Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SVARER: – Når det gjelder Øvre Eide gård har fagetaten hele tiden arbeidet etter et mål om at forlengelsen av Fløyfjellstunnelen ikke skal påvirke Øvre Eide gård areal- eller driftsmessig. Støyberegningene som er gjort viser at gården i Eidsvåg i 2040 vil ligge i samme støysone som nå med forslaget det jobbes med i dag, skriver byråden i dette innlegget. 

Planene for Eidsvåg går på skinner

Bybanen vil bli et løft for alle som bor og besøker Eidsvåg. Matjord og drikkevann, og mer til, vil bli ivaretatt.

DEBATT: 

Av: Thor Haakon Bakke

I to innlegg har Arild Nydegger Øvre-Eide en del bekymringer knyttet til bybaneprosjektet i Eidsvåg, ikke minst knyttet til drikkevann. 

Jeg kommer tilbake til drikkevannet, men først litt historikk:

For noen år tilbake, i januar 2018, bestemte byens folkevalgte at Bybanen i Sandviken var avhengig av forlenget Fløyfjellstunnel til Eidsvåg. Slik kunne man få motorveien ut av området. At veitraseen skulle endres i Eidsvåg ble altså ikke bestemt i år, men for tre år siden. Om man endrer på dette nå setter man altså bybaneplanleggingen omtrent tre år tilbake i tid. Til hvilken gevinst? Både fylkeskommunen, som bygger Bybanen, og Statens vegvesen, som strengt kan en del om slike anlegg selv om man kan være uenig med dem om mye annet, har vurdert at kommunen sitt forslag er bedre for både drikkevann og gjennomføring, enn alternativet Øvre-Eide ønsker seg.

Det har blitt jobbet mye med dagens løsning siden 2018. Byrådet fikk i vår støtte fra bystyreflertallet for vårt forslag der det legges en del rammer. Forslaget var basert på tusenvis av arbeidstimer, av kommunens egne fagpersoner, og innleid kompetanse. Alt i nært samarbeid med andre relevante fagmiljøer, også de beste på drikkevann. Det er brukt millioner på arbeidet. Og mer skal det bli: Nå skal etaten jobbe med detaljer og få på plass den beste løsningen innenfor de rammene de folkevalgte har bestemt. Etter planen vil 1. gangs behandling av planforslaget foreligge våren 2022 (da vil man ha enda mer informasjon om ulike forhold enn i dag), og siden, og etter enda mer bearbeidelse, vedtas 2. gangsforslaget av bystyret, etter planen, våren 2023. 

Bevaring av drikkevannskilden i Jordalsvatnet har selvfølgelig vært helt sentral når vi har jobbet med løsningene i Eidsvåg. Vann- og avløpsetaten, som leverer kanskje landets beste drikkevann, vann som har stor tillit og er svært godt likt blant bergenserne, er involvert i arbeidet og skal fortsatt være det. Nettopp for å sikre at Jordalsvatnet ikke blir forurenset, verken i anleggsfasen eller når veien står ferdig. Derfor synes jeg det er leit med beskyldningene til Arild Nydegger Øvre-Eide. 

Man bør ikke spre ubegrunnede påstander, og det er leit fordi det skaper et inntrykk av at byrådet og kommunalt ansatte ikke vil det beste for drikkevannet, eller for Eidsvåg. Å påstå at kommunen planlegger å forurense drikkevannet er ekstremt drøyt og noe jeg strengt tatt vil ha meg frabedt. Alle har lik rett på trygt og godt vann. Bybanebygging trumfer ikke det, og vi har funnet gode løsninger så langt, som skal bli enda bedre i det videre arbeidet, et arbeid som er klart etter planen neste vår. Da kan man se ting i sammenheng og det vil skape et godt grunnlag for debatt. 

Det skal blant annet etableres et tett system for overvann fra veibanen slik at det føres ut av nedslagsfeltet for drikkevannet. Det er altså ikke sånn at kommunen lar vannet fra veibanen renne rett ut i drikkevannskilden. Om svevestøv er bekymringsverdig vil så klart vurderes i det videre arbeidet. En løsning som fører til forurenset og helsefarlig drikkevann vil så klart uansett ikke aksepteres, men det er ingen grunn til å tro at åsabuene skal være bekymret for vannet sitt, tvert imot. Samtidig er svevestøv noe som kommer inn i lungene våre via luften vi puster inn, og løsningen på å bli kvitt svevestøv er ikke å gjemme unna trafikken, men å få folk over på sykkel, gange og kollektiv.

Jeg vil også minne om at løsningen Øvre-Eide ivrer for vil være problematisk for drikkevannet i anleggsfasen, noe både fylkeskommunen og Statens vegvesen har påpekt. Dette ble begrunnet blant annet med at det alternative forslaget er et større og mer omfattende tiltak med tanke på spunting, utgraving og nærføring til vannet, og at en er avhengig av å flytte veianlegget flere ganger. I tillegg er alternativet avhengig av en mer omfattende bruk av betong, noe som også betyr høyere utslipp av klimagasser knyttet til bygging. De økte økonomiske kostnadene er derfor bare et av veldig mange argumenter for vår løsning. 

Forslaget til Øvre-Eide har også konsekvenser som ikke er positive for et naboområde. Hadde man gått for lang tunnel ville for eksempel det blitt et større veikryss i Øvre Ervik (eller et annet sted), for trafikken må som kjent komme opp et sted, og veianlegget måtte blitt etablert lengre nord. Løsningen for anlegget i Eidsvåg er gode og anbefalte (men enda er ikke detaljene klare), alternativet er ikke det. En fremtidsrettet løsning handler ikke først og fremst om hvor man skal flytte trafikk, men hvordan vi kan få fjernet den. Å bygge bybane nordover mot Åsane og bedre kollektivtilbudet er viktig for å bryte med gamle mønstre og altfor høy trafikkmengde.  

Når det gjelder Øvre Eide gård har fagetaten hele tiden arbeidet etter et mål om at forlengelsen av Fløyfjellstunnelen ikke skal påvirke Øvre Eide gård areal- eller driftsmessig. Støyberegningene som er gjort viser at gården i Eidsvåg i 2040 vil ligge i samme støysone som nå med forslaget det jobbes med i dag. 

Får vi gjennomført de vedtatte planene for veitrasé og utbygging av bybanen, vil både støy og svevestøv reduseres i årene fremover. Det viktigste vi kan gjøre for å sikre gode bomiljø i Bergen by, både i Eidsvåg, Fana, og Bergen sentrum, er nemlig ikke å til stadighet gjemme trafikken i tunneller og under bakken, for et sted må faktisk trafikken komme ut igjen. Bybanen sørger for en klima- og naturvennlig byutvikling, og vil gjøre situasjonen i Eidsvåg langt bedre enn i dag.  

Trafikken må vekk, ikke bare gjemmes bort. Nærnaturen skal tas vare på, og utslippene av klimagasser skal ned. Luften i Bergen skal fortsette å bli bedre og bedre, byen bli triveligere og hyggeligere. Det er vil skje i Eidsvåg også.

Andre saker