Lokalavis for Åsane og omegn!
  • MANGE ÅSANE-KANDIDATER: Arbeiderpartiet skiller seg ut ved å være det partiet som har flest Åsane-representanter inne på valglistene til bystyret og fylkestinget. Fra venstre: Stig Morten Frøiland, Lillian Vangberg, Ingunn B. Hansen, Gro Berge (leder av Åsane Ap og kandidat til fylkestinget), Marte Mjøs Persen, Per Sherling, May Britt Nordås, og Ronja Breistein (AUF-leder). I tillegg stiller Tøger Østerbø Fimreite til bystyret og Roald Kvamme og Torbjørn Reigstad til fylkestinget. (Foto: Karina Asbjørnsen)

– Åsane skal ikke være en soveby

– Folk skal slippe å måtte kjøre ut av Åsane for å jobbe, sier Lillian Vangberg, som sammen med Åsane arbeiderparti går inn for å skape lokale bomiljøer som har alt innen rekkevidde.

Da er vi kommet til slutten på serien der vi treffer lokale politikere for å snakke om hva som er de viktigste utfordringene for bydelen vår. Arbeiderpartiet skiller seg ut ved å være det partiet som har flest Åsane-representanter inne på valglisten. Tre av disse stiller til vårt intervju: Linn Kristin Engø fra Flaktveit (nr. 4 på valglisten), Lillian Vangberg fra Flaktveit (nr. 10) og Stig Morten Frøiland (nr. 35).

Etterlyser mer regulering

– Den vedtatte samfunnsplanen snakker om «gåbyen». For oss handler dette om å se bydelen i sammenheng, åpner Vangberg.
– Vi må få på plass et godt kollektivtilbud med tilhørende innfartsparkering, skape flere arbeidsplasser i Åsane og få god barnehagedekning lokalt, slik at folk slipper å kjøre mellom bydelene for å jobbe. Skal vi få dette til, må vi regulere mer. Jeg tror jeg kan telle på en hånd de reguleringene som har vært i de borgerlige valgperiodene.

Hun etterlyser derfor en gjennomgang av planene, slik at det klart kommer frem hvor det skal det være et offentlig tilbud og hvor det er muligheter for fortetting. Dette vil også være et viktig verktøy når det gjelder å få ned saksbehandlingstiden, der Bergen ligger på bunnivå sammenlignet med andre norske kommuner.

– Vi trenger et mer tydelig reguleringsverktøy; en kommuneplan som sier at slik er det der og der. Planens nåværende samfunnsdel kan tolkes vidt.

Slår ring om Almåsgårdene

Dette har Arbeiderpartiet allerede markert ved at de fremmet 40 merknader da kommuneplanen ble vedtatt i bystyret.
– Vi må ha en gåby, vi må bli bedre på å tenke gode klimaløsninger og vi må bli mer tydelig når det gjelder planens retning, sier hun.
– Dessuten må vi se nøyere på hvor grensen skal gå mellom boliger og naturområder. Byfjellsgrensen er i dag tegnet inn med tilfeldige streker.

– Litt av problemet er alle dispensasjonene, sier Stig Morten Frøiland, som frykter for at området rundt de verneverdige Almåsgårdene kan bli byggeland.
– Der har vi vært veldig klar på at vi vil ha den frie passasjen i midten fra sjøen og opp mot Almås. Våtmarkene må også ivaretas, slik at vi sikrer en levedyktig bestand av den sjeldne elvemuslingen og sikrer miljøet opp dalen med god tilgang til friområdene.

Ringbuss i Åsane

Gode friområder er i det hele tatt noe Arbeiderpartiet Åsane ønsker å kjempe for, enten det er snakk om turveien som opp mot Veten, tilgangen til Hjortlandsfjellet, helsestien på Liaflaten eller opprusting av Rollandsparken - der det sittende byrådet kuttet i de avsatte investeringsmidlene.

– Alle må kunne bevege seg ute og få en naturopplevelse, enten de sitter i rullestol eller går på egne bein, sier han.
– Levekårsundersøkelsen viser store forskjeller mellom og innad i bydelene. Skal vi oppnå en sosialt mangfold i de ulike bydelene må vi ruste opp områdene der folk bor og lever.

I tråd med dette vil han også ha en mer sammenhengende kollektivtransport i bydelen, gjerne i form av et ringbussystem - og matebusser inn mot knutepunkter. De to andre Ap-erne er enige i det.
– For min del er det enkelt å komme meg fra Flaktveit til Åsane terminal eller Bergen sentrum, men det er vanskelig dersom jeg skal til andre steder i Åsane, sier Linn Kristin Engø.

– Dessverre er store deler av Åsane båndlagt i påvente av bybanen, beklager Vangberg.

Byrådets bybanerot

Åsane arbeiderparti er klar på at de vil ha bybane til Åsane før Fyllingsdalen.
– Sittende bystyre har tullet dette til, noe som gjør at store områder må avvente regulering av bybanetraseen, sier Frøiland, som synes det er «hårreisende» at en bydel der 70 prosent reiser ut for å jobbe ikke får en skinnegående løsning før om ti år.

– Jeg ser at byrådsleder Smith-Sivertsen snakker om en hurtiggående bybane. Da lurer jeg på om han snakker om et annet system, siden dagens bybane faktisk kan gå i 90 km/t. Dersom han tenker flytoghastighet, så vil det kreve en bremselengde like lang som fra Åsane til Eidsvåg.

Vet ikke hva Høyre vil

– Det er vanskelig å forholde seg til Høyre og bybanen, sier Engø.
– Den nye byrådslederen kommer inn og lanserer et nytt konsept, byutviklingsbyråden virker litt usikker på hva han mener, og Dag Skansen virker ikke å ha støtte i eget parti sitt syn. Dessuten samarbeider de med et parti som ikke vet om de vil ha bybane i det hele tatt.

Engø frykter derfor en situasjon der vi får et byråd som ikke lenger ønsker «det mest vellykkede byutviklingsprosjekt Bergen har sett».
– Vi etterlyser en forutsigbarhet i bybanesaken, og da må Høyre forholde seg til virkeligheten.

Klar for å forhandle

– Har ikke Arbeiderpartiet også en del av skylden for bybanerotet, siden dere går mot en dagløsning over Bryggen?

– Nei. Dersom Høyre og Frp hadde ønsket ordentlige forhandlinger, så hadde vi sluppet byggestopp nordover. Men de har dessverre klart å tulle det til.

– Er Arbeiderpartiet villig til å forhandle om trasevalg mot nord ut fra Bergen sentrum?

– Vårt svar er at vi vil ha en bybane som går i tunnel. Det er vi tydelige på og det vil vi arbeide for. Resten handler om forhandlinger.

Av

Relaterte saker