Lokalavis for Åsane og omegn!
 • KRITISK TIL BUDSJETTFORSLAGET: – Her er systematiske kutt for de av innbyggerne som trenger kommunens tjenester mest, sier Lillian Blom. (Foto: Bergen SV)

– Åsane glemt igjen

– Åsane er ikke omtalt i særlig grad, hverken på området idrett, skole eller barnehage, sier Lillian Blom (SV), som er lite fornøyd med det avtroppende Høyre-byrådets budsjettforslag.

Bystyrerepresentanten nøler ikke med å omtale forslaget som «et usosialt budsjett».
– Her er systematiske kutt for de av innbyggerne som trenger kommunens tjenester mest, slår hun fast.

Kuttes i kulturtilbudet

Kuttene i tilbudet til utviklingshemmede beskriver hun som «et slag i ansiktet på familier i en svært vanskelig situasjon, og som kommunen har forsømt over lengre tid». Hun reagerer også på kutt i sosialhjelp ved fjerning av klestillegg, fjerning av 80-prosentsregel for alderspensjonister og redusert sosialhjelp til store barnefamilier.

– Dessuten er kommunal bostøtte foreslått fjernet. Dette vil gi økt barnefattigdom, mener hun, og legger til at kuttene i forebyggende tiltak for barn og unge vil straffe seg økonomisk på lengre sikt.
– Det er også lagt inn kraftige reduksjoner på kulturkontorene og i kulturskoletilbudene med økte egenandeler. Kulturområdet generelt har fått store kutt, inkludert den kulturelle spaserstokk.

Privatisering av hjemmetjenesten

Blom er heller ikke glad for et forslag om å helprivatisere hjemmehjelpstjenesten.
– Dette vil selvsagt få stor negativ virkning for ansatte og mottakere av tjenesten, sier hun.
– Hvordan er Åsane prioritert i budsjettforslaget?
– Det er satt av ti millioner i 2017 til kulturhus i Åsane. Ellers er Åsane ikke omtalt i særlig grad, hverken på området idrett, skole eller barnehage.

Lillian Vangberg, som er en av fire åsabuer fra Arbeiderpartiet som sikret plassen i bystyret i lokalvalget, er ikke uenig med bystyrekollegaen.
– Dette er akkurat som vi fryktet. Ostehøvelprinsippet er brukt over hele budsjettet, men spesielt på kultur og idrett, sier hun.

– Økonomien er dårligere som en følge av sviktende skatteinntekter og økte låneopptak som de nå vil betale ned raskere enn det lå an til tidligere.

I tillegg går det avtroppende byrådet rett på kutt i Arbeiderpartiets viktigste saker fra årets valgkamp. Klima og miljø har fått halvert budsjettet, kultur- og idrettsbudsjettet er «nærmest radert ut» og det legges som nevnt opp til både privatisering av hjemmetjenestene og flere kutt i sosialhjelpen til de svakeste.
– Men det er jo positivt at kulturhus i Åsane ligger inne i budsjettet, sier hun.

En grønnere by

– Nå overtar dere straks byrådskontorene. Kan du si noe om hvordan dere vil omprioritere?
– Det blir vanskelig å for oss å komme med klare prioriteringer i dag. Vi er midt i en prosess der vi skal forhandle oss frem til en byrådsplattform med andre partier, og da blir det feil av meg å komme med føringer for hvordan vi vil prioritere, sier hun, og forklarer at dette handler om respekt for forhandlingspartnerne.

– Vi ønsker oss et godt samarbeidsklima der vi stiller til forhandlingsbordet som likeverdige parter, understreker Vangberg.
–  Men det ligger jo i kortene at vi vil prioritere en grønnere by, skjerme de svakeste og unngå privatisering av offentlige tjenestetilbud.

Glad for kulturhusmidler

Per-Arne Larsen fra Åsane Venstre, som også kan glede seg over fast bystyreplass, er enig med Blom og Vangberg om at dette er et budsjett med store mangler.

– For Åsanes del velger jeg å først og fremst glede meg over at det endelig ser ut til at Kulturhuset skal la seg realisere, sier han.
Budsjettforslaget legger opp til oppstart i 2017, med ferdigstillelse i 2019.

– Kulturhuset vil være en sentral bit i det puslespillet vi skal legge i årene som kommer for å gjøre Åsane til et bedre sted å bo og leve, sier Larsen.
– Dette blir en avgjørende del i et grønt Åsane med flere boliger og arbeidsplasser sentralt, et langt bredere tilbud innen kultur og idrett samt en bydel som også holder åpent for mat, opplevelser og trivsel etter kjøpesentrenes stengetid. 

Lite frisk luft

Også Miljøpartiet De grønne er skuffet over prioriteringene i budsjettforslaget, spesielt når det kommer til grønn politikk.

– Finansbyråden nevnte det grønne skiftet da han la det frem, men vi mener at dette er et budsjett som ikke tar miljøet på alvor. Driftsbudsjettet for klima og miljø er halvert fra 14,1 til 7,6 millioner kroner, mens byrådet vil kutte gratis parkering for el-biler, sier Sondre Båtstrand.

