Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Forfatter av innlegget, Knut Arne Vedaa mener Byrådet har gjort en feilvurdering ved å gå inn for dagløsning for bybanen i Ervik, men påpeker at bystyret har muligheten til å rette dette opp.(Illustrasjonsfoto)

Byrådets begrunnelse for dagtrasé er absurd og blank løgn

Dagtraséen har en rekke negative konsekvenser langs hele strekningen, skriver Knut Arne Vedaa i dette innlegget.

Så har byrådet lagt frem forslag om dagtrasé for bybanen gjennom Ervik. Til en viss grad kan en forstå motivasjonen. Løsningen blir noe 
billigere enn tunnel – hvem liker vel ikke å spare penger? Den vil også bidra til mindre klimagassutslipp under bygging enn hva tunnel vil gjøre 
– og alle er jo enige i at klima er bra. Videre vil den gi en bedre reiseopplevelse – joda, området er idyllisk, det kan vanskelig motsies.

Men når man leser at dagløsningen «har større positiv virkning for bymiljø, nærmiljø og friluftsliv» er det så man ikke vet om man skal le 
eller grine. Og at «en bybanetrasé på vestsiden av Griggastemma både gir bedre måloppnåelse og samlet sett minst negative konsekvenser» og at 
dette gjelder «både for målet om at Bybanen skal styrke bymiljøet og at den skal gi en trygg og effektiv reise» er ikke bare absurd, det er også 
blank løgn.

Dagtraséen har en rekke negative konsekvenser langs hele strekningen. Flere av disse, blant annet at nærbutikk og post forsvinner, har vært 
belyst tidligere og skal ikke gjentas til det kjedsommelige her. Men det som kan være verdt å nevne, er at byrådet i sin saksfremstilling synes å 
bagatellisere inngrepene noe ved å bruke formuleringen «negative konsekvenser for enkelteiendommer langs Ervikveien».

Det er selvsagt ille nok for dem som mister bolig eller eiendom. Men traséen vil også være et strukturelt inngrep som påvirker området som 
helhet og med det alle som bor i eller bruker området. Den vil forsere seg gjennom et sted som ikke har kapasitet til å ta i mot mer hard 
infrastruktur. Den vil ha en barrierevirkning langs hele strekningen, og den vil ha flere krysningspunkter i plan, med de konsekvensene for 
trafikksikkerhet dette medfører. Når søvnige og potensielt uoppmerksomme skolebarn skal krysse både bybanetrasé og lokalvei en mørk og regnfull 
vintermorgen, og et fullastet bybanevognsett på 75 tonn må bråbremse i 60 km/t – da snakker man ikke lenger om noe i nærheten av en «trygg reise».

De påståtte positive virkningene dreier seg nok om holdeplassen på vestsiden av Griggastemma. Jeg er sant å si litt usikker på om man 
faktisk tror at denne plasseringen er gunstig, eller om man bare prøver å «sminke» den for å selge inn en billigere løsning. I hvert fall har 
flere (inkludert undertegnede i ÅT 08.12) påpekt at denne holdeplassen vil gi dårligere funksjonalitet enn en holdeplass ved Tertneskrysset. 
Videre har eiendomsutviklere og arkitekter vært tydelige på at en trasé på østsiden vil gi best mulighet for byutvikling og byreparasjon. Og 
natur og friluftsliv? Traséen på østsiden vil gå parallelt med motorveien, lengst vekk fra vannet. På vestsiden derimot, vil traséen gå 
bokstavelig talt ute i vannet og beslaglegge deler av strandkanten.

Hva så med økonomien og CO2-utslippene? Den forlengede Fløyfjellstunnellen tar et stor jafs av begge disse budsjettene. Det kan 
da ikke være riktig at folk i Ervik skal lastes for og lide for at den totale prislappen på bybanen til Åsane blir svært høy? Det er lett å 
lese mellom linjene at man er bekymret for at staten ikke skal bevilge penger.  Men hvis jeg var staten, ville jeg ikke sett «12,3 milliarder» 
og tenkt oj, det var mye billigere enn 12,4 milliarder. Jeg ville sett «tolv milliarder» og tenkt oj, det var dyrt, håper de lager ordentlig 
gode løsninger for de pengene.

Byrådet har gjort en feilvurdering. Men bystyret har mulighet til å velge det minst konfliktfylte og mest funksjonelle alternativet: tunnel fra Eidsvåg til Griggastemma.

 

Relaterte saker