Lokalavis for Åsane og omegn!
  • VIL IKKE HA TUNNEL: Jarle Brattespe (SV) vil ikke ha løsning i dagen gjennom Ervik, men heller ikke tunnel. (Foto: SV og Sandor Dahl)

Ervik-alternativet vrakes i dag:

Usikker på tunnelløsning – ønsker lokk over motorveien ved Storbotn

SV vil ikke støtte 2013-alternativet med Bybanen i tunnel: – Utfordringen med denne traseen er at stoppet blir liggende inneklemt mellom motorvegen og Griggastemma.

I ettermiddag vil et flertall i bystyret vrake den anbefalte dagløsningen for Bybanen gjennom Ervikveien. Opposisjonen, i tillegg til AP, var i klart flertall da Ervik-løsningen ble skrotet i utvalgsmøte, før den etter alle solemerker i dag offisielt blir dumpet i bystyret. 

De fleste vil trolig peke på tunnelalternativet med ønske om å tilbakeføre løsningen som lå inne fra 2013 til sommeren 2020.

SV var imidlertid sammen med MDG, det eneste partiet for to uker siden som ikke ønsket å fremme en tunnelløsning, i tillegg til Venstre, som vil beholde Ervikalternativet.

Jarle Brattespe i SV, sier at han vil fremme en helt annen løsning i dagens bystyremøte.

– Som kjent vil et stort flertall i bystyret i dag peke på KU-traseen (Tunnelløsning, journ.anm.) for Bybanen forbi Griggastemma. En utfordring med denne traseen er at stoppet blir liggende inneklemt mellom motorveien og Griggastemma utan mulighet for særlig mye byutvikling nær stoppet, sier han og utdyper:

– Lokk over motorveien

– Storbotn, som har betydelige areal, og som kunne hatt stort potensial for byutvikling, blir lite tilgjengelig fra stoppet og vil derfor neppe bli utviklet. Vi tror at ved å etablere et lokk over motorveien, tilsvarande som ved Skjoldnesutbyggingen, kunne en knyttet området langt bedre sammen og utløst det store byutviklingspotensialet i  Storbotn.

Han mener dette også vil skape en bedre byutvikling knyttet til Rolland og Bybanen.

– Også Rolland ville på denne måten kunne knyttes nærmere opp til bybanestoppet. 

Han mener en slik løsning er naturlig å koble sammen med utviklingen av Bybanen.

– Fordi en slik løsning trolig vil måtte realiseres samtidig med Bybanen, foreslår vi nå at det skal utgreies om et slikt lokk lar seg realisere.

Han peker på to merknader partiet ønsker å fremme i bystyret som alternativer til en tunnelløsning. 

Bystyret ber byrådet få vurdert om det i samarbeid med bybaneutbyggingen er mulig å etablere et lokk over motorveien ved Storbotn/Stemmehøyen (Griggastemma) for å knytte områdene øst for motorveien tettare til bybanestoppet og øke byutviklingspotensialet nær stoppet. Bystyret ber om at byutviklingspotensialet med og uten lokk blir synliggjort i saken om reguleringsplanen.

Bystyret ber om at det i det videre arbeidet blir lagt til rette for et mest mulig kompakt knutepunkt på Nyborg for å gjøre overgang mellom buss og bane så enkelt og attraktivt som mulig. . 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Andre saker