Lokalavis for Åsane og omegn!
 • ENGASJERT: Jørund Vandvik holdt et flammende innlegg da politikerne kom på befaring for å se på Haukås-alternativet for plassering av ny godsterminal. – Vi fikk frem fakta i saken, og det styrker vår side, mener han. (Foto: Thomas Gangstøe)

 • PROTESTER: Totalt møtte over 400 mennesker opp for å protestere mot godsterminal på Haukås til tross for at befaringen var lagt på dagtid. Noen av de fremmøtte hadde laget bannere med slagord for anledningen. (Foto: Thomas Gangstøe)

400 protesterte mot godsterminal

I overkant av 400 mennesker troppet opp ved Haukås gård for å vise sin misnøye mot å få en godsterminal i nærmiljøet da politikerne kom på befaring mandag. – Vi fikk frem fakta i saken, og fakta er til støtte for vår sak, sier Jørund Vandvik.

Mandag var politikerne ved komité for miljø og byutvikling og komité for finans, kultur og næring på befaring på de tre ulike alternativene til lokasjon for ny godsterminal i Bergen. Da de kom til Haukås sto i overkant av 400 engasjerte naboer klare for å vise sin misnøye mot forslaget om å få en godsterminal som legger beslag på over 500 mål i nærmiljøet.

Fikk frem fakta

Hylkje-mannen Jørund Vandvik holdt et flammende innlegg overfor politikerne, og var godt fornøyd etterpå.

– Politikerne lyttet til oss, og jeg føler at møtet gikk bra. Vi fikk frem fakta i saken, og det er til støtte for vår side, sier Vandvik.  

Han legger til at de folkevalgte har en vanskelig jobb når de skal avgjøre hvor den nye godsterminalen skal etableres.

– De blir bombardert med innspill fra alle mulige hold. Jeg er imidlertid sterk i troen på at de kommer til å sjekke alle fakta i saken, og da vil vi få dem på vår side, sier han.

45 familier må flytte

Vandvik argumenterte kraftig mot godsterminal i Åsane overfor de fremmøtte fra Bergen kommune. Et av punktene som virkelig engasjerer ham er at minst 45 familier må flytte fra boligene sine, dersom den nye godsterminalen ender på Haukås.

– I kommunens fagnotat er det vektet nøytralt og som en mindre dramatisk konsekvens at godsterminalen vil ramme 45 familier på denne måten. I andre alternativer er det samme punktet også nøytralt vektet, og det gjelder også steder der det er ingen hus som eventuelt skal jevnes med jorden. Dette provoserer meg, tordner han.

Han forteller at det var dette som vekket engasjementet hans for denne saken.

– Jeg liker ikke at urett blir begått mot den vanlige mann og kvinne, understreker han.

Hylkje-mannen trekker også frem at hovedtyngden av gods til slutt skal til søndre bydel.

– Dette vil føre til en 40 prosent stor økning i tungtrafikken sammenlignet med dagens situasjon, der godsterminalen holder til på Nygårdstangen, sier han.

Vandvik legger til at trafikkøkningen kommer uavhengig av om godset blir fraktet via Bergensdalen eller Arnadalen.

– Uansett vil alt som skal til Sotra, Øygården, Askøy og Bergen vest bli fraktet via sentrum. Årsaken er enkel. Det er den korteste veien. Sjåførene vil ikke bruke ett minutt mer enn nødvendig. De får den samme betalingen for å frakte godset uavhengig av hvor lang tid det tar dem, poengterer han.

Elvemuslinger på hotell

Politikerne ble også minnet på elvemuslingene i Haukåsvassdraget.

– Dette er en rødlistet art som det offentlige allerede har brukt fire millioner kroner på å sende på hotell i Austevoll. Dette skal gi starthjelp for de sårbare elvemuslingene, før de på nytt blir satt tilbake i Haukåsvassdraget etter å ha fått spesialfôr i noen år, sier Vandvik.

Han trakk også frem vipene som hekker i området.

– Det står faktisk et skilt rett der borte som sier at det ikke er lov til å ha organisert aktivitet i dette området fra 1. mars til 30. juni på grunn av at det da er hekketid for den utrydningstruede fuglearten, sier han til politikerne. 

Stort lokalt engasjement

Geir Dale, leder for komité for miljø og byutvikling, forteller at de har opplevd stort lokalt engasjement på befaringen.

– Det har vært nyttig å se områdene og de aktuelle plasseringene for ny godsterminal. En del av opplysningene vi har fått her på Haukås i dag er allerede kjent, men det er likevel bra å få satt hele saken i sammenheng, sier han til Åsane Tidende.

Ap-politikeren forstår lokalbefolkningens engasjement og frustrasjon. Dale forteller at komiteen nå skal arbeide med å få dannet seg et helhetlig bilde for alle alternativene.

– Vi må se på detaljene, og skal komme med en innstilling den første uken i juni. Deretter skal bystyret ta stilling i saken i midten av samme måned, sier han.

Det blir trolig til syvende og sist Samferdselsdepartementet som tar den endelige avgjørelsen, da det er de som har satt i gang prosessen for å etablere en ny godsterminal i Bergen.     

 

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Godsterminal

 • Etter en forutgående silingsprosess står det tilbake tre alternativer for ny jernbaneterminal: Haukås, Unneland og Rådal.
 • Haukås-alternativet ligger på Haukåsmyrane, som i dag har dyrket mark/beite, spredt bebyggelse og skog, i tillegg til at dagens E39 går igjennom området.
 • Bergen fengsel ligger like på østsiden av tiltaket, mens Haukås skole ligger på sørsiden, like ved en eventuell jernbanetunnel-munning.
 • Til sammen 45 boliger er direkte berørt, og må innløses dersom dette alternativet velges.
 • Valgt planeringsnivå er 48 meter over havet. I nord må terrenget sprenges mye ned, noe som medfører stort behov for massetransport bort fra området.
 • Tiltaket krever at dagens E39 må flyttes noe mot vest for å gi tilstrekkelig bredde, deler av Breisteinsvegen (200 meter) må legges om og fengselet må få en ny tilførselsveg – enten fra nord, eller fra sør.
 • Nytt jernbanespor bygges fra Arna stasjon (avgreining like øst for Arnatunnelen). Sporene går hovedsakelig i tunnel, bortsett fra 1,3 kilometer dagsone forbi Kalsåsvatnet/Blindheim.
 • Deler av ankomst- og avgangssporene legges i tunnel inn mot terminalområdet. Banelengde fra hovedlinje er 10,5 kilometer.
 • En forutsetning for tiltaket er at Nyborgtunnelen og Ringveg Øst blir bygget, slik at dagens E39 får en mer lokal funksjon.
 • Påkobling til E16 vil være ved Vågsbotn, tre kilometer fra terminalen. Påkobling til ny E39 er foreløpig uavklart, men forventes å ligge noenlunde i samme avstand.
 • Mandag var komité for miljø og byutvikling og komité for finans, kultur og næring på befaring på de tre ulike alternativene til lokasjon for ny godsterminal i Bergen.
 • I juni skal først komiteene gi sin innstilling i saken, og deretter skal den opp i bystyret i midten av måneden. Til syvende og sist blir det trolig jernbaneverket som avgjør hvor den nye terminalen blir plassert.

Relaterte saker