Lokalavis for Åsane og omegn!
  • GJENNOM BETONGKLOSS: Her må elevene krysse veien for å nå fortauet som fører til skolen. Utbedringen er i gang i Ervikveien, men ikke her. 

Ervikveien oppgraderes for å bedre skoleveien:

…Men 900 meter lenger sør må barna krysse veien gjennom en betongkloss

– Svært trafikkfarlig, sier Bjørn Lilletvedt, som bor i Ervikveien og håper fylkeskommunen vil utvide oppgraderingen til en større del av strekningen, inkludert fortau på andre siden av veien.

Sist uke omtalte ÅT at nye fartsdumper etableres i Ervikveien, cirka 200 meter sør for Tertneskrysset ved Blådalen. Målet er ferdigstilling av et prosjekt knyttet til trafikksikkerhet og tryggere skolevei i skolekretsen til Tertnes og Kalvatræet skole.

Trond Hollekim i Vestland fylkeskommune, sier at fartsdumpene er planlagt som et forebyggende tiltak som en del av Miljøløftet:

– Dette er et prosjekt knyttet til trafikksikkerhetsutredning i samarbeid med både Statens Vegvesen og FAU ved Kalvatræet og Tertnes skole, sier han.

Men lenger sør i Ervikveien, like ved Joker-butikken, er det nå flere naboer som reagerer. De bor på andre siden av Ervikveien, nærmest E39, og har verken fortau, gangvei, overgangsfelt, eller skilting for å bevege seg langs veien eller å krysse den.

– Uoversiktlig og trafikkfarlig

Bjørn Lilletvedt er én av dem som bor her. Han reagerer på at fylkeskommunen ikke inkluderer større deler av Ervikveien, spesielt med tanke på at tryggere skolevei er målet.

Ervikveien var tidligere riksvei, men ble omklassifisert til fylkesvei etter at motorveien (nå E39 og E16) ble anlagt på 1980-tallet.

Veien har etter det hatt en jevn trafikkøkning, med lokaltrafikk og en del gjennomgangstrafikk, og fartsgrensen er satt til 50 km/t, peker Lilletvedt på.

– Det er anlagt en kombinert gang- og sykkelvei fra Ervikveien 72 (Joker Ervik), nordover langs golfbanen parallelt med bilveien, i en lengde av ca. 500 meter.

– Problemet er at alle boligene som ligger langs denne strekningen, ligger på den andre siden av veien, sier Lilletvedt.

Hull i støpekant er «overgangsfeltet»

Han viser til at det verken er fortau eller gangbane og en åpning i støpekanten på betongkanten som skiller fortauet fra bilveien er laget for fotgjengere på denne siden.

– Her er det verken fortau eller gangbane. Gang- og sykkelveien er skilt fra bilveien med en høy betongkant. Det ble tidligere laget en åpning i støpekanten ved nr. 79, men det er

svært trafikkfarlig for fotgjengere å krysse veien på dette punktet, da det er uoversiktlig og ikke merket på noen måte, sier han.

Det får også ÅT bekreftet da to av barna som bor på denne siden, må vente i flere minutter, med busser susende forbi, for å komme seg over veien.

Det har lenge vært et ønske fra beboere i Ervikveien 77 – 89, som består av seks boliger, å få etablert en sikker gangadkomst til disse eiendommene, sier han videre.

– Slik forholdene er i dag, må gående, syklende, barn og barnevogner, enten ta seg frem ute i bilveien, eller krysse denne på et umerket sted. Dette er ikke en holdbar situasjon!

Det er entreprenørselskapet VE Anlegg driver sikrings- og utbedringstiltak langs Fylkesvei 578, Ervikveien, på oppdrag fra Vestland Fylkeskommune.

– Hadde betydd mye

– En gangvei hadde betydd mye for oss. Vi ønsker en tryggere skolevei, men vi har ikke klart å ha noen dialog med fylkeskommunen.

Nå håper han den nåværende etableringen av i alt seks fartsdumper langs Ervikveien, inkludert belysning, også når andre siden av veien 900 meter lenger sør.

– Vi vil derfor be om at det i forbindelse med utbedringen av denne veistrekningen, legges en gangbane på øst-siden av veien, fra busstoppet Øvre Ervik i nordgående retning– til innkjørselen til Ervikveien 77.

Dette er en total strekning på bare 50-60 meter, hvor han ønsker bedre sikring:

– Det er åpent, flatt terreng, og oppgaven vil kunne løses på en enkel og billig måte ved å legge et lag med pukk/grus langs veien. Dette vil være et svært kostnadseffektivt tiltak og medføre en betydelig bedring av trafikksikkerheten i området.

Jeg håper Vestland Fylkeskommune vil vurdere dette forslaget, og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomføre oppdraget.

Fylkeskommunen: – Ikke satt av midler

Trond Hollekim i Vestland fylkeskommune, sier at det ikke er satt av midler til videre oppgradering av Ervikveien utover det som snart er ferdigstilt.

– Vi registrerer dette punktet for videre vurdering sammen med nylig mottatt privat forslag om nytt fortau mot sør langs østsiden av Ervikveien. Det er ikke sett av midler i denne omgang til ytterligere trafikksikringstiltak på Ervikveien, og eventuelle aktuelle tiltak vil måtte bli vurdert opp mot andre trafikksikringstiltak på fylkesvegnettet.

– Hva med å etablere et gangfelt eller mindre sikringstiltak som skilting og belysning?

Gangfelt ikke nødvendigvis et sikringstiltak

– Tiltakene i Ervikveien er basert på utgreiing av trafikksikringstiltak i skolekretsene Tertnes og Kalvatræet. Etter det jeg kan se er det i den sammenhengen ikke foreslått spesielle tiltak lenger borte i Ervikveien på østsiden.

– Generelt vil du finne slike løsninger med åpning i rekkverk og kryssing til avkjørsler på motsett side svært mange steder på fylkesveinettet. Med hensyn til mulige tiltak så må et gangfelt vurderes forhold til kriteriene i Statens vegvesens handbok V127 Kryssingssteder for gående, som stiller krav til kryssingsmengde, sikt, belysning og universell utforming.

Det vil alltid være risiko når en krysser en trafikkert vei. Vi ønsker ikke å etablere gangfelt som ikke oppfyller kravene i handbok V127, sier Hollekim videre.

– Fotgjengere som krysser veien uten gangfelt vil som oftest i større grad ha full oppmerksomhet mot biltrafikken. Gangfelt er primært et tiltak for å sikre fremkommeligheten for fotgjengere som skal krysse veier med mye trafikk, og er ikke nødvendigvis et trafikksikringstiltak i seg selv. Veilys langs Ervikveien er som tidligere nevnt under oppgradering.

VIL HA UTBEDRING: Bjørn Lilletvedt (t.v) håper fylkeskommunen kan utbedre med sikring og fortau mens de likevel gjør tiltak i Ervikveien.
VIL HA UTBEDRING: Bjørn Lilletvedt (t.v) håper fylkeskommunen kan utbedre med sikring og fortau mens de likevel gjør tiltak i Ervikveien.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Andre saker