Lokalavis for Åsane og omegn!
  • VIKTIGE ÅSANE-SAKER: – Det viktigste er oppstart av bybane til Åsane, kulturhus, en helhetlig reguleringsplan for Åsane, nye bydelsstyrer, få orden på biltrafikken, forbedret kollektivtrafikk internt i bydelen og å øke antall arbeidsplasser i bydelen, sier Ove Sverre Bjørdal. (Arkivfoto)

Valg-enquete: Hva vil du med Åsane?

– Åsane trenger en helhetlig plan

Åsane Tidende har stilt en rekke sentrale politikere ti spørsmål om hva de mener blir de viktigste sakene for Åsane i neste fireårsperiode. I dag snakker vi med Ove Sverre Bjørdal fra Senterpartiet.

Senterpartiet har sterk historie i Åsane, med Kjersti Toppe som en av bydelens fremste talspersoner. Tomrommet etter at hun reiste på Stortinget har delvis vært forvaltet av partiets gruppeleder i bystyret, Sverre Ove Bjørdal. Så hva vil han med Åsane?

– Hva blir de viktigste Åsane-sakene i neste fireårsperiode?

– Oppstart bybane til Åsane, kulturhus (gjerne i tilknytning til ny videregående skole), en helhetlig reguleringsplan for Åsane (bør være tverrpolitisk og ha få muligheter for dispensasjoner), mer makt til bydelen gjennom nye bydelsstyrer, få orden på biltrafikken gjennom bydelen, forbedret kollektivtrafikk internt i bydelen og øke antall arbeidsplasser i bydelen slik at færre må pendle ut av bydelen til andre kommuner/bydeler.

– Når får Åsane bybane?

– Vårt mål er byggestart på bybane til Åsane i løpet av neste fireårsperiode. Planleggingen av Åsane må fortsette uavhengig av videre utbygging av bane til Fyllingsdalen. Det er enighet om bygging av banen fra Sandviken til Vågsbotn.

– Ser du det som fortsatt mulig med omkamp om dagløsning over Bryggen? Dersom ikke, hva er det viktigste argumentet for ikke å velge den traseen?

– Senterpartiets flertall har i bystyret støttet bygging av bane i tunnel fra Peter Motzfeldtgate til Amalie Skramsvei, som vil gi raskest bane gjennom sentrum, samt frigjøre areal for gående og syklende og videre byutvikling. Dette alternativet vil også gi best rom for fremtidig trafikkvekst, da en trase gjennom sentrum og over Bryggen vil ha større naturlige begrensinger (areal, fart og bygningsmessige hindre). Senterpartiet har i dagens situasjon konkludert med at det viktigste for oss er få realisert banen til Åsane så raskt som mulig, og vi er villige til å se på andre løsninger (herunder Bryggen) dersom dette gir flertall for en raskere realisering. Vi mener bygging til Åsane bør skje før Fyllingsdalen. Uansett valg av alternativ vil vi også gjøre Bryggen bilfri.  

–  Åsane har ventet lenge på Kulturhuset. Hvordan vil dere sikre fremdriften av det?

– Vi støtter dagens planlegging av et kombinert kulturhus og ny videregående skole. Vi har hatt kulturhus i våre alternative budsjetter hvert år de siste åtte årene, og ser frem til at dette nå blir realisert i et samarbeid med Hordaland fylkeskommune. 

– Sentrumsutviklingen i Åsane har stoppet opp. Hvordan kan dere skape nytt liv i disse planene?

– Det må utarbeides en helhetlig arealplan for Åsane. Denne bør være tverrpolitisk og ha få muligheter for dispensasjoner. Vi må klart definere områder for handel, serviceinstitusjoner, helse/omsorg, grøntarealer, byfjellgrense, bydelspark skole og barnehager, samt boområder.

– Det mye omtalte C-feltet ligger uberørt tett på bydelens sentrum. Hvordan kan dette inkluderes i sentrumsplanene?

– Bystyret vedtok 17. juni 2014 at bybanen skal gå over denne tomten med terminalløsning. I samme sak ble det vedtatt å legge miljølokk på E39. Det er naturlig å da legge C-feltet inn i overnevnte arealplan og tilrettelegge dette for en tilpasset utbygging til arealbehov, bybaneløsning og eventuelt lokk.

– Er det realistisk å bygge lokk over motorveien i Åsane sentrum, og når kan dette eventuelt påbegynnes?

– Bystyret vedtok 17. juni 2014 at det skal utredes og planlegges å legge miljølokk over E39. Etter dette har byrådet ikke lagt frem noen sak på dette. Vi avventer denne utredningen fra byrådet, og håper at denne viser at lokket kan realiseres og bygges i forbindelse med bybanen. 

– Få veiprosjekter er like etterlengtet som Nyborgtunnelen. Hva gjør dere for å få denne prioritert inn i kommende NTP?

– Vi vil ha denne inn i første periode av NTP som et offentlig finansiert prosjekt. Skal vi få til dette, må prosjektet prioriteres lokalt, og Bergen må få fortgang i reguleringsarbeidet.

– Sykehjemsutbyggingen i Bergen går langsomt. Hvordan vil dere satse på eller prioritere eldreomsorg i de neste fire årene?

– Vi beklager at byrådet i 1. tertial antydet en utsettelse av bygging av nytt sykehjem i Åsane med fem år, samt Sandsli med tre år. Vi etterlyste et tilbakemelding på årsakene til dette i kommende budsjett og økonomiplan. Det er viktig at vi klarer å holde fremdriften på de tre sykehjemmene som er vedtatt utbygget. Vi må også opprettholde trykket på erstatninger for aldershjem som avvikles og ombygges, samt planlegging av nye sykehjem. Vi ønsker å bygge sykehjem over hele byen, slik at flest mulig kan få sykehjemsplass i sitt nærområde. I tillegg vil vi tilrettelegge for at flere kan få bo hjemme lengst mulig, blant annet gjennom omsorgslønn for de som ønsker dette. 

– Hvilke andre ting ønsker dere å prioritere i Åsane i de neste fire årene?

– Bygging av idrettsanlegg på Myrdal i samarbeid med privat giver, samt ny nasjonal innendørs bane for lengdeløp på skøyter. Bergen kommune bør stille seg i bresjen for å få et slikt anlegg til Åsane, og at dette ikke skal legges til Oslo. Planleggingen av dette bør starte i perioden, og hallen finansieres av staten.

Av

Relaterte saker