Lokalavis for Åsane og omegn!
  • TIL HAUKÅS?: Anna Skogen Holst, og Gaute Baarøy skrevet et debattinnlegg om muligheten for en framtidig forlengelse av Åsanebanen til Haukåsområdet. (Foto/grafikk: Anna Skogen Holst, og Gaute Baarøy)

Det blir ikke utvikling uten bybane til Haukås

Et mulig innsparingstiltak for dagens Åsanebane vil kunne være å avslutte banen ved Langarinden, og dermed slippe en fordyrende bybanetunnel til Vågsbotn og tilpasninger til Ringveg øst.

Kronikk: 

I gjeldende kommuneplanens arealdel (KPA) er Haukås så å si tatt ut av planen. Utbyggingsområder for bolig er erstattet med LNF-områder, og de utviklingsmuligheter som tidligere forelå er nå tatt bort. Det er naturligvis bra at vi ønsker å ta vare på naturen og grønnstrukturen vi har i byen vår, men det kan ikke gå på bekostning av den helhetlige utviklingen. Det må være et samspill mellom å verne og å utvikle. Og slik det er i dag skjer det bare utvikling dersom man har bybanen i nærheten.

Planene for Åsanebanen viser at delstrekning 4 vil gå i tunnel fra Langarinden før den ender i dagen i Vågsbotn. Dette gjør det mer komplisert dersom bybanen en gang i framtiden skal føres videre mot Haukås. Her må man tenke mer framover. Et mulig innsparingstiltak for dagens Åsanebane vil kunne være å avslutte banen ved Langarinden, og dermed slippe en fordyrende bybanetunnel til Vågsbotn og tilpasninger til Ringveg øst.

Så kan banen på et senere tidspunkt føres mot Haukås over dagens viadukt og Eikåstunnel mot Haukås. Når Nordhordlandstunnelen blir realisert vil trafikkmengden gjennom denne tunnelen reduseres fra ca. 25.000 til anslagsvis 6-7.000 biler. Dette åpner opp for at det ene løpet i Eikåstunnelen kan benyttes til bybane.

 
SLIK?:
Når Nordhordlandstunnelen blir realisert vil trafikkmengden gjennom denne tunnelen reduseres fra ca. 25.000 til anslagsvis 6-7.000 biler. Dette åpner opp for at det ene løpet i Eikåstunnelen kan benyttes til bybane, skriver forfatterne av kronikken. (Grafikk: Anna Skogen Holst og Gaute Baarøy)

Fra Eikåstunnelen til Breisteinskrysset er det i dag allerede så mye opparbeidet trafikkareal, at det nærmest bare er å legge ut bybaneskinnene og få på plass tilstrekkelig antall bybanestopp. Ombruk av eksisterende tunnel og opparbeidet areal vil kunne gi svært mye bybane for pengene. Får man dette på plass, er det et hav av muligheter som åpner seg opp for videreutvikling av Nordre Åsane.

Utviklingspotensialet på Haukås er stort. Her er det potensiale til å bygge en by med opptil 15000 nye innbyggere. Bygging av Nordhordlandstunnelen vil være en «gamechanger» for dette viktige området i Åsane bydel. Strekningen Haukås – Hylkje bør derfor betraktes som en attraktiv boligreserve ved neste rullering av kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanen og andre offentlige føringer er tydelige på at all trafikkøkning må skje gjennom kollektivtransport, gange eller sykkelbruk. Dette skal gi et miljøvennlig transportmønster og minske arealbruken. Målet med utbyggingen av bybanen er at den skal bidra til at det skjer endringer i så vel reisemiddelfordeling som den framtidige lokaliseringen av boliger og arbeidsplasser.

Dersom innbyggerne i Nordre Åsane skal kunne bidra til å nå nullvekstmålet og utvikle gåbyen må det på plass tiltak som kan hjelpe oss med dette. Dagens kollektivtilbud er langt fra tilstrekkelig, og spesielt i rushtrafikken er det stor trengsel. En framtidig bymessig bebyggelse og bybanetrasé med tilhørende gang- og sykkelveg på Haukås vil bidra til redusert bilbruk og høyere kollektivandel, samt kommunens mål om gåbyen Bergen. Få dette på plass, slik at hele Åsane kan være med på å bevege Bergen mot en bedre fremtid.

Av:

Anna Skogen Holst, Master i Areal og Eiendom, A/STAB og Gaute Baarøy, Sivilingeniør/ vegplanlegger, A/STAB.

Gaute Baarøy, sivilingeniør/ vegplanlegger.
Gaute Baarøy, sivilingeniør/ vegplanlegger.
Anna Skogen Holst, Master i Areal og Eiendom.
Anna Skogen Holst, Master i Areal og Eiendom.

Andre saker