjonale myndigheter og regionalt samarbeid. I midten av juni inviterte jeg til et større møte om Nyborgtunnelen og Ringvei øst, med blant andre Statens vegvesen, ordførere og rådmenn fra regionen, fylkeskommunen, næringsorganisasjonene i Bergen og Nordhordland, Business Region Bergen og NHO.

– Er det realistisk å bygge lokk over motorveien i Åsane sentrum, og når kan dette eventuelt påbegynnes?

– Hvor realistisk det er å bygge lokk over motorveien og når det eventuelt kan bygges er uvisst, og er opp til Statens vegvesen å bedømme.

– Sykehjemsutbyggingen i Bergen går langsomt. Hvordan vil dere satse på eller prioritere eldreomsorg i de neste fire årene?

– Det forrige nye sykehjemmet i Bergen, Fyllingsdalen sykehjem, ble åpnet våren 2013. Det skal bygges tre nye sykehjem i årene frem mot 2019; på Råstølen (90 plasser), Sandsli (120 plasser) og i Åsane (90 plasser). Vi planlegger også å rehabilitere Midtbygda sykehjem. I tillegg satser vi på Omsorg Pluss-boliger, som er døgnbemannede omsorgsboliger. Eldre kan dermed bo i sitt eget hjem lenger med økt oppfølging og trygghet. For å kunne ta vare på en voksende eldrebefolkning er vi avhengig av å tenke nytt. Derfor har vi nå innført hverdagsrehabilitering, og ønsker å utvide dette tilbudet til alle deler av byen. Vi satser også stort på velferdsteknologi, med blant annet mobile journalsystemer, nye trygghetsalarmer, medisineringsstøtte og elektroniske nøkkelkortsystemer.

– Hvilke andre ting ønsker dere å prioritere i Åsane i de neste fire årene?

– Åsane skal være en levende bydel, hvor man både kan bo, jobbe, delta på kulturarrangementer og ha gode kollektivtilbud. For Høyre er det viktig at bydelen får et levende sentrum med en godt planlagt bydelsutvikling. I tråd med visjonen i kommuneplanens samfunnsdel om «gåbyen» må bydelen i større grad tilpasses myke trafikanter, og det må sikres god tilgjengelighet til grøntområder. Den nye idrettsparken i Myrdal blir veldig viktig for hvordan bydelen vil utvikle seg. Det må legges til rette for aktiv utbygging av bolig og en god næringsutvikling hvor vi også har fokus på flere lærebedrifter og læreplasser. Fra 2016 innføres det tidsdifferensierte bompenger i Bergen. For at flest mulig skal kunne kjøre kollektivt må det tilrettelegges for flere parkeringsplasser for dem som reiser kollektiv.

Av

Relaterte saker