Lokalavis for Åsane og omegn!
 • GLAD FOR POLITIKER-STØTTE: – Det er utrolig positivt å høre at politikerne jobber i forhold til det eiendommen vår er avsatt til. Forutsigbarhet er veldig viktig i dagens investeringsmarked, sier investor Jan Olav Jørgensen.

 • Daniel C. E. Hägglund (Frp): – Bergen Frp har ikke vedtatt å gå inn for forlenget Fløyfjellstunnel, og dette er heller ikke omtalt i vårt lokalpolitiske program.

 • Geir Steinar Dale (Ap): – En forlenget Fløyfjellstunnel kan rydde opp i bilkaoset og luftforurensingen i Sandviken.

 • Dag Skansen (H): – Vi mener at det er langt bedre å bruke energi og penger på å bygge E39 via Arnadalen og det vi kaller Ringvei Øst.

 • Tina Åsgård (SV): – SV går imot forlenget Fløyfjellstunnel.

 • Erlend Horn (V): – Vi er tydelig på at vi ikke ønsker en lang Fløyfjellstunnel. 

 • Harald Berge Breistein (KrF): – Vi ønsker ikke forlenget Fløyfjellstunnel.

 • Ove Sverre Bjørdal (Sp): – Vi har ikke tatt stilling til om vi vil støtte dette ved en ny behandling.

Politikerne sier nei til forlenget Fløyfjellstunnel

– Byutviklingen og arbeidsplassene i Eidsvåg vil utebli dersom det bygges en forlenget Fløyfjellstunnel, advarte entrepenør Jan Olav Jørgensen i Åsane Tidende forrige onsdag. Nå får han støtte for dette synet fra nesten samtlige bystyrepartier.


Jørgensen er daglig leder av Tertnes Holding entrepenører, som har sterke eierinteresser i Eidsvåg. Planen deres er å utvikle et lokalsenter med over tusen nye boliger og flere hundre nye arbeidsplasser innen kontor og handel. En stor trafikkmaskin sentralt i Eidsvåg vil ødelegge for disse planene.

– Det tilgjengelige utbyggingsarealet vil da i vesentlig grad bli benyttet til veiformål, inklusive tilkjøringsveier og kryssløsninger, mener Jørgensen, som nå får støtte for sitt syn fra nesten hele den politiske floraen i Bergen.

Kun Arbeiderpartiet sier klart at de ønsker en forlenget Fløyfjellstunnel. Argumentet deres er at det kan rydde opp i bilkaoset og luftforurensingen i Sandviken, og samtidig åpne for god byutvikling på begge sider av Eidsvågtunnelen. 

– Det er utrolig positivt å høre at politikerne jobber i forhold til det eiendommen vår er avsatt til, nemlig et lokalsenter i Eidsvåg. Forutsigbarhet er veldig viktig i dagens investeringsmarked, sier investor Jan Olav Jørgensen, samtidig som han beklager at Arbeiderpartiet, som eneste parti, går inn for forlenget Fløyfjellstunnel.

– Det er synd for bydelen vår at Arbeiderpartiet velger den løsningen. Alle som bor i Åsane bør være observant på at dersom Arbeiderpartiet kommer i posisjon, vil Eidsvåg bli det nye Danmarksplass.

Her er alle svarene Åsane Tidende har mottatt fra de ulike partiene:

 

Daniel C. E. Hägglund (Frp):

 • Bergen Frp har ikke vedtatt å gå inn for forlenget Fløyfjellstunnel, og dette er heller ikke omtalt i vårt lokalpolitiske program.
 • Vi ønsker å prioritere utbygging av Ringvei Øst. Dette tar vi opp nesten hver gang vi møter våre partikollegaer fra storting og regjering.
 • Det er vanlig at moderne storbyer bygger ringveier utenfor sentrum for å bedre fremkommelighet og redusere luftforurensingen.
 • Tunnelinnløp fra Fjøsanger til Arna, med videre påkjørsel til Nordhordland, er den beste løsningen for næringslivet, innbyggerne og for å redusere luftforurensingen i Bergensdalen.

