Lokalavis for Åsane og omegn!
  • ØNSKER IKKE NY TAUTREKKING: – Det lokale kulturlivet er opptatt av at når det nå skal bygges nytt kulturhus, må det være med utgangspunkt i dagens og fremtidens behov, sier Roald Heggernes, som stiller seg tvilende til om det er noen god idé å gå inn i en ny prosess med Steen og Strøm. (Arkivfoto)

– Dette virker som et usikkert prosjekt

– I denne saken skal man kanskje ikke avvise mulige alternative løsninger, men jeg må innrømme at jeg er veldig i tvil på om det er noen god ide å gå inn i en ny prosess med Steen og Strøm, sier Roald Heggernes, mangeårig leder av Åsane kulturråd og kulturhuskomiteen.

Forrige onsdag kunne Dag Skansen (H) fortelle leserne av Åsane Tidende at Steen og Strøm nå ønsker dialog med Bergen kommune om å legge kulturhuset inn som en del av et ombygget Arken senter. Dette har vi siden fått bekreftet fra Steen og Strøms country manager, Thor Bareksten.

Er i dialog

– Det medfører riktighet det Dag Skansen sier, svarer Bareksten i et ordknapt svar på vår eposthenvendelse.

– Hva skjer med Åsane senter, og de planene som foreligger. Hvordan vil dere endre dem?

– Det foreligger ingen planer som er klare for offentliggjøring nå. Vi er i dialog med kommunen, og ønsker å utvikle vår eiendom til det beste for de som bruker senteret og sentrumsområdet.

– Er senteret slik det ligger nå tilfredsstillende for eierne av Steen og Strøm?

– Åsane storsenter er et av våre aller mest attraktive sentre. Alle sentre skal imidlertid utvikles, det gjelder også Åsane storsenter.

Frykter ny lang prosess

Kulturådslederen er ikke like tilbakeholden. Han stiller seg tvert imot kritisk til hele ideen om å bygge et kulturhus inn i Arken senter, og mener at forhistorien ikke akkurat er egnet til å inngi tillit.

– I denne saken kan man kanskje ikke avvise mulige alternative løsninger, men erfaringene fra den forrige prosessen, som varte i ti år og hvor man nettopp gjorde seg avhengig av sentereierne for realisering av kulturhuset, er ikke akkurat gode, sier Heggernes.

– Sånn sett virker samlokaliseringsprosjektet med Hordaland fylkeskommune tryggere og mer realistisk.

For kulturlivet i Åsane er det også et viktig poeng at man nå ikke må gå inn i en ny lang prosess, men at realisering kan skje innenfor kortest mulig tidshorisont.

Tror på samlokalisering

– Ideen om å bygge om Arken virker som et mye mer langsiktig og usikkert prosjekt enn samlokaliseringsprosjektet med den nye videregående skolen, mener Heggernes.

– Jeg synes også det er viktig at det overfor fylkeskommunen ikke blir skapt tvil om Bergen kommunes vilje til å gå videre med de forhandlingene som nå er startet. Slik sett synes jeg det er litt pussig at Dag Skansen kommer med dette innspillet nå, sett i lys av den energi og kraft kulturbyråden på vegne av Byrådet har gitt til framdriften av samlokaliseringsprosjektet.

Saken om å samlokalisere kulturhuset med den nye videregående skolen i Åsane ble bredt diskutert på kulturhuskonferansen som Åsane kulturråd arrangerte i november 2014. Mange av de tilstedeværende politikere og representanter fra kulturlivet stilte seg positiv til forslaget, og kulturbyråd Helge Stormoen (Frp) har siden fulgt opp med å avsette egne ressurser og igangsatt en egen utredning om dette alternativet.

Arbeider med romprogram

Arkitektfirmaet Cubus fikk oppdraget med å utarbeide et forslag til rom- og funksjonsprogram for Åsane kulturhus, og den lokale kulturhuskomiteen har vært i to møter med Cubus for å bidra med synspunkter på forslaget. Cubus har i sitt arbeid lagt til grunn to utredninger som den lokale kulturhuskomiteen tidligere har fått gjennomført med økonomisk støtte fra Bergen kommune.

Den første utredningen, som kom i 2007, tok utgangspunkt i en grundig behovsanalyse i kulturlivet, og hadde forslag til romprogram, lokalisering og finansiering. Den andre utredningen, som kom i 2012, var på mange måter en revisjon av den første, men med ekstra vektlegging på modeller for finansiering og drift.

– Bydelens behov for nye kulturlokaler har ikke blitt mindre etter at disse utredningene ble laget. Heller tvert imot, sier Heggernes.
– En bydel, som om noen år nærmer seg 50.000 innbyggere, fortjener og trenger en kulturell storstue - fleksibel nok til å romme alle som vil bidra til en mer trivelig og mangfoldig bydel.

Bra for alle

– Når det gjelder plass, så burde vel Arken fylle behovet og vel så det?
– I denne saken skal man kanskje ikke avvise mulige alternative løsninger, men jeg må innrømme at jeg er veldig i tvil på om det er noen god idé å gå inn i en ny prosess med Steen og Strøm, sier han.

– Dessuten så har Cubus i sitt forslag satt fokus på hvilke arealgevinster en samlokalisering mellom skole, bibliotek og kulturhus kan gi for alle parter. Dette er bra og gir håp om at behovene det lokale kulturliv har for en tjenlig ny kulturarena kan bli innfridd, og at man samtidig sikrer en god utnyttelse av lokalene. At en slik samlokalisering også vil være gunstig for finansieringen skulle det vel heller ikke være tvil om. En vinn/vinn-situasjon for alle parter.

Ballen er hos byråden

Det er fortsatt en del arbeid som må gjøres i den videre prosjektering av dette samlokaliseringsprosjektet. Heggernes er i den forbindelse glad for at både byråd Helge Stormoen og Cubus har signalisert at den lokale kulturhuskomiteen vil være en viktig dialogpart i det videre arbeidet.
– Nå setter vi vår lit til at kulturbyråden, på grunnlag av utredningen fra arkitektfirmaet Cubus, før valget fremmer en sak til bystyret om realisering av nytt kulturbygg i Åsane.

 

Av

Relaterte saker