Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Kjetil Ottesen er leder av «Vern Åstveitskogen» (Foto: Thomas Gangstøe)

  • BEFARING: Bystyret var på befaring i Åstveitskogen før sommeren i fjor. (Foto: Thomas Gangstøe)

Hva må til for at Åstveitskogen skal få fred?

Leder av «Vern Åstveitskogen» Kjetil Ottesen skriver at Rasmus Meyer-legat sitt nye forslag om utbygging i Åstveitskogen er like inngripende på naturområdet som tidligere.

Åsane tidende publiserte den 08.05.19 en ny artikkel om utbyggingen av Åstveitskogen. Det påpekes i artikkelen at Rasmus Meyers legat har gjort et nytt fremstøt overfor politikerne for å få bygge boliger i dette turterrenget sentralt i Åsane.

Artikkelen gir etter vår oppfatning en unyansert fremstilling av et tema som er temmelig kontroversielt. Foreningen ”Vern Åstveitskogen ”, hvor jeg er leder, ønsker å peke på en del sider av saken som ikke kommer tilstrekkelig frem i den nye artikkelen.

Kort sagt ønsker nåværende styre i Rasmus Meyers legat å bygge 550 boliger, fordelt på omtrent 96 fire-etasjes blokker i Åstveitskogen. Dette beskrives som en halvering av tidligere forslag.

Det nye fremstøtet vil være omtrent like inngripende på naturområdet som tidligere. Selv om antall boliger i illustrasjonen er redusert, er byggeområdene omtrent de samme. Legatet skriver i sin presentasjon at foreslått byggeområde er 100 mål – dette er bare 40 mål mindre enn i det opprinnelige forslaget fra 2018.

Det er riktig at Rasmus Meyers legat eier et 650 måls landområde, men store deles av eiendommen er golfbane og bebygde soner. Selve Åstveitskogen, som er truet av utbygging, er på 395 mål. Av dette utgjør Åstveitvannet et betydelig område. Det som ønskes utbygd er omtrent en fjerdedel av selve skogens areal – og dette er medregnet Åstveitvannet og en del av skogen legatet ikke eier.

Plan- og bygningsetaten var ensidig negativ til legatets forslag da det ble vurdert i forbindelse med den nye kommuneplanen. Fagetaten vektlegger ”verdien av et sammenhengene grøntområde”, og at dette grøntområdet kommer til å få en enda større verdi i fremtiden hvis bybanestoppet blir lagt til Tertneskrysset, fordi det vil skje en økt fortetting rundt skogen. Kommunens fagfolk peker også på at store boligområder allerede nå har Åstveitskogen som sitt «nærturområde, og eneste friluftsområde innen akseptabel gangavstand.».  Skogen har høyeste verdi, klasse A, i kommunens rangering av byens grøntområder fra 2016 -  (https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1285020/27-D10-Gronnstruktur)

Det sies videre at det er kun i ytterkanten av skogen det er tenkt å bygge ut. Dette er temmelig misvisende. Denne ”ytterkanten” er hovedtilkomsten til skogen fra Tertnes, Ulset og Glasskaråsen. Forslaget innebærer at nærheten til skogen fra Åsane VGS, Åstveit ungdomsskole og A2G-barnehagen og seniorboligene i øst vil bli omgjort til blokkbebyggelse. Jeg stiller meg tvilende til om representantene fra Høyre som uttalte seg i avisen er kjent med de totale konsekvensene en utbygging vil ha.

Den foreslåtte utbyggingen er også over hele vassdraget ned til Åstveitvannet, noe som vil få store konsekvenser for blå-grønne strukturer og dyrelivet i skogen. Store deler av skogen er myrområde, med et stort insektliv.

Et forslag om å bygge ut et bynært grøntområde til blokkbebyggelse er i utgangspunktet rimelig bakstreversk i Norge i 2019. Legatet sukrer et ellers uspiselig forslag med å lansere ideen om å bygge en demenslandsby samtidig. Selve demenslandsbyen er imidlertid bare en liten del av prosjektet. Når legatet ble utfordret i møtet med komite for miljø og byutvikling den 24.04.19 om hvordan dette skal realiseres, var det kun vage svar tilbake, av typen ”bare gi oss en åpning til å bygge ut grøntområdet for å skaffe kapital, så skal vi se på muligheter for å få realisert demenslandsbyen”.

Like sør skogen, bare noen hundre meter unna, har Åstveit Helsesenter kommet vesentlig lenger i å få realisert et tilsvarende tilbud til demente, med samme nærhet til skogen og med barnehage og boliger like ved, på et område som er større enn det Rasmus Meyers legat foreslår. Den vesentligste forskjellen er at dette forslaget ikke innebærer en hestehandel hvor man samtidig blir nødt til å ødelegge et unikt grøntområde.

Å bygge en demenslandsby er en veldig god ide, men man må velge det smarteste og mest fremtidsrettede alternativet, og ikke åpne for en praksis der mektige aktører kan ta seg til rette på grøntområder som under andre omstendigheter skal være vernet for fremtidens beboere.

Et annet av hovedargumentene til det nåværende styret i legatet for å bygge ut skogen med blokker, er at den blir mer ”tilgjengelig” og at utbygging er nødvendig for at legatet skal ha midler til å drifte skogen og turstiene i fremtiden.

Den lokale Lions club har i en årrekke vedlikeholdt turstiene i Åstveitskogen, frivillig og kostnadsfritt.

Foreningen ”Vern Åstveitskogen” er kjent med at legatet, samtidig med at de fremmet et nytt forslag til kommunen om å få bygge i skogen, sa opp avtalen med Lions om gratis vedlikehold. Lions ble bedt om å ikke gjøre mer vedlikeholdsarbeid og rydding av turstier i Åstveitskogen i fremtiden.

En kan lure på hvorfor legatet gjør dette, samtidig som de ber om tillatelse til å bygge ut for å få midler til å gjøre skogen tilgjengelig for flere mennesker.

Kanskje det er på tide at det offentlige tar en større del av styringen av Åstveitskogen, eller at det i det minste legges noen klare føringer på hvordan dette rekreasjonsområdet for byens beboere kan sikres på best mulig måte.

Det burde være unødvendig å påpeke hvor viktig dette er for våre fremtidige generasjoner.

Av Kjetil Ottesen

Relaterte saker