Lokalavis for Åsane og omegn!
  • UTFORDRER POLITIKERNE: – Åsanes befolkning bør få vite hvilke partier som går inn for forlenget Fløyfjellstunnel, og om de samme partiene er villige til å øke bompengene for å finansiere det, utfordrer Jan Olav Jørgensen. (Arkivfoto)

  • PLANLEGGER LOKALSENTER I EIDSVÅG: Tertnes Holding entrepenører står som eier av det store Gilde-bygget i Eidsvågveien 150, som inngår i planene om et nytt lokalsenter i Eidsvåg. (Arkivfoto: Simon Berggren)

– Ikke si nei til byutvikling av Eidsvåg

– Bybanen vil utløse byutvikling i Eidsvåg, men dette vil ikke skje dersom man velger en forlenget Fløyfjellstunnel, sier Jan Olav Jørgensen.

Jørgensen er daglig leder av Tertnes Holding entrepenører, som blant annet står som eier av det store Gilde-bygget i Eidsvågveien 150. Planen her er å la det inngå i et kommende lokalsenter i Eidsvåg, slik det er skissert i kommuneplanen, med bybanen som den viktigste motoren. Nå frykter han at den kommende byutviklingen i denne delen av Åsane uteblir.

Tusen nye boliger

Det er her snakk om å utvikle et lokalsenter med over tusen nye boliger og flere hundre nye arbeidsplasser innen kontor og handel. Gang- og sykkeltunnel gjennom Eidsvågfjellet legger i tillegg til rette for studentboliger.

– Dersom forlenget Fløyfjellstunnel velges, vil denne byutviklingen og arbeidsplassene utebli, ettersom det tilgjengelige utbyggingsarealet i vesentlig grad vil bli benyttet til veiformål inklusive tilkjøringsveier og kryssløsninger, mener Jørgensen.
– Eidsvåg vil da bli et veikryss i stedet, og det er slik sett neppe behov for hverken stopp for Bybanen eller de dyre nye av- og påkjøringsløsningene til E39.

En helhetlig løsning, slik Jørgensen ser det, tilsier satsing på ringvei øst, ikke Fløyfjellstunnel. Forurensing fra E 39 i Åsane og Eidsvåg og på Nygårdstangen/Danmarks plass vil ikke løses med en forlenget Fløyfjellstunnel, selv om et hundretalls boliger i Ytre Sandviken får en forbedring.

Frykter nedprioritering av Ringvei øst

– Tvert imot vil forurensingen disse stedene fortsette, uten utsikt til å gjøres noe med, sier han.
– Da er det bedre å flytte trafikken ut av Bergensdalen ved satsing på Ringvei øst fra Vågsbotn til Fjøsanger.

Han frykter også at en forlenget Fløyfjellstunnel vil medføre at at Ringvei øst blir prioritert vekk.
– Det er mange gode samferdselsprosjekter som konkurrerer om pengene, og strekket sørover fra Åsane vil lett da ha fått sin løsning i vår tid, sier han.

En løsning med forlenget Fløyfjellstunnel vil i tillegg være sårbar for driftsforstyrrelser, med omkjøringsveier med liten kapasitet.
– Ringvei øst vil derimot være en god løsning for videre trafikk nordover, særlig dersom E39 kjøres gjennom Eikåstunnelen, slik Statens vegvesen nå vurderer.

Støv og støy i Ytre Sandviken

Fordelene for eksisterende boliger i Ytre Sandviken med en forlenget Fløyfjellstunnel er blitt fremhevet. Slik Jørgensen ser det, vil dette være svært begrenset. Opus Bergen har gjort en kartlegging som viser at det vil være snakk om et sted mellom 150 og 180 boliger som vil bli berørt støy og støv fra E39. Av disse er allerede en tredjedel støyskjermet.

– Sett opp mot potensialet for nye boliger og virksomhet i Eidsvåg er et hundretalls ikke støyskjermede boliger et beskjedent antall, mener han, og legger til at flytting av trafikk inn i tunnel og omgjøring av dagens E39 til lokalvei heller ikke legger til rette for byutvikling i Ytre Sandviken.

Opus Bergen har kartlagt at det ikke er mulig å etablere nye adkomster direkte fra Helleveien, selv om den blir lokalvei. Dagens adkomster fra sør, ved Reperbanen i Sandviken, fra toplanskrysset ved Gamle Bergen og fra nord, via Merinoanlegget, er de som kan nyttes uten å gå drastisk til verks med riving av hus.

– Det er ingen åpninger fra dagens vei i øst mot utnyttbare tomter i vest som er store nok til at det er mulig å fremføre vei, sier han.
– Dagens motorvei i Helleveien er følgelig ikke en hindring for videre utvikling i Sandviken, hindringene ligger inne i den etablerte bygningsstrukturen i hele området.

Kostbart og tidkrevende

Etablering av en ny firefelts vei i lang tunnel for å gjøre det mulig å utnytte Ytre Sandviken bedre tror han vil ha liten effekt. Jørgensens konklusjon er derfor at fordelen ved byutvikling i Eidsvåg med den vedtatte bybanetraseen er mye større enn virkningen i Ytre Sandviken av en forlenget Fløyfjellstunnel.

Et annet viktig argument handler om kostnader og tid. En løsning med forlenget Fløyfjellstunnel vil koste 1-1,5 milliarder kroner mer, og vil gi vesentlig forsinkelse av byggingen av Bybanen nordover.
– Det er vanskelig å se at dette kan forsvares, selv om man, i motsetning til oss, skulle mene at en løsning med forlenget Fløyfjellstunnel som sådan er å foretrekke, slår Jørgensen fast.

– Dersom fordelen er knyttet til de eksisterende boligene som i dag er utsatt for forurensing, og som ikke er støyskjermet, dreier det seg om 10-15 millioner kroner per bolig. Det vil heller ikke bli billig å kjøpe arealene i Eidsvåg, som er avsatt til lokalsenter.

Av

Relaterte saker