Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BYBANEN: Solveig Mathisen svarer Bjørn Lilletvedt i dette debattinnlegget. 

Bybanetrasé gjennom Ervik:

Vi forstår at informasjonsbehovet er stort

Slik svarer Solveig Mathisen på kritikken fra Bjørn Lilletvedt.

DEBATT:

Aller først vil vi understreke at vi har forståelse for at informasjonsbehovet er stort når det gjelder Bybanen til Åsane. Det er et stort prosjekt som angår mange på ulikt vis. Vi er nå midt i arbeidet med reguleringsplanene der vi informerer om våre vurderinger underveis.

Det er sendt ut flere tusen informasjonsbrev til beboere i planområdene langs hele traséen, både ved planoppstart, tilleggsutredningene og tunnelutredning for sentrum. I tillegg svarer vi selvsagt fortløpende på spørsmål som kommer via e-post eller telefon.

Informasjon og møter om tilleggsutredningene

Ved oppstart av planarbeidet i 2018 ble det besluttet at prosjektet skulle vurdere alternative løsninger for banen ved Griggastemma og ved kryssing av E39. Det var byrådet som vedtok oppstart. Vi har utarbeidet tilleggsutredninger som var på høring i september 2020, det ble da sendt ut brev til grunneiere og naboer i de aktuelle områdene. Informasjon ble også lagt på kommunens nettsider.

I forkant av dette hadde vi møter med grunneiere som står i fare for å miste boliger eller næringsvirksomhet som følge av forslaget. Disse møtene er gjennomført i mindre grupper, ansikt til ansikt så langt det har latt seg gjøre. Hensikten har vært at grunneierne skal få denne informasjonen direkte fra oss, og få mulighet til å stille spørsmål før forslaget blir offentliggjort. Vi hadde også planlagt å holde offentlige informasjonsmøter i forbindelse med høringen, men på grunn av koronarestriksjoner og smittevern kunne vi ikke gjennomføre store, fysiske møter. Vi vil invitere til digitale offentlige informasjonsmøter, og nye datoer for disse blir snart satt.

Videre prosess

Planforslaget for bybane og hovedsykkelrute mellom sentrum og Åsane skal etter planen sendes til politisk behandling i 2022. Da legges det også ut på offentlig høring, og alle kan komme med innspill. I året som kommer skal vi jobbe videre med grunnlaget som er gjort i skissefasen, vi vil følge opp merknadene vi har fått og skal holde beboere orientert.

I løpet av de nærmeste ukene inviterer Plan- og bygningsetaten til to åpne, digitale informasjonsmøter. Det ene er for tilleggsutredningen for Griggastemma spesielt, og det andre er informasjon om skissefasen for hele traseen mellom Kaigaten og Vågsbotn. Når datoer er satt, kommer det blant annet informasjon om dette på kommunens nettsider her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/reguleringsplaner-for-bybanen/bybanen-sentrum-asane

Merknader til tilleggsutredningene og konsekvenser av forslaget

Vi har gått gjennom alle merknadene til tilleggsutredningene og justert den anbefalte løsningen slik at inngrep i landskapet langs Ervikveien blir mindre. Golfbanen kan opprettholde drift av 9-hulls-banen, og vi planlegger å åpne opp kanalen mellom Griggastemma og Sjurastemma slik at fremtidig flom håndteres på en god måte. Det er et mål at den åpne kanalen skal tilføre området nye kvaliteter.

Det er mange som har uttrykt sin bekymring for trafikksikkerhet langs banen. Trafikksikkerhet er et grunnleggende premiss for alle løsninger for Bybanen, og blir ivaretatt i alle deler av prosjektet. I Ervikveien vil det bli etablert signalregulerte gangfelt.

Uansett løsning for Bybanen vil hovedsykkelruten ligge langs vestsiden av Ervikveien, det betyr at veien må utvides og det settes krav til flomvei. Dette fører til landskapsinngrep, med konsekvenser for  eiendommer langs Ervikveien. Men tverrsnittet blir større med bane i dagen enn bane i tunnel.

I Øvre Ervik fører ny hovedsykkelrute, omlegging av E39 og anlegging av ny bro over E39 til innløsning av boliger og næringsbygg. Dette gjelder alle alternativ for Bybanen.

Vår vurdering er at en samlet løsning for Bybanen og hovedsykkelrute i Ervikveien er den beste med hensyn til holdeplassens plassering, reiseopplevelsen for flere titalls tusen reisende hver dag, anleggsgjennomføring og investerings- og driftskostnader. Klimabudsjettet for anleggsgjennomføring av prosjektet vil også gå betydelig ned.

Vi vil også oppfordre alle til å gå inn på Miljøløftets nettsider, der ligger det mer informasjon om Bybanen til Åsane, skissefasen og tilleggsutredningene:  www.miljøløftet.no.

Solveig Mathiesen, prosjektleder for bybaneplanleggingen i Plan- og bygningsetaten​

 

Andre saker