Lokalavis for Åsane og omegn!
  • Med en riktig blanding av boliger og næring kan dette bli det mest vellykkede stoppestedet for hele Bybanen – helt i tråd med visjonen om Gåbyen, skriver Torstein Hågensen-Drønen, Utviklingssjef Vestlandet, Axer Eiendom AS.

Debatt:

Nå avgjøres Åsanes skjebne

Torsdag 14. januar skal Utvalg for miljø og byutvikling avgjøre framtiden for byutviklingen i Åsane. Da skal de bestemme seg for om de skal satse på tunnelalternativet mellom Eidsvåg og Griggastemma, eller om de skal slutte seg til det nye alternativet som fagetaten i kommunen anbefaler og som Byrådet nå stiller seg bak.

Dette alternativet vil rasere store deler av Ervik, og det vil legge en kraftig demper på muligheten for en vellykket utvikling av området rundt Griggastemma. Vi i Axer Eiendom AS besitter omkring 150 mål av dette området, og dette arealet ønsker vi å utvikle til et levende sentrumsområde for Åsane slik KPA 2018 legger til rette for.

Med en riktig blanding av boliger og næring kan dette bli det mest vellykkede stoppestedet for hele Bybanen – helt i tråd med visjonen om Gåbyen. Fagetaten deler dessverre ikke dette synet, og mener at det såkalte KU-alternativet, som tidligere er utredet og vedtatt, er bortgjemt og mangler potensiale for bebyggelse og plassdannelse. De påstår også at det mangler kobling til eksisterende og framtidige og boligområder.

Vi er av en helt annen oppfatning, og har bedt om bistand fra København-baserte Mangor & Nagel Arkitekter for å vise at våre politikere valgte riktig da de vedtok denne plasseringen i 2016. Mangor & Nagel er eksperter på byutvikling, transformasjon og kompliserte offentlige transportløsninger, og de har vist oss Hvilke betydelig potensial som er ved den opprinnelige vedtatte banetraseen. Bare rundt vannet ser de mulighetene for 80.000 nye kvadratmeter, som avhengig av miksen kan utgjøre cirka 1.000 nye boliger og 4.000 arbeidsplasser.

I tillegg vil denne løsningen utløse potensialet i næringsparken i Storbotn og fjellsiden mot Bruskedalsreset – alt uten å rive eksisterende bebyggelse eller å sette skolebarn i unødig fare slik fagetatens nye alternativ vil

Vi forstår at det er delte meninger om hvilke forutsetninger som skal veie tyngst når en skal velge trasé for Bybanen, og uansett utfall er det viktig at både offentlige og private krefter jobber sammen til det beste for Åsane, Bybanen og hele Bergen. Når det er sagt føler vi oss samtidig forpliktet til å påpeke at det er enorme forskjeller på de to forslagene.

En tunnelløsning med stopp øst for Griggastemma er langt å foretrekke framfor en dagløsning, og her er fem gode grunner til hvorfor.

1: Barriere eller bindeledd

Bybanen skal knytte Åsane sammen med resten av Bergen. Da må vi ikke splitte bydelen enda mer opp enn E39 allerede har gjort. Ved å legge banen langs E39 med et stopp som gir tilgjengelighet for flest mulig kan dette stoppet bli navet i den byreparasjonen som Åsane sårt trenger.

2: Byutvikling

En av skandinavias ledende arkitektkontorer har allerede dokumentert det enorme potensialet for byutvikling ved KU-alternativet. På tross av all den tiden som er brukt på det siste alternativet har ikke fagetaten vist til en eneste mulighetsstudie, situasjonsplan eller illustrasjon som viser hvordan plassdannelse og bebyggelse kan løses rundt nytt stoppalternativ.

3: Bevaring av grønnstruktur

Fagetaten har selv avslått et nylig planinitiativ på det lille som er av byfortettingssone vest for foreslått stopp i Ervikveien. Begrunnelsen var at området er for bratt, østvendt og undersolt, og at her er lite rom for gode uterom. Da står vi igjen med Åstveitskogen som eneste reelle alternativ for fremtidig bebyggelse dersom fagavdelingens alternativ blir valgt. Her har politikerne tidligere vært tydelig på at utbygging ikke var ønskelig.

En dagløsning vil også medføre betydelige skjæringer i terrenget og et unødvendig stort veilegeme. Dette vil dele en nærmest ubrutt grønnstruktur fra Åstveitskogen og helt til Byfjellene. Det vil også rasere det finmaskede nettet av dyretråkk, stier og gangveier i området som er viktig for folk og dyrs ferdsel.

4: Liv og helse

Faren for liv og helse forbundet med et ekspresstog langs en skolevei er så innlysende at det ikke burde være nødvendig å nevne. Like fullt er ikke dette utredet i fagetatens nye alternativ.

5: Framdrift

I fagnotatet for nytt forslag heter det blant annet at den oppsatte fremdriften forutsetter en rask og smidig prosess uten noen former for forsinkelser. Dette vil være en stor utfordring, for i det samme forslaget er det en rekke kritiske forhold som ikke er utredet.

Ved KU-alternativet er det ingen overraskelser. Her er grunnforholdene kjent og en kan se bort ifra forsinkelser og innsigelser som følge av uavklart trafikksikkerhet og flomsituasjon. Ved tunnelløsningen er det i tillegg kun én grunneier å forholde seg til, og vi vet alle hvordan konflikter med grunneiere kan forsinke et prosjekt.

Som grunneier har Axer Eiendom ingen ønsker om å forsinke framdriften for Bybanen til Åsane. Tvert imot ønsker vi å få til en så rask og smidig utbygging som mulig, og vi ser store synergier i en parallell utbygging av Bybanen og et nytt sentrumsområde ved Griggastemma.

Oppsummert vil vi poengtere at valget Utvalg for miljø og byutvikling nå skal ta dreier seg om mer enn dagløsning kontra tunnel, eller pluss/minus hundre millioner kroner.

Det dreier seg om vi skal skusle bort en fantastisk mulighet for byutvikling, eller ikke. Det dreier seg om forutsigbarhet framfor en løsning som på en rekke kritiske områder er mangelfullt utredet, og som derfor kan oppleve både kostnadsoverskridelser og kraftige forsinkelser. Og ikke minst dreier det seg om en byreparasjon av Åsane kontra å ødelegge bydelen enda mer.

For hele Åsanes framtid håper vi at fornuften seirer, og at Bybanen i fremtiden vil gå i tunnel mellom Eidsvåg og Griggastemma.

Av Torstein Hågensen-Drønen, Utviklingssjef Vestlandet, Axer Eiendom AS

Relaterte saker