Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BYBANEN TIL ÅSANE: Fremdriften for planprosjektet. (Illustrasjonsfoto: Bergen kommune)

SE VIDEO AV TENKT TRASE I SAKEN:

Skissefasen for Bybanen til Åsane er klar - se video av planlagt trasé

I løpet av våren 2021 skal politikerne kunne velge mellom Bybanen langs Bryggen, eller Bybanen i tunnel gjennom sentrum. Planleggingen av Bybanen langs Bryggen ble igangsatt først, men etterhvert kom det krav fra bystyret i regi av Høyre, Sp og Rødt om å også legge frem et tunnellalternativ. Arbeid med reguleringsplan startet i 2018, og har så langt vært i en såkalt skissefase. I 2022 skal planforslaget legges ut på høring. Oppsummeringsrapporten som nå legges frem, er en orientering. Se film som viser bybanetrasé og hovedsykkelrute mellom Kaigaten og Vågsbotn.

– Planleggingen av Bybanen til Åsane er omfattende, og det er viktig for oss å kunne orientere politikere, grunneiere og innbyggere om våre faglige anbefalinger så langt. Nå har vi et trygt og godt grunnlag for videre detaljering av løsningene, og det arbeidet starter etter nyttår, sier direktør i Plan- og bygningsetaten, Mette Svanes.

Hovedstikkord fra skissefasen

Hensikten med skissefasen har vært å utarbeide et konkret og kvalitetssikret grunnlag for det videre planarbeidet langs hele strekningen. Til grunn for arbeidet ligger konsekvensutredning (KU) for banestrekningen utført i 2013, i tillegg til føringer fra Sykkelstrategi for Bergen.

Banetraséen er 12,8 kilometer lang, og den planlagte hovedsykkelruten fra sentrum til Vågsbotn er 12,7 km lang.

Oppgradering av byrom rundt bybanestoppene og tilrettelegging for gode gangforbindelser er også en del av prosjektet.

Bybanetraséen har 14 bybanestopp, det er foreslått et ekstra bybanestopp ved Langarinden.

Strekningen er delt i seks delstrekninger: - Delstrekning 1: Kaigaten – Sandbrogaten - Delstrekning 2: Sandbrogaten – Eidsvågtunnelen - Delstrekning 3: Eidsvågtunnelen – Tertneskrysset - Delstrekning 4: Tertneskrysset – Vågsbotn - Delstrekning Fløyfjelltunnelens forlengelse - Delstrekning hovedsykkelruten Bradbenken – Munkebotstunnelen

For områdene Griggastemma og kryssing av E39 avviker de nye anbefalingene fra konsekvensutredningen fra 2013, og det er derfor gjennomført tilleggsutredninger. Disse var på høring i september 2020, og innspillene blir tatt med i det videre reguleringsarbeidet. Det er kommet inn over 200 merknader til tilleggsutredningene. Det er utarbeidet et eget fagnotat for tilleggsutredningene.

Plan- og bygningsetaten har hatt møter med grunneiere langs hele traséen som har  nærings- eller boligeiendommer som kan bli berørt avtiltaket. Totalt er det gjennomført rundt 90 møter.

Det er utarbeidet en uavhengig rapport for hvilken påvirkning Bybanen han ha for Bryggens verdensarvverdier (KUVA). Fase 1 av rapporten ble levert i oktober, og resultatet tas med i det videre arbeidet.

– Bybanen er genial. Den er ikke bare viktig for god og grønn byutvikling, men også helt nødvendig for at Bergen skal redusere våre klimagassutslipp. Å få behandlet skissefasen er en viktig milepæl i bybaneprosjektet, og jeg og byrådet gleder oss veldig til å se nærmere på de foreslåtte traseene fra fagetaten, sier byråd for klima, miljø og byutvikling, Eline Aresdatter Haakestad (MDG). 

Prisen

Prislappen på hele prosjektet fordeler seg slik, med en usikkerhet på 20 prosent: Banen koster 5,3 milliarder kroner. Vei kommer på 639 millioner kroner. Sykkelveien på 1,85 milliarder kroner. Ny Fløyfjellstunnel: 2,54 milliarder kroner. Grunnerverv (kjøp av eiendom): 2,3 milliarder kroner. Snittfarten til Flesland er 28 kilometer i timen.

Beregnet fart til Fyllingsdalen er 32 kilometer i timen. Til Åsane blir det en fart i snitt på 33,6 km i timen. Reisetiden fra Åsane terminal til sentrum blir 17 minutter.

– For å oppnå nullvekst i biltrafikken, er det viktig at kollektivtilbudet er både attraktivt og har nok kapasitet. Dersom trafikketterspørselen for kollektivtrafikken skal dekkes, vil Bybanen gi et kapasitetssterkt tilbud på stamrutene som ikke i samme grad kan gis med buss alene. Med bare buss ville antall busser bli så stort at frekvensen knapt ville være håndterlig og det ville ikke være plass nok til nødvendig antall busser i sentrum.

– Bybanen, sammen med busser, er dermed en forutsetning for å avvikle framtidig transportetterspørsel for kollektivtrafikk for å oppnå nullvekstmålet.

Det er lagt til grunn en praktisk kapasitet på 210 passasjer pr vogn, at det er like my trafikk i begge retninger i rushet, og at makstimen utgjør 11 prosent av døgntrafikken. Det er også lagt til grunn en kapasitetsutnyttelse på 71 prosent i makstimen. Faktorene for trafikkfordeling og kapasitet er fra Linjenett i nordkorridoren med Bybanen til Åsane, Skyss januar 2019.

Les tidligere saker om Bybanen her:

https://www.aasanetidende.no/nyheter/2020/10/09/jeg-er-skeptisk-til-alt-som-gaar-utover-folk-sine-hjem/

https://www.aasanetidende.no/nyheter/2020/09/23/reagerer-kraftig-mot-ny-bybanetras-og-inviterer-til-folkeopproer-om-forslaget-vil-rasere-omraadet-fullstendig/

https://www.aasanetidende.no/nyheter/2020/10/26/naa-krever-han-folkemoete-om-ervik-anbefalingen-kommunen-har-opptraadt-ekstremt-kritikkverdig/

https://www.aasanetidende.no/nyheter/2020/10/29/vi-prioriterte-de-som-ble-sterkest-beroert/

Åpne, digitale informasjonsmøter

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpne, digitale informasjonsmøter om oppsummeringsrapporten. Det blir to møter: Et som tar for seg for hele traséen, og et eget for beboere ved Griggastemma/Ervik, knyttet til tilleggsutredningen. Lenker til møtene blir lagt ut på Miljøløftets nettsider. 

Åpent, digitalt informasjonsmøte om tilleggsutredning Griggastemma: Onsdag 11. november klokken 18.00-19.30. Åpent informasjonsmøte om oppsummeringsrapport for hele traséen: Onsdag 18. november klokken 18.00-19.30. 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Fakta

Prislappen på hele prosjektet som omfatter Bybanen til Åsane, er beregnet til 12,6 milliarder kroner. Dette er ca. fem prosent lavere enn kostnadsestimatet ved starten av skissefasen. Kostnadene er beregnet innenfor en usikkerhetspenn på ±20 prosent. 

Andre saker