– Velgerne i Bergen har gitt klar beskjed om at miljøpolitikken må skjerpes. Da er det skuffende at byrådet foreslår å kutte i miljøvern. Dette er ikke et budsjett for frisk luft.

Støtte til Dyrenes hus

Byrådet kutter også i støtten til dyrevern. Dyrebeskyttelsen Bergen taper 17.000 kr, og Dyrebeskyttelsen Hordaland mister 5.000 kr.

– Dette er små summer i den store sammenhengen, men det betyr veldig mye for idealistene som står på for å hjelpe hjemløse og mishandlede dyr, mener han.

– Men Dyrenes hus på Tertnes ble skånet?

– Jeg er glad for at støtten på 450.000 kroner ligger fast, men det er fortsatt behov for økte midler til dyrevern i byen.

– Situasjonen krever ansvarlighet

– Mange vil nok oppfatte budsjettet som stramt, men slik må det være. Det må føres en ansvarlig politikk når det er betydelig svikt i skatteinntektene og kommunen dermed får lavere inntekstskatt, sier leder av Åsane Høyre, Lise Ramsøy.

Det avtroppende Høyre-byrådets ønske er å avslutte sine 12 år ved makten med et budsjett som klarer å nedbetale den voksende gjelden raskere.
– Dette gjør at vi får mindre penger til å bruke på andre ting. Kuttene i budsjettet er derfor nødvendige, mener Ramsøy.

Mye å glede seg over

I likhet med resten av Bergen betyr dette at åsabuen må regne med dyrere avgifter og gebyrer. Det er også snakk om en prisøkning for skolefritidsordningen (SFO) og for svømming i Åstveithallen. Ramsøy mener likevel at det er mye å glede seg over i budsjettforslaget.

Hun nevner blant annet at det endelig blir en løsning for kulturhuset i Åsane, bygging av nytt sykehjem ved Midtbygda, innføring av trådløst internett på alle sykehjem, samt styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 8,2 millioner kroner. Det siste mener hun vil bety mye for Åsanes barn og unge.
– Forebyggende tiltak er det viktigste som kan gjøres for å sikre barn og unge en god fremtid, sier hun.

Gratulerer Ap

Utfordringen går nå til det kommende byrådet, bestående av Arbeiderpartiet, Venstre og KrF.
– Vil de gjøre andre kutt eller vil de bruke mer penger? Det gjenstår å se, sier hun, samtidig som hun benytter anledningen til å gratulere Åsane med å ha fått fire Ap-kvinner inn i bystyret.
– Åsane Høyre forventer nå at disse fortsetter den fine utviklingen Høyre har hatt for Åsane, sier hun.
 

Av

Byrådets budsjettforslag for 2016

 • Byrådet foreslår et brutto driftsbudsjett på nærmere 18,6 milliarder og 3,2 milliarder i investering i 2016. 2,4 milliarder er ikke-avgiftsfinansierte investeringer.
 • Store investeringer er ikke bærekraftig om opplåningen er for høy over tid. Byrådet legger derfor inn en nedtrapping av årlige investeringer som ikke er avgiftsfinansiert.
 • Investeringene reduseres med 1,9 milliarder sammenlignet med vedtatt økonomiplan. Samtidig kortes nedbetalingstiden på lånene ned fra 37 til 25 år.
 • Byrådet vil videreføre 2015-nivået på inntekt fra eiendomsskatt. En foreløpig beregning indikerer at promillesatsen for privatboliger kan reduseres fra 2,6 til 2,5 promille i 2016.
 • Bergen følger statlige sosialhjelpssatser, men byrådet foreslår å fjerne 80-prosentregelen for alderspensjonister.
 • Avløpsgebyrene, feiegebyr og billettpriser for isbaner og bydelsbad øker mer enn prisvekst. SFO og hjemmetjenester følger normal prisvekst.
 • Byrådet vil konkurranseutsette hjemmehjelpstjenesten og avvikle gamle og uhensiktsmessige institusjonsplasser.
 • Helsestasjoner, barnevern og psykisk helse styrkes.
 • Alle sykehjem får trådløst nett.
 • Tre nye sykehjem skal bygges i perioden, et av disse blir Midtbygda i Åsane.
 • De fleste kultur- og idrettstilskudd får en generell reduksjon på tre prosent.
 • Billettsystemet ved svømmehallene Åstveit, Slåtthaug og Stemmemyren legges om til samme alderskategorier som ADO arena, og billettprisene stiger noe mer enn prisvekst. Det vil koste fem kroner mer for enkeltbillett og 80/50 kroner mer for klippekort for voksen/barn.
 • Prisen på kulturskoleplasser følger omtrent prisvekst, men prisen på en fast dirigenttime per uke for korps, kor og orkester øker med 2100 kroner til 15.600 kroner.

Relaterte saker