Lokalavis for Åsane og omegn!
  • – HORRIBELT: Tor Woldseth er blant flere som er svært kritisk til køsituasjonen fra Vågsbotn til Nordhordlandsbroen og mener Eikåstunnelen har gjort ting verre. 

  • Tor Woldseth slakter trafikkaviklingen på Steinestøveien. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

Tor Woldseth (Frp) om strekningen mellom Nordhordlandsbroen og Vågsbotn:

– Helt horribelt

– Nå er det på tide at åsabuen gjør opprør. Situasjonen er helt hinsides og er blitt en miljøbombe, raser han.

Flere lokale politikere- og bystyret-representanter går til angrep mot det de mener er en uholdbar trafikkavvikling på E39 mellom Vågsbotn og Nordhordlandsbroen.

– Skuffende at det ikke er lagt penger i statsbudsjettet til en bedring av veinettet på E39. Etter at Eikåstunnelen åpnet har det blitt verre enn noensinne, fortsetter Woldseth.

Han legger til:

– Bystyret har ikke gjort noe for Åsane, og nå er det på tide at åsabuen gjør opprør. Det er ingen som gidder å reise ut for å se på hvordan det faktisk står til, og det er helt horribelt. Det er ingen tvil om at den dårlige trafikkavviklingen også hemmer kultur, idrett- og utbyggingen i området. Hele Åsane er en glemt bydel.

Han trekker frem lyskryssene fra nordsiden av Eikåstunnelen og i retning Nordhordlandsbroen som svært lite gjennomtenkt av vegvesenet, og kaller hele prosjektet med tunnelen en fiasko.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Det er et stort potensial utover, men vegvesenet har håndtert dette dårlig. Alle som reiser denne strekningen hver dag, står i stampe fra klokken tre, og trafikkmengden blir bare større og til slutt utholdelig.

– Fem trafikklys på ni kilometer er helt hinsides. Det skaper kø, farlige situasjoner, og er i tillegg en miljøbombe av de sjeldne. Beboerne på Hylkje, Haukås og Hordvik fortjener bedre, fortsetter han.

I statsbudsjettet er det kun innvilget midler til en midtrabatt . Woldseth er skuffet.

– Byrådet har allerede tatt bort flerbrukshall og skole på Leikvang. Klart de som bor der ute mister litt av sitt lokale miljø når de må busses til skoler rundt om i hele Åsane, og jeg forstår at de føler seg urettferdig behandlet. En tunnel til Nordhordlandsbroen burde vært prioritert, men nå må en løsning på plass snarest.

Vegvesenet: – Alt handler om sikkerhet

Byggeleder i Statens vegvesen, Andreas Kolås, understreker at Eikåstunnelen først og fremst handlet om sikkerhetstiltak for å redusere ulykkesstatistikken i området.

– Når det gjelder Eikåstunnelen har det handlet om trafikksikkerhet. Det var det som var intensjonen, nemlig å skape en større trygghet i trafikkbildet enn tidligere, sier Kolås.

– Woldseth mener fem lyskryss er helt hinsides og at vegvesenet har håndtert dette dårlig. Hva er dine kommentarer til det?

– Målet med tunnelen var ikke å ta vekk trafikk og kø på strekningen, men å øke sikkerheten. Flere trafikklys gjør sikkerheten bedre, folk kan ikke ta farlige sjanser fra sideveger. Køen er det vanskelig å få gjort noe med på kort sikt.

– Det blir eventuelt et spørsmål i forbindelse med Nyborgtunnelen som eventuelt kommer lengre frem i tid, legger han til.

– Verre nå

Nils Aadland (H) er fylkestingsrepresentant og støtter Woldseths uttalelser om en vegstrekning  som ikke har blitt bedre etter Eikåstunnelen når det gjelder trafikkbildet.

– Trafikksikkerheten er blitt bedre etter at Eikåstunnelen åpnet. Det er svært positivt, men trafikkavviklingen på E39 mellom Vågsbotn og nordhordlandsbroen er ikke bedre, tvert i mot, sier Aadland.

– Reisetiden i rushtiden har økt i begge retninger. For pendlere og næringslivet er situasjonen en spesielt stor utfordring. Her må det gjøres strakstiltak. Jeg var bekymret lenge før Eikåstunnelen kom, men vi må jobbe videre for en bedre trafikkavvikling på strekningen.

Han har sendt følgende spørsmål til fylkesordføreren angående den omstridte vegstrekningen fra Vågsbotn til Nordhordlandsbroen:

– Vil fylkesordføreren ta initiativ ovenfor aktuelle instanser/styresmakter for å koma fram til strakstiltak som vil bedre trafikkavviklinga på E39 mellom Nordhordlandsbroen og Vågsbotn?

Her er svaret han fikk fra fylkesordføreren:

«Med ene trafikk pa? 16 973 A?DT pa? Nordhordlandsbrua og 23 841 A?DT i Eika?stunnelen i 2015 vil det tidvis oppstå? forsinkinger pa? strekninga. For a? betre trafikkavviklinga pa? Hauka?s/Brura?s, vil det bli etablert et nytt kollektivfelt pa? den kommunale Nordre Brura?svegen inn mot krysset pa? Steinestøvegen og tilrettelegge for at bussene kan kjøre rett fram i høgrefeltet pa? E39 inn pa? eksisterende busslomme i nordgående retning. Dette arbeidet vil starte i 2017. Vi regner med at disse tiltaka vil betre trafikkflyten gjennom dette krysset.

Som kjent la Statens vegvesen Region vest fram ei utgreiing/forprosjekt om Ringveg aust og E39 nord i Åsane i slutten av august i a?r. Denne utgreiinga vurderer ulike alternativ for ny E39 utenom Bergensdalen (Ringveg øst) og videre mot Nordhordlandsbrua. Førebels er det ikke avklart hvordan denne utgreiinga skal videreføres. Vi regner med at dette blir mer avklart når Stortingsmeldingen om NTP 2018 - 2029 vert lagt fram va?ren 2017.

Trafikksituasjonen i rush mellom Vågsbotn og Nordhordlandsbrua gjelder også? busstilbudet pa? strekningen, da? bussene blir stående i same køa som bilene. Større forsinkinger gir utfordringer når det gjeld a? planlegge rutetilbudet, da? tidsforskyvinger forplanter seg ut over i linjenettet og gir konsekvenser med omsyn til rutetider og korrespondanser. Flere bussavganger pa? strekninga vil derfor ikke betre situasjonen.

Fra? 01.01.2019 vil Skyss innga? en ny kortsiktig kontrakt som samler byba?tsambandene Kleppestø - Strandkaien og Knarvik - Frekhaug - Bergen. Krav til kapasitet pa? sambandet Knarvik - Frekhaug - Bergen vil bli vurdert som del av anbudsarbeidet. Det blir lagt opp til at ny kontrakt vil gjelde fram til det er mulig a? starte opp en langsiktig kontrakt som legg til rette for mer miljøvennlige framdriftsløysinger pa? Kleppestø - Strandkaien.

Det vil bli lagt fram politisk sak om strategiske vegvalg når det gjelder mellom anna rutetilbud (kapasitet, frekvens, driftsdøgn), krav til fartøy, mulig miljøtiltak også? for sambandet Knarvik - Frekhaug - Bergen, kontraktmessige og økonomiske vurderinger.»

– Sikkerhet og trafikk bedre nå

Gabriel Steinsbakk i SV mener Eikåstunnelen definitivt har viktig for både redusering av det som var en svært ulykkesrelatert strekning, og for trafikken generelt.

– SV støttet byggingen av Eikåstunnelen først og fremst fordi det var et viktig trafikksikkerhetstiltak. Situasjonen på strekningen var uholdbar. Vår oppfatning er at trafikkavviklingen går bedre med den nye tunnelen, og det er positivt, sier Gabriel Steinsbakk i SV.

– Vil forsterke problemet

Fredrik Sundt Breien i Miljøpartiet de grønne, vil ha større fokus på annen kollektivtrafikk, og mener det for lengst er for mye biler på E39-strekningen.

– Miljøpartiet De Grønne vil ikke prioritere Nyborgtunnelen. Kortere reiseavstand for biler mellom Åsane sentrum og Nordhordland vil bare forsterke problemet med byspredning og økt biltrafikk. MDG vil prioritere andre samferdselstiltak som bybane og sykkelstier. Åsane kveles i veier og biler, og Nyborgtunnelen vil bare forsterke problemet, mener Fredrik Sundt Breien i MDG.

Eivind Skår i Bergen Krf trekker frem de mange trafikklysene som hovedproblemet i den købelastede veien mot Nordhordlandsbroen.

– Problemene i trafikkavviklingen skyldes ikke Eikåstunnelen, men av og påkjøringer og trafikklys. Den beste løsningen er å få fortgang i bygging av Nyborgtunellen. Kanskje de vil bedre situasjonen noe med et ekstra felt nordover fra innkjøringen til Haukås Næringspark til krysset til Breistein, sier Eivind Skår i Bergen Krf.

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no