Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TIL ÅSANE?: Les hva Venstre mener om Griggastemma og Ervik-traseen. 

Bybanen som er best for Åsane

Vi er forpliktet gjennom Byvekstavtalen til å velge en nøktern løsning og ha god kostnadskontroll. Når billigst i tillegg er best, burde det være enkelt valg.

LESERINNLEGG: 

Når vi nå bygger Bybanen til Åsane mener vi i Venstre at vi må velge en trasé som best binder Åsane sammen som en grønn og attraktiv bydel. Vi bygger for de som bor her, de gående, syklende og de som reiser kollektivt. Vi må derfor velge en trasé som gjør det lettest mulig å nå våre mål for byutvikling, kollektivtilbud og klima. 

Åsanes beste oppnår vi ved å bygge Bybanen mest mulig i dagen fra Eidsvåg til Tertneskrysset og videre gjennom sentrale Åsane mot Nyborg og Langarinden. I tillegg til å være den beste løsningen for Åsane, er det den mest klimavennlige og billigste måten å bygge på. 

Det opprinnelige alternativet var en lang tunnel fra Eidsvåg til en holdeplass på en utfylling nord i vannet «Griggastemma», rett ved motorvei og bare med et lite område med lagerbygninger i nærheten: “Lite forankret i eksisterende strukturer og løsrevet fra miljøet det skal betjene” som det heter i fagnotatet. 

Den nye holdeplassen ligger sør for Griggastemma, i nærheten av sykehjem, arbeidsplasser og boliger. Med opprusting av gangtrasé vil holdeplassen få god tilkomst til skolene og idrettsanleggene: “Best måloppnåelse for styrking av bymiljø og reiseopplevelse” som det står i fagnotatet.

Ønsket om å utforske denne nye muligheten ble varslet allerede ved oppstart av arbeidet med planprogrammet. Ny trasé legger til rette for utvikling av et nærområde med boliger og tjenestetilbud som kan betjene miljøet langs Ervikveien og støtte utviklingen av området som allerede er i gang. Dette vil styrke opplevelsen av Åstveit som lokalmiljø. En slik løsning vil også gi en bedre reiseopplevelse for passasjerene og medvirke til at Bybanen blir synlig og integrert i bymiljøet.

Det nye alternativet gir i tillegg mindre inngrep i naturmiljøet ved Griggastemma, har lavere klimagassutslipp, gir mindre masseoverskudd i anleggsfasen, den er enklere å gjennomføre og den er som nevnt billigere.

Det siste er et vesentlig poeng. Vi er forpliktet gjennom byvekstavtalen til å velge en nøktern løsning og ha god kostnadskontroll. Når billigst i tillegg er best, burde det være enkelt valg. Dersom det blir økte kostnader må vi dekke kostnadene ved å forkorte banen eller utsette andre satsinger. Bybanen til Fyllingsdalen ble forkortet for å spare penger, og vi må ikke komme i en situasjon hvor vi må velge trinnvis utbygging og stoppe Bybanen ved Åsane terminal. Det ville være tragisk for Åsane, det vil ødelegge hovedpoenget med å få Bybanen til Åsane og absolutt ikke være å tenke stort nok. 

Kostnadene til forlenget Fløyfjellstunnel og tilhørende veisystem øker, og det snakkes om å legge lokk over ny motorvei i Eidsvåg som skal koste over 100 millioner. Det er derfor helt nødvendig å optimalisere Bybane-traseen økonomisk. Når både banen og Åsane blir mye bedre i samme slengen, er det rart politikere stusser over hva de skal gjøre. Vi i Venstre er i hvert fall ikke i tvil om at en bybane som går mest mulig i dagslys er det beste for byutvikling, gående, syklende og kollektivbrukerne. 

Grete Line Simonsen, bystyret og byutviklingsutvalget for Venstre.

 

STØTTER LØSNINGEN: Grete Line Simonsen, bystyret og byutviklingsutvalget for Venstre. (Foto: Venstre)
STØTTER LØSNINGEN: Grete Line Simonsen, bystyret og byutviklingsutvalget for Venstre. (Foto: Venstre)

Andre saker