Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Bybanen er et stort prosjekt. Det som forsvarer investeringen, er at den gir oss et kollektivsystem i en annen liga, mener Even Sørland og Lilliang Vangberg i Åsane Ap.

Debatt:

– Bybanen er utrolig viktig for bydelen vår

Hvis det må spares, må det bli en egen diskusjon – vi kan ikke bare knipe inn på det som tilfeldigvis planlegges sist.

Bybanen er et stort prosjekt. Det som forsvarer investeringen, er at den gir oss et kollektivsystem i en annen liga og samtidig gjør det mulig å realisere en fremtidsrettet byutvikling. Dessverre mangler disse perspektivene i tilleggsutredningen som er gjort for stoppet ved Griggastemma. Det trenger ikke være noe stort problem. Når det faglige perspektivet blir for snevert, er det politikernes oppgave å løfte blikket.

Det blir sagt at alternativet som ble vedtatt i 2013 er vurdert som «lite forankret i eksisterende strukturer og løsrevet fra miljøet det skal betjene». Men poenget er jo nettopp at banen skaper nyestrukturer og at et stopp i Tertneskrysset også skal betjene et langt større område.

Bestillingen da den nye utredningen ble satt i gang handlet ikke om å spare penger på dagløsning i Ervik, men om å vurdere potensialet ved å plassere stoppet enda nærmere Tertneskrysset, nordvest for Griggastemma. Det kunne også vært et poeng for boligområdene vestover mot Tertnes og Ulset. Dessverre svarer ikke utredningen på den politiske bestillingen. Utredningen baserer seg på at dette er et «c-område», der potensiale for fremtidig utvikling vektlegges mindre enn andre ting. Det blir feil, og det samsvarer ikke med strategiene som er lagt i kommuneplanen.

Vi har ikke tenkt å henge oss opp i detaljer i utredningen, men som åsabuer og godt kjent i området må vi kommentere to ting.

For det første: Utredningen har positive vurderinger knyttet til «miljøet langs Ervikveien» og «opplevelsen av Åstveit som lokalmiljø». Det er lett å forstå at beboerne lokalt ikke kjenner seg igjen i dette. At passasjerene får noen glimt av området de passerer på en fartsetappe, kan vanskelig forsvare at et lokalmiljø som allerede er delt i to av E39 skal deles på nytt.

For det andre: En daglinje får konsekvenser for landskap og dyreliv, blant annet med skjæringer og fyllinger i Ervik. At «mindre inngrep i naturmiljøet ved Griggastemma» skal vektlegges mer enn dette, vil alle som er kjent i området stusse på. Den lille stripen med granskog mellom E39 og et forurenset vann er tungt påvirket av motorveien og har lokalveier på alle sider. I tillegg er altså hele dette området satt av til byfortetting i kommuneplanen.

Fortettingspolitikken medfører konflikter mange steder, men byfortettingssonen i Tertneskrysset må være et av områdene i byen med færrest konflikter og flest fordeler. Her kan vi bytte ut støy og støv med boliger, næring og trivsel uten at det går på bekostning av verdifullt natur- og kulturlandskap. Tvert imot kan store områder rundt få et nytt lokalt knutepunkt med tjenestetilbud og en smidig og effektiv overgang mellom buss og bane. Men da må vi altså ha stoppet på rett sted.

De tyngste argumentene for den nye løsningen er kostnader og co2-utslipp ved byggingen. Dette må veies mot det vi får igjen for den store investeringen banen er. For oss er det regnestykket ganske enkelt.

Vi mener at bybanen er utrolig viktig for bydelen vår, og nettopp derfor er vi redde for å kutte kostnader ved å redusere ambisjonene. Det kan føre til at forsøket på å sikre bane til Åsane ender med det motsatte. Selv vi som sterkt ønsker bybanen nordover må innse at det største hinderet for vår felles ambisjon er at folk er skeptiske til prosjektet. Tertneskrysset er en anledning til å vise i praksis at bybanen faktisk er en satsing på en bedre framtid for Åsane og oss som bor her.

Av Lillian Vangberg og Even Sørland, styremedlemmer Åsane Arbeiderparti

Fikk du med deg denne?

Relaterte saker