 

Geir Steinar Dale (Ap):

 • Vi ønsker en forlenget Fløyfjellstunnel, fordi det kan rydde opp i bilkaoset og luftforurensingen i Sandviken, og samtidig åpner for god byutvikling på begge sider av Eidsvågstunnelen. 
 • Planene for utvikling av Eidsvåg er spennende, men vi er skeptisk til å utvikle området med et kjøpesenter på størrelse med nåværende Lagunen.
 • Opprydding i Sandviken gir stort potensiale for byutvikling, blant annet i området fra Sandviken sykehus mot Sølvberget.
 • Det er avsatt 800 millioner kroner til Skansentunnelen som vi vil omdisponere til dette prosjektet. Med bybanen i Åsaneveien vil det gi en svært god løsning for beboere og næringsliv i både Sandviken, Eidsvåg og Åsane.  

 

Dag Skansen (H):

 • Høyre og jeg som politiker fra Åsane har jobbet grundig med dette forholdet, som åpenbart har flere sider. På den ene siden har vi hatt stor forståelse for beboerne i Sandviken, som har et sterkt ønske om å få den lange tunnelen. På den andre siden har Jørgensen, selv om han har betydelig utbyggerinteresse i nettopp dette området, helt rett i sin påstand om at dette vil føre til en lite ønsket byutvikling, og Eidsvåg vil fremstå som en trafikkmaskin ala den vi har på Nygårdstangen.
 • Høyre har derfor konkludert med at vi ikke ønsker å gå inn for lang Fløyfjellstunnel. Vi mener at det er langt bedre å bruke energi og penger på å bygge E39 via Arnadalen og det vi kaller Ringvei Øst, som vil minimere trafikken gjennom Bergensdalen kraftig, og da selvsagt også Sandviken og videre nordover.
 • Trafikken skal ikke øke i Sandviken; vedtatt plan og avtale med Staten er at veksten i antall innbyggere skal tas ved kollektivtrafikk. Etter en lang og vanskelig sak er Høyre kommet til enighet om å gjøre Bryggen fri for trafikk og legge bybanen i tunnel fra Rådhuskvartalet til Sandviken kirke.
 • Siden vi er realistiske også til økonomien i prosjektet, er det da ikke seriøst eller realistisk å bygge lang Fløyfjellstunnel i tillegg til tunnel i sentrum og bymiljøtunnel for å verne sentrum for biltrafikk i fremtiden. Vi mener at tilhengerne av lang tunnel setter prosjektet i spill fordi det ikke vil være realistisk å få det finansiert hos Staten. Vi ønsker oppstart av Bybanen til Åsane mest mulig parallelt med byggingen til Fyllingsdalen, som jo starter når Flesland er ferdigstilt om to år.
 • Med Arbeiderpartiets planer vil strekningen til Åsane måtte vente med oppstart etter 2025 på grunn av kostnadsøkningene knyttet til lang tunnel, dersom man skal unngå en betydelig økning av bompengene.
 • Dersom man skal unngå økt bompengefinansiering, må man i så fall minst fase ut lånene på de to første delstrekningene, og det kan tidligst skje i 2025. Høyre er ikke villig å øke bompengene ytterligere for å bygge denne tunnelen.

 

Tina Åsgård (SV):

 • SV går imot forlenget Fløyfjellstunnel. Dersom vi bruker penger på å forlenge Fløyfjellstunnelen, vil det i praksis innebære at E39 vil gå gjennom Bergensdalen og over Danmarksplass i overskuelig fremtid.
 • Vi vil heller satse på en ytre Ringvei Øst, og gjøre om dagens vei i Ytre Sandviken til lokalvei. Dette vil gjøre forlenget Fløyfjellstunnel overflødig, samtidig som det sparer Eidsvåg for et gigantisk spagettikryss og Ytre Sandviken og Danmarksplass for støy og forurensing som dagens vei medfører.
 • Vårt standpunkt innebærer ikke en blankofullmakt til denne spesifikke utbyggeren om å få gjennomført sine planer, men gjør at vi står fritt til å velge hvordan Eidsvåg bør utvikles videre uten at store arealer blir ubrukelige på grunn av veiareal og trafikkstøy.

 

Erlend Horn (V):

 • Vi er tydelig på at vi ikke ønsker en lang Fløyfjellstunnel. Det er dyrt, vil kunne gå på bekostning av mer utbygging av Bybanen, vil generere mer unødvendig biltrafikk og skape usikkerhet omkring utbygging av Bybanen til Åsane fordi man da er avhengig av Statens vegvesen - som allerede er en kjempe-bremsekloss for en god utvikling av Åsane. 
 • Vi venter på Statens vegvesen når det gjelder E39 gjennom sentrale Åsane, noe som skaper usikkerhet om det politisk vedtatte lokket over motorveien, vi venter på deres avklaring om Nyborgtunnelen, noe som vil ha store positive konsekvenser for Åsane nord, vi venter også på Ringvei Øst om Arna, som vil lede mye trafikk bort fra sentrale deler av Åsane, og vi venter på at de skal trafikksikre veien mellom Vågsbotn og Hordvik mens vi venter på alt annet.
 • For oss handler Bybanen og kollektivtrafikk om å finne gode måter å redusere biltrafikken på, ikke bare flytte den under jorden eller inn i tunneler.
 • En lang Fløyfjellstunnel vil bare generere mer trafikk gjennom Bergensdalen og gjennom Åsane.
 • En god og effektiv Bybane i dagen vil sammen med satsing på ekspressbussene og innfartsparkering gi en reell trafikkreduksjon. Det er bedre for både sentrum og Åsane enn å pøse på med mer bilvei. 

 

Harald Berge Breistein (KrF):

 • Vi ønsker ikke forlenget Fløyfjellstunnel, men har hele tiden gått inn for den billigste løsningen som fagfolkene har anbefalt. Den løsningen er over en milliard billigere enn forlenget Fløyfjellstunnel.
 • Vi vil prioritere Ringvei Øst, og er redd for at en forlenget Fløyfjellstunnel kan utsette eller i verste fall stoppe Ringvei Øst.
 • Forlenget Fløyfjellstunnel vil også gi lenger byggeperiode, og trolig senere byggestart.
 • Vi har alt ventet for lenge på bybane til Åsane.

 

Ove Sverre Bjørdal (Sp):

 • Vi støttet en utredning av forlenget Fløyfjellstunnel sammen med regulering av bybanen da saken var oppe i juni 2014. Dette alternativet falt. 
 • Vi har ikke tatt stilling til om vi vil støtte dette ved en ny behandling. Hele traseen må ses samlet. 

 

 

 

Av

Forlenget Fløyfjellstunnel

 • Sivilingeniør Helge Hopen (i samarbeid med Norconsult) la i 2013 frem en trafikkanalyse som ble lagt til grunn i arbeidet med utredning av mulige traséløsninger for en bybanen nordover.
 • Her går det frem at forlengelse av Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg vil etablere et dobbelt vegnett i Ytre Sandviken og gi et mindre sårbart transportsystem ved hendelser med stopp i trafikken.
 • Ved stengning av «ny» Fløyfjellstunnel til Eidsvåg vil det være tilgjengelig omkjøring via dagens E39 mellom Fløyfjellstunnelen og Eidsvåg.
 • Det slås fast at kapasiteten på omkjøringsvegnettet er to felt (ett i hver retning), tilsvarende halve dagens kapasitet på E39.
 • Dobbelt veisystem i Ytre Sandviken vil gi en stor forbedring for trafikkavvikling i situasjoner som medfører helt eller delvis stengning av veien.

Relaterte saker