Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FEIL: Roald Bruun-Hansen i Arena Nord AS kjenner seg ikke igjen i kritikken fra nestlederen i Hordaland ishockeyforbund. (Foto: Erik Madsen)

En underlig historiefortelling

Lillehaug sitt innlegg er en underlig historiefortelling som er full av faktafeil og med en undertone som vitner om dårlig innsikt i den prosessen som har pågått de siste tre årene. En prosess hvor politikere og idrettsledere på særforbund, krets og lagsnivå gjennom mer enn 50 møter og presentasjoner har fått rikelig innsikt i prosessen og muligheter til å påvirke valgene.

Arena Nord AS er i dag ansvarlig for utbygging og drift av det planlagte idrettsanlegget på Myrdal kalt Myrdal Idrettspark. Arena Nord er et selskap som er eid 50,2% av Åsane allianse IL og 49,8% av Meteva, som er Trond Mohn sitt selskap. Styret i selskapet består av Trond Mohn som styreleder, undertegnede representerer Åsane allianse IL og Terje Valen representerer Idrettsrådet i Bergen. Utbyggingen av idrettsanleggene betales i sin helhet av Trond Mohn.

Myrdal Idrettspark ble presentert som en byrådssak vinteren 2015 (sak 1084/15). Sitert fra saken; «planene vil kunne inneholde stor flerbrukshall, is og curlinghall, klatre, turn og fysakarealer». «For Myrdal stadion innebærer saken forslag om å prosjektere stadion til et kombinert stadion for topp og breddefotball med kunstgressdekke».  Bakgrunnen for at saken ble presentert var at Mohn sa seg villig til å finansiere utbyggingen av idrettsanleggene.  

I April 2015 informerte Trond Mohn Bergen Kommune om at han ønsket at idretten selv skulle stå for utbygging og drift av anlegget med Åsane allianse IL som den sentrale aktøren i prosjektet. Dette er i tråd med den linje Mohn har valgt i senere tid hvor han ønsker at idretten selv skal stå for utbygging og drift av anlegg. Sotra Arena og nye Fana Arena er eksempler på denne type prosjekt hvor Sotra SK og Fana IL er sentrale.

Bergen Kommune har akseptert Trond Mohn sitt ønske og fra sommeren 2015 er det Arena Nord AS som er ansvarlig for planlegging, utbygging og etter hvert drift av anlegget. I det planarbeidet som nå er gjennomført så har Arena Nord AS fremmet et prosjekt hvor alle de elementene som er nevnt i byrådssaken av 2015 er med. Saken ventes å bli fremmet for bystyret 25 april.

Gjennom planarbeidet har utnyttelse av nødvendig areal i området etter hvert blitt en stor utfordring. Fylkeskommunen sin utbygging av nye U. Pihl skole og private grunneiere sine interesser har gjort at arealet til disposisjon for idrettsparken har klare begrensninger. Etter flere runder med fylkeskommunen ble det i 2016 avklart at det ikke var mulig å utvide dagens Myrdal stadion i retning inn mot det nye skolebygget. Et alternativ kunne være å bygge nytt anlegg innover i skogen bak dagens stadion. Det ble av Bergen Kommune ikke anbefalt både i forhold til utfordringer knyttet til tomten og kostnadssiden ved å rive eksisterende stadion og bygge nytt. Dagens Myrdal stadion er for øvrig ikke godkjent for toppfotball. Det spilles på dispensasjon mbi i størrelse på bane med sikkerhetssoner, ikke tilfredsstillende flomlysforhold, ikke tilfredsstillende garderobeforhold og manglende fasiliteter for publikum.

I denne situasjonen har vi landet på en løsning hvor hele Arena Nord samles i et stort bygg på dagens grus- og kunstgressbaner innerst i «dalen». Et anlegg hvor vi får alle de anleggene som lå inne i den opprinnelige byrådssaken. I tillegg får vi anlegg for squash, styrketrening og treningssaler som kan brukes til idretter som blant annet kampsport og dans.  Dette anlegget vil kostnadsmessig ligge på samme nivå som kostnadene Bergen kommune presenterte i sitt utkast vinteren 2015 på cirka 350 millioner i bruttokostnader. Når alt bygges i et stort bygg så vil en få en rekke fellesfordeler knyttet til garderobeareal, møterom, kafeteria og sosiale rom. Dette er sosiale rom som kan brukes til mindre grupper i hverdagen og større grupper knyttet til arrangement enten det gjelder fotball, håndball, turn, is-idretter eller andre med behov. I tillegg blir det som nevnt plass til flere aktivitetssaler som gir rom for mindre idretter til å drive aktivitet i bygget. Kompaktheten og fleksibiliteten i anlegget gir også flere og bedre løsninger i forhold til driften av anlegget, noe som vil bidra til en forsvarlig drift.

I arbeidet med å finne best mulig måte å utnytte det tilgjengelige arealet innenfor de økonomiske rammer som giver har gitt så har alle idrettene måtte gi og ta for at vi skulle komme i mål. I dette arbeidet har det vært viktig å sikre mest mulig aktivitetsflater i anlegget. I forhold til ishallen så har vi av arealmessige og økonomiske hensyn ikke klart å få til en hall med 1000 tilskuerplasser som var ønsket fra ishockey, men ellers fått den aktivitetsflaten som er ønsket (60*30 m) og en foreløpig tilskuerkapasitet på 300. Vi har i forhold til flerbrukshallen måtte begrense tilskuerkapasiteten til maks 2000 i motsetning til de opprinnelige planer hvor 3500 plasser var et mål mtp muligheten til å stå som arrangør også for internasjonale håndballkamper. Klatrehall og turnhall har en tilskuerkapasitet på cirka 200 i hvert anlegg, men full uttelling på aktivitetsflater. I forhold til fotball så er det kun løsningen med å hekte hovedtribunen på de øvrige byggene som gjør at vi får en hovedtribune med cirka 2000 plasser og plass til et fotballanlegg som tilfredsstiller kravet til toppfotball. Fotball har imidlertid måtte akseptere at antall spilleflater i området reduseres fra 4 til 2,5 bane. 

For å komme frem til endelig forslag på utforming og innhold i idrettsparken så har Arena Nord samarbeidet med alle involverte brukere, offentlig instanser og ulike organisasjonsledd innen idretten. Planer og tegninger har vært presentert for og diskutert med særforbundene og kretsene for alle idrettene som får plass i byggene, klubbene som blir brukere av anlegget, U-Pihl skole sin idrettsseksjon som blir en viktig bruker på dagtid, Bergen Kommune sin idrettsseksjon som har betydelig kompetanse på bygging og drift av idrettsanlegg og ikke minst Idrettsrådet i Bergen (IRB) som har gjennomført fire åpne møter hvor planer har vært presentert og diskutert med idrettslagene. I tillegg har Arena Nord deltatt på styremøter i IRB samt hatt møter med ledelsen i IRB for å holde organisasjonen oppdatert på planer, muligheter og begrensninger. Det har også vært holdt presentasjonsmøter for bystyret i Bergen kommune og komiteen for idrett, kultur og barnehage. Totalt har det som tidligere nevnt vært gjennomført mer enn 50 møter og presentasjoner for idretten og andre involverte for å sikre at det endelige anlegget ivaretar brukernes interesser på best mulig måte. Prosessen og endelig planforslag er støttet av de involverte særforbund, idrettsseksjonen i Bergen Kommune, IRB og de involverte idrettslagene. En mer omfattende involvering og en bedre forankring enn dette tror jeg det er vanskelig å få til.

Når Svein-Ivar Lillehaug insinuerer at det er Mohn og Bruun-Hanssen som har bestemt og idrettsrådets styreleder kun er med som et alibi, så er det grovt feil og vitner dessverre om liten innsikt i og forståelse for prosessen som har vært gjennomført de siste 2,5 årene.

kommentarfelt drives av Disqus

Fakta

Skrevet av Roald Bruun-Hanssen, leder i Arena Nord AS.

Relaterte saker