Lokalavis for Åsane og omegn!
  • OVERVÅKES: Økt tilsyn, grundigere overvåking for å finne ut hvor utslippene kommer fra, samt jevnlig måling av vannkvaliteten er blant tiltakene som nå skal settes i verk for å redde den rødlistede elveperlemuslingen i Haukåsvassdraget. (Foto: Erik Madsen)

  • TRUET: Den rødlistede elvemuslingen har historisk sett hatt gode levevilkår i Haukåsvassdraget. Nå er den truet av utslipp og forurensning. Den siste tiden er det funnet 300 døde musulinger i elven. (Foto: Thomas Gangstøe)

Slik skal de redde elvemuslingene

Økt tilsyn, grundigere overvåking og jevnlig måling er blant tiltakene som skal bedre levekårene for elvemuslingene i Haukåsvassdraget.

– Tragedien har rammet elvemuslingene i Haukåsvassdraget. Det er positivt at byråden kommer på banen, men jeg kan ikke understreke nok hvor mye det haster om vi skal redde elvemuslingene, sier Sondre Båtstrand (MDG).

300 døde muslinger

Det er nå funnet rundt 300 døde eksemplarer av denne rødlistede og sårbare arten, og nå blir elvemuslingene evakuert, bekrefter Båtstrand videre.

Bare det siste halvannet året har MDG stilt byråden seks spørsmål direkte knyttet mot den kritiske situasjonen i Haukåsvassdraget.

– Forurensningen har pågått i årevis med utslipp fra blant annet travparken, pukkverket og driving av Eikåstunnelen, sier Båtstrand.

I siste komitéspørsmål fikk endelig MDG-politikeren svaret han hadde ønsket seg.

– Svært alvorlig

Byråden ser svært alvorlig på forekomsten av døde muslinger. Ut fra sakens alvorlige karakter, kalte byråden inn til møte for to uker siden. Der møttes representanter fra fylkesmannen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, politiet og Statens vegvesen, med flere.

– Status og situasjon i vassdraget ble gjennomgått, og aktuelle kort- og langsiktige tiltak ble drøftet. Det ble konkludert med at partene i felleskap skulle ta en befaring. Byråden ønsker i tillegg å opprette et fagnettverk for vassdragsfeltet, etter mønster fra byfjellsrådet, opplyser Tryti videre i et skriftlig svar til representant Sondre Båtstrand som Åsane Tidende har fått tilgang til.

Tiltaksplan

Hun konkluderer med at en tiltaksplan er på trappene.

– Jeg har bedt om at det snarest mulig utformes en tiltaksplan for Haukåsvassdraget, basert på det man i felleskap kommer frem til i nevnte samarbeid med Fylkesmannen. Der vil kort- og langsiktige tiltak inngå – i tillegg til at akutt-tiltak er iverksatt.

– Formålet med tiltaksplan for Haukåsvassdraget er å få avklart hva som må gjøres for å sikre elvemuslingenes overlevelse. Det vil snarlig bli kalt inn til nytt møte med utkast til en slik plan, sier Tryti.

Setter opp målere

Miljøvernsjef i Fylkesmannen i Hordaland, Kjell Kvingedal sier dette om hva tiltaksplanen faktisk innebærer.

– Først og fremst inn mot vannkvalitet i vassdraget, og selvfølgelig fortsette å jobbe med å finne ut av hva som belaster og forurenser mest ved å sette opp målere som kan følge utviklingen, sier han til Åsane Tidende.

– Det har jo som kjent vært mye utbygging i områdene lenge. Økt tilsyn i form av grundigere overvåking for å finne ut hvor utslippene kommer fra og måling blir viktig. Heldigvis er det enormt mange som engasjerer seg i dette, og et godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune er svært viktig, presiserer han.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker