Lokalavis for Åsane og omegn!
  • − VI MÅ BEVARE GRØNTOMRÅDENE: Kjetil Johannes Ottesen, Ingrid Axelsen og Terje Espelid er alle stålklar på at Åstveitskogen og andre grøntområder må bevares.

  • ÅPNES FOR FLERE: Styreleder i Rasmus Meyers legat, Einar Drægebø forstår at folk kan være bekymret, men presiserer at deres eneste intensjon er å åpne Åstveitskogen for flere mennesker.

Frykter halve skogen forsvinner

Rasmus Meyers legat ønsker å bygge ut Åstveitskogen. Nå har i underkant av 800 mennesker skrevet sitt navn i underskriftskampanjen mot forslaget.

Rasmus Meyers legat, eier av Åstveitskogen i Åsane, har fremmet et ønske overfor byrådet i Bergen om å bygge ut store deler av dette grøntområdet til boligformål og annen bebyggelse. Legatet ønsker å bygge ut 800-1200 boliger i skogen, i 4 etasjes blokker. Dette vekker sterke reaksjoner fra mennesker i lokalmiljøet.

En av dem som har reagert sterkt er Kjetil Johannes Ottesen, som også opprettet underskriftskampanjen som har engasjert mange.

− Dette er en sak som har vært en del i media, men har blitt presentert ensidig fra utbygger. Det er mange som ikke har forstått omfanget av planene til Rasmus Meyers legat, og det må endres, forteller Ottesen når Åsane Tidende møter ham bare dager etter underskriftskampanjen ble opprettet.

− I sakspapirene til Rasmus Meyers legat, som er presentert for byrådet, står det at det kun er snakk om en liten del av Åstveitskogen, men når man ser på plantegningene kommer det frem at det er nærmere 50 prosent av skogen som faller innunder planene deres, fortsetter Ottesen.

Ikke bare «en liten del»

Ottesen understreker at når Rasmus Meyers beskriver utbyggingsplanene som kun «en liten del» av Åstveitskogen er det fordi de inkluderer andre områder i legatets eiendom i sine tall.

− I planen til legatet står det 650 mål, men da teller de med golfbanen og de andre friluftsområdene sør for Åstveitskogen. Når du ser på plantegningene kommer det frem at de ønsker omtrent 140 mål omregulert, av Åstveitskogen sine 395 mål.  Dette inkluderer også Åstveitvannet, og da er det til slutt ikke mye igjen av skogen.

Ottesen påpeker at utbyggingen vil resultere i at alle hovedstiene fra nord og øst vil forsvinne, og han mener at dette er stier som blir mye brukt av skolene og barnehagene som ligger i randsonen av skogen.

− Ifølge utbygger vil bebyggelsen komme i ”utkanten av skogen, i bratt og utilgjengelig terreng”, men dette er temmelig upresist. Planen som er foreslått vil stenge ute store deler av turterrenget for Tertnes og Ulset, og føre til at det som i dag er turterreng med gode stier vil endres totalt. Det som i dag er et turområde med skogskarakter vil miste helt sin status som uberørt natur, mener Tertnes-mannen.

Ottesen frykter også flere konsekvenser.

− Åstveit ungdomsskole, Tertnes videregående skole, Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS) og flere barnehager grenser alle til skogen. Utbyggerplanene vil medføre at de grenser til boligblokker i stedet for. Dette strider mot legatets opprinnelige hensikt med å la disse institusjonene ha umiddelbar tilgang til skogen.

Tertnes-mannen synes at det er flere gode tanker i planene til Rasmus Meyers legat, men at det må skje en dialog om hvordan det skal gjøres.

− I stedet for å ødelegge skogen kan en kanskje spørre seg om demenslandsbyen kan bygges i et annet sted, for eksempel i et område som er regulert til dette. Når det gjelder finansieringen, bør en forsøke å være mer kreativ enn å ødelegge friluftsområdene for å bygget denne.

Bra at folk engasjerer seg

Styreleder i Rasmus Meyers legat, Einar Drægebø synes det er bra at folk engasjerer seg i saken, men han mener også at det er lite utfyllende informasjon som kommer frem i underskriftskampanjen.

− Det er bra at folk engasjerer seg og vi er åpen for å ha en dialog om dette, men når det kommer til akkurat denne kampanjen er det en del informasjon som ikke er helt korrekt fremstilt, forteller Drægebø når Åsane Tidende møter ham.

Drægebø forteller at legatet ønsker fortetting i samhold til byplanene, spesielt når bybanen etterhvert vil skape et trafikknutepunkt i Tertneskrysset. Han presiserer dog at de ikke har noen intensjoner om å renovere hele Åstveitskogen til fordel for boligblokker. Heller tvert imot.

− Vi er helt enig med alle andre som synes at Åstveitskogen er et flott grøntområde, og dette er noe vi ønsker å beholde. Når vi snakker om fortetting og utbygging er det med et ønske om å dele skogen med så mange mennesker som mulig, ikke bare de nærmeste naboene.

Han presiserer.

− Vi ønsker at Åstveitskogen skal åpnes for flere, og vi har klare retningslinjer, plantegninger og tanker som skal sikre dette. Vi har i mange år være aktiv på å bevare Åstveitskogen og skape et aktivt liv på legatet ved å avstå grunner til skole, idrettsanlegg, eldreboliger og lignende. Dette er bare en forlengelse av hva vi har gjort tidligere.

Les mer i Åsane Tidendes papirutgave eller i vår e-avis!

Av

Per Morten Mjølkeråen

red@aasanetidende.no