Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KOMMER FORTAU: Det er nå bestemt at Statens vegvesen skal lage gang- og sykkelvei langs resten av Salhusveien på strekningen mellom Ulsetstemma og Støbotn.  – Vi er nå i planfasen, og tidligst byggestart er beregnet til 2021, sier Hege Løtveit.

Skal bygge gang- og sykkelvei i resten av Salhusveien

Mange var kritiske til at gang- og sykkelveien i Salhusveien stoppet ved Bir/BKK da den skulle bygges i 2016. Nå er Statens vegvesen i gang med å planlegge resten av strekningen ned mot Støbotn. – Målet er tilrettelegging for gående og syklende, og økt trafikksikkerhet, sier Hege Løtveit.

I februar 2016 var det byggestart for et veiprosjekt med blant annet gang- og sykkelvei i Salhusveien på strekningen mellom Salhuskrysset og Bir/BKK. Flere var kritiske til at den nye gang- og sykkelveien stoppet halvveis, og ikke ble fullført ned til Støbotn.

– I dag er det med livet som innsats at fotgjengere og syklister ferdes langs denne veien, sa en kvinne til Åsane Tidende i 2016.

– Denne veien kjenner jeg svært godt, og jeg vet hvor farlig det er å gå her. Flere ganger har jeg kastet meg ut i snøfonner på vinterstid for å unngå å bli påkjørt, uttalte en annen fotgjenger i Salhusveien på samme tidspunkt.

Starter tidligst i 2021

Nå er imidlertid Statens vegvesen og Bergen kommune i gang med planfasen for å bygge nettopp en gang- og sykkelvei langs resten av strekningen på den trafikkerte fylkesveien.

– Målsettingen med prosjektet er å oppnå økt trafikksikkerhet og økt andel gående og syklende på strekningen, sier Hege Løtveit, prosjekteier i Statens vegvesen.

Nå har altså Statens vegvesen startet opp arbeidet med en ny reguleringsplan for denne delen av Salhusvegen. I tillegg til å få på plass en gang- og sykkelvei skal også kjørebanen bli regulert og utbedret på den to kilometer lange strekningen. Planarbeidet gjelder fra Ulsetstemma til krysset ved Slettestølsvegen. Løtveit forteller at arbeidet med den nye veien tidligst kan starte 2021, under forutsetning av finansiering.

 – Prosjektet krever finansiering, og vi har ennå ikke fått tildelt midler til å bygge veien. Det er Miljøløftet som må prioritere finansiering av prosjektet. Antatt byggetid er to år, sier hun.

– En viktig forbindelse

Løtveit legger til at reguleringsplanen er det første som må på plass.

– Vi har fått tildeling av økonomiske midler til selve planarbeidet, og vi håper å kunne sende den til behandling i kommunen i høst. Deretter skal den til politisk behandling, og et endelig vedtak vil trolig foreligge i løpet av høsten 2020, forteller hun til Åsane Tidende.

Prosjekteieren fremhever at det er viktig å få tilrettelagt strekningen for myke trafikanter.

– Strekningen er en viktig forbindelse mellom sentrale deler av bydelen og Toppe-området der det er områder som er tett befolket. Per i dag er det ingen tilbud for verken gående eller syklende her, sier Løtveit til Åsane Tidende.

 

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Fakta

Veiprosjekt for fylkesvei 564 Salhusveien

Salhusvegen blir ny med langsgående gang- og sykkelvei.

Strekning: Bir/BKK – Støbotn. Totalt cirka 2 kilometer.

Tidligst byggestart: 2021

Tidligst ferdig: 2023

Fase: Planfase

Relaterte saker