Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Vi frykter at menneskeliv kan gå tapt med omfattende biltrafikk og tungtransport over torget til idrettsanlegget som i utgangspunktet skal være bilfritt, skriver Tor Bjørkås og Harald Hauge i dette innlegget. (Foto: Erik Madsen)

Debatt:

Er dette vårt lokaldemokrati i Bergen?

Fremtidens sentrale Åsane på Myrdal inkluderer: idrett, kultur, skole, barnehager, kirke, næring og bomiljø. Skal vårt demokratiske system få være med på utformingen, eller er det bare markedskreftene og deres utbyggere som skal få regjere? Dette er vel ikke myndighetenes politikk og demokratiske intensjoner i 2020.

Saken det her gjelder er Arenabygg AS sin eiendom mellom Vestlandshallen ved Åsane Arena og boligsameiene på Myrdal. Her et det tiltenkt et stort næringsbygg som krever sin tilkomst over annen manns grunn. Dette medfører søknad om dispensasjoner fra reguleringsplanen ved at inn- og utkjøring for transport av varer og avfall foreslåes lagt til et område sydvest på tomten, og ut i torget ved inngang til det nye flotte idrettsanlegget til Åsane Arena. Det ligger også i planene at dette næringsbygget skal ha et underjordisk parkeringsanlegg med 120 bilplasser, som kanskje Åsane Arena tidvis vil nyte godt av i fremtiden. Selvfølgelig medfører dette tiltenkte næringsbygget en økt biltrafikk av alle typer kjøretøy til alle døgnets tider, som igjen setter fokuset på trafikksikkerheten på Myrdal. Området har ca. 700 boliger med alle kategorier av mennesker; eldre, uføre, enslige og barnefamilier som ferdes her. Vi frykter at menneskeliv kan gå tapt med omfattende biltrafikk og tungtransport over torget til idrettsanlegget som i utgangspunktet skal være bilfritt. Derfor har styrene i nabolagets boligsameier klaget på disse søkte dispensasjoner med følgende begrunnelse etter plan og bygningsloven paragraf 19-2 Sitat:

«Ved dispensasjon fra forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet».

Vi ble hørt av lokalpolitikerne, og Utvalget for miljø og byutvikling avslo søknaden om dispensasjon utfra en vurdering av blanding av trafikk og ferdsel av barn og unge, samt hensyn til grønt arealformål ellers i området.

Tiltakshaver Arenabygg i regi av advokat Steinulf Tungesvik anket avgjørelsen til Fylkesmannen, hvor saken endret karakter med begrunnelse av manglende dokumentasjon på utvalgets vedtak, og den ble da sendt tilbake til Bergen kommune for ny saksbehandling.

Saken har nå utviklet seg på en veldig merkverdig måte, hvor utvalgets medlem for barn og unges rettigheter, endret sitt syn på saken, og gikk kraftfullt inn for at utvalget skulle vedta en godkjenning av dispensasjonene. Hva som har foregått i kulissene, kan en bare undres over. Er det et komplott med misbruk av roller? Vi stiller oss også meget undrende til advokat Tungesvik sin rolle i saken når han samtidig er politiker og sitter i bystyret.

En tankevekker til utvalgets medlemmer som skal behandle saken på nytt. Vi bare spør: Skal det virkelig fungere slik? Er dette vårt lokaldemokrati i Bergen?

Av Tor Bjørkås, beboer og styreleder i sameiet Elvebredden 1/Harald Hauge beboere i sameiet Elvebredden1 og konst. kommuneoverlege i Bergen.

Relaterte